November 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-11-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ±ÉÃR ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : gÉïÉé mÁæöåPÀ ªÀiÁå£À ¸Á : gÉïÉé ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 08/11/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±Á»Ã£Á ©Ã 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀqÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°ègÀĪÀ r.Jqï PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 409, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ¥Áà vÀºÀ²¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ©ÃdªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄzÁªÀÄ Asst.Agir.Officer gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ¤lÆÖgÀ(©) ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ EªÀgÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀªÀiÁr vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ¨ÁgÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ©Ãd 50 aïÁ CAzÁdÄ 40-50 PÀÄAl® CAzÁdÄ QªÀÄvÀÛ 1,25,000/- ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß nA¥ÉÆà £ÀA. AP-07-X-1376 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 067/2011 PÀ®A 279, 37 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Àß¹AUï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt §¸ï £ÀA. JA. ºÉZï 14 ©n-1374 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: GzÀVgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. JA.ºÉZï 14 ©.n 1374 £ÉÃzÀzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀ§vÀ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁgÀ¦üAiÉÆà PÁgÀ J¦. 25 r.© 5895 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÀzÀ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ï £ÀA. JA. ºÉZï 14 ©n-1374 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À°è EzÀÝ DgÉÆæü ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 178//2011 PÀ®A. 341, 143, 147, 148, 302, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ 1625 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£À¸À£ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd WÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: «zsÁåyð ¸Á: £ÁªÀÅzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¯Éè ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzsÀ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 38/5680 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 2-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) gÉÆ©£Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ 2) E¸ÁPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ 3) eÉÊ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ 4) ²gÉÆêÀÄt 5) E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁj J®ègÀÆ ¸Á: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ 6) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀ 7) ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ 8) ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ E¸Áè¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁzsÀ EªÀgÀÄ M«ÄäAzÉÆêÀÄä¯É EArPÁ PÁj£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ PÁj¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉüÀUÉ E½zÀÄ CqÀØUÀnÖ CªÀgÀ°è gÉƨɣÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉÀUÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ gÉƨɣÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä «zÁåªÀwUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ WÀl£Á¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀzÀgÀÄ. UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ UÀt¥Àw ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð ¸Á: CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æÃPÀì PÁæ¸À¢AzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀÄ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉA§Ä°AUÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÆÃzÀ£À vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ 06 JAJ 8199 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀÄ© PÀqɬÄAzÀ ºÁgÀPÀÆqÀ PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. J¦ 16 nqÀÆâ÷è 6673 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀ EAzÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÉgÀt§¸À¥Áà EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. E£ÀÄß G½zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.F DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ SÁåªÀiÁ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl®£À°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ SÁåªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 28 ¨Ál® EzÀÄÝ CªÀÅ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¦rPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆîî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄVÃgÀ VÃj ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÁ°UÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÉæ¥Áà ºÀ¼ÀPÉÃj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ lMAUÉUÉ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð J¸À.n. UÉÆAqÀ, G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.