November 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-11-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉÆ°Ã oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-10-2011 gÀAzÀÄ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀqÀgÁd ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: aAZÀ£À¸ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÀqÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÁgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ JªÀÄgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ MnÖUÉ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ PÀqÉ EzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉÆnÖUÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ PÉÆnÖUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°è eÁUÀ E®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB E¯Éèà §gÀÄwÛà CAvÁ »rUÉÊ UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2011 PÀ®A 393 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀ¥ÁàgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉÃmÉÆæî §APï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ jAPÀÄ @ C«ÄÃvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä CA¨ÁzÁ¸À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÃmÉÆæî ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr »AzÉ PÀĽvÀ DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß eÉÆð ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ agÁrzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀgÉÆ ¥ÉÃmÉÆæî §APï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÁzÀ ¸ÀAfêÀ PÀªÀÄoÁuÉ, ¸ÀAfêÀ AiÀÄzÁè¥ÀægÉ, ZÀAzÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ EªÀgÉ®ègÀÆ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀj PÁåµÀ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, jAPÀÄ EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄVUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.