November 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-11-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ZÀAzÉæ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À dAiÀÄAwAiÀÄ ZÀAzÁ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ EzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ FUÀ ºÀt E®è £Á¼É PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2011 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÉ PÀgÉAl ªÉÆÃlgÀ PÀÆr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀ¼ÀUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ¼À ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ F ¨Á« £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢UÉ EzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃlgÀ PÀÄr¹zÀgÉ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ºÀ®±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢£ÁAPÀ gÀAzÀÄ 25-9-2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ UÁAiÀÄwæ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/JZï-7227, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ CAzÁdÄ ¨É¯É 30,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀzÀ EArAiÀÄ£ï ¥ÉmÉÆæî §APï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-28-n-2025 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÀApPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀÄä¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ PÀgÉAl PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ eɸÁÌA §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀAvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4571 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gï vÀAzÉ J®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dA§V gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ N§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÀ½UÉ ºÁUÀÄ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 13/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÉƨÁ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À zɪÀPÀvÉÛ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀiÁgÀ¸ÁAUÀ«, vÁ: d¼ÀPÉÆÃl, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀvÀgÀÄ PÀÆr ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/¦-1735 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁAdj¬ÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀÄdÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÁgÀ¨Áj ¸Á: ªÀiÁgÀ¸ÁA«, vÁ: d¼ÀPÉÆÃl EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß »rvÀzÀ°è ElÖPÉƼÀîzÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÉÆæ£ÁxÀ ZÀªÁít gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁr ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C°è-C°è ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ, ¨sÁj, ºÁUÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.