November 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-11-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ¥Á±Á¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: £À¼ÉUÁAªÀ, vÁ: ZÁPÀÄgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ [JA.J¸ï] EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀiÁ¹äãÀ UÀÀAqÀ ªÁºÉÃzÀ ¨ÁUÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÁºÉÃzÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ AiÀiÁ¹äãÀ EªÀ½UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦r¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¹äãÀ EªÀ¼ÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÀqÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CPÀëgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀaiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ DgÉÆæ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39-3498 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁzsÀªÀ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÀjd£À, ¸Á: eÉʨsÀªÁ¤ zÉêÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ªÉÆÃgÀRAr ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀݪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ°è ªÉAPÀl EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 227/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆmÉ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀ« ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ KPÉ PÉÆqÀ° CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃgÀt, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃgÀt EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀĸÀ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀÆ£ÁzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀAzÀÄ 1735 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ±ÀlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÀUÉƵÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ±ÀlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉüÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÁUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ¤UÉ ¤£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ JPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ mÁæPÀÖgÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.