November 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 230/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÉÆêÀiÁgÀ±ÉÃnÖ
ªÀAiÀÄ 46ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥Áèl.£ÀA: 2 PÉʯÁ±À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À §A¢AiÀÄ°è£À UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉƨÉʯï, PÉÊUÀrAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥É£ÀqÉæöʪïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,64,888/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á UÀAqÀ zsÀƪÀÄ¥Àà £ÀqÀÄ«£À zÉÆqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ: OgÁzÀ (©). ºÁ° ªÁ¸À D¦üøÀ ¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦).EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 1779 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÁfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß M«ÄäzÉƪÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁV CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉ¨ÉâgÀ½£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ bÁAiÀiÁ UÀAqÀ QñÀ£À PÀÄ®PÀtÂð,ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á ¤lÆÖgÀ(©), ¸ÀzÀå PÀtf EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ QñÀ£À vÀAzÉ §AqÀÄ¥ÀAxÀ PÀÄ®PÀtÂð, E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ° »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶתÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ²PÀëPÀ, ¸Áé«Ä, ¸Á ªÀÄÄQð vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 38 J¯ï. 2993 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.26 qÀ§Æèöå 4692 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ¼À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2011 PÀ®A 498(J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ P˱À¯Áå UÀAqÀ zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À PÀÄgÀħSÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EªÀjUÉ ªÉÊóµÀÚ« CAvÀ 11 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè, ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀÅ §gÀÄwÛ®è ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ CzÉõÉÆÖà ¸À® ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ¢£À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1] zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À , 2] ªÀiÁªÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, 3] CvÉÛ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ 4] ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà , 5] ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL ¦.Dgï.zsÀ¨Á° PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 1219, 1636, 1375, 1239 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ PÀmÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁåw PÀ§â°ÃUÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©)JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è 180 JAJ¯ï£À 48 Bonnie Special Whisky ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢zÀ §UÉÎ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj 180 JAJ¯ï£À 48 Bonnie Special Whisky ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.209/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÀ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÁoÉÆÃqÀ 47 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: ¹AzÀÆ® vÁAqÀ ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀ PÁ®Æ¤ PÀÄA§gÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ eÉÆÃvÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ,25,DgÀ,4843 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©,«í,©,PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ M§â DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ,378JªÀiï,1788 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤PÁë÷̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2011, PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, eÁ: UÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PËoÁ (©) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎ 2)gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎ E§âgÀÄ ¸Á: PËoÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ zÁj°è vÀqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ F PÀqɬÄAzÀ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/21011, PÀ®A 279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁUËqÁ vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀUËqÁ ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ £ÁUÀÆgÀ JA UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦ 23/J¹-9526 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆÃ¥ÉÆ UÀÆqÀì DmÉÆ £ÀA PÉ38/4789 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.