November 2, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02-11-2011
ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 18/2011 PÀ®A. 174 s¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 31-10-2011 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÀgÁd «ÄãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁV¯Áè. ¸ÀzÀj ºÉÆlÖ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ G¸Áä£À UÀAd ¸ÀgÀPÁj £ÁåAiÀi ¨É¯É CAUÀr ¸ÀASÉå 29 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl Dl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÉñÀ ¥Á®A ±ÀgÀt¥Áà zÀĨÉÊ QgÁt CAUÀrgÀªÀgÀ gÁdÄ UÀAmÉ ,gÀ« UÀAmÉ zÀ¨ÁðgÀ ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 150/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï eÁQÃgÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ C°¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄdgÀ ¸Á: ¥ÉÆæÃl ªÀiÁPÉðl ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 6000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ lgÀ§Æd£ÀÄß Rj¢¹ CzÀgÀ ¨Á§vÀ 2000/- gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÀÆæl ªÀiÁPÉðlUÉ ºÀtÄÚ Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ JgÀqÀÄ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 7/2011 PÀ®A. 174 ¹Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ«Ã£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ¯ÉÊPï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (vÁd) f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ C§ÄÝ® ¯ÉÊPï vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÁgÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/10/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉüÉzÀ ªÀiÁ®Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ CqÀvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ E§âjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 209/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01/11/2011 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ C§Ý®Ä SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð G : ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á : vÁd £ÀUÀgÀ ªÀÄĹèA ¸ÀAWÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀt¥Àw §PÁÌ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ CqÀvÀzÀ°è zsÀªÀ¸À zsÁ£Àå ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ l¥Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ dUÀAiÀÄå ¸Á: ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV ¯Áj £ÀA J¦-13-JPÀì-0112 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39-3761 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ UÉÆëAzÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ gÀWÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á; qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ JqÀUÉÊ gÉÆnÖUÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ£ÀƸÀSÁ£À vÀAzÉ gÀªÀÇ¥sÀSÁ£À, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ°è PÉ®¸À, ªÀÄĹèA ¸Á: ©¯Á® PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ jeÁé£À EªÀ£ÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8019 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ jeÁé£À EªÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ CªÀ£À §®UÀqÉ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ªÉÄî §¢AiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛvÀæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ £ÁUÀzÉ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼Á EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ¸ÀgÀ ²j¹ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA £ÀA JªÀiïJZï-25/J£ïJZï-473 £ÉãzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ KqÀUÁ°£À gÉÆÃArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁvÀÛgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.