November 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw UÀȺÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÁÝUÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV GµÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄ®§UÁð, ºÉêzÁæ¨ÁzÀ, PÉÃgÀ¼À, gÁdå ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÆgÀÆ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ d«ÃzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ, vÁ: GªÀÄUÁð (JªÀÄ.J¸À), ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-04-2011 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ D«ÃzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á: ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀiÁªÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ 5,00,000=00 gÀÆ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä ºÉý CAvÀ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀvÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹gÀĪÀzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è, ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀÄð¢vÀ½UÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ £À£ÀUÉ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è ¤£ÉÃAxÀ zÀjzÀæ E¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, JqÀUÉÊ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ wgÀÄ«zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ M¼ÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 420, 465, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è 5 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥ÀàA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆAZÀ¥Áà ºÀUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1990 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ eÁ° ¸À» ªÀiÁr ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹AUÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÁAUÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/nDgÀ-3432 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÄA UÉ DgÀ,¹, §ÄPÀ vÀgÀ®Ä PÉ,E,©, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÁf ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4402 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃ¯É SÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀİãÀ°è DmÉÆÃjÃPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®à-¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉà CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 326, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ ºÀAPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è Hj£À §¸ÀªÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀZÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqɬÄj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£ÁågÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤¤ßAzÀ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À«zÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.