November 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 12-11-2011.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/11 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2:45 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ¸Á: ºÀ®§UÁð ºÁ° ªÁ¸À ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »A¨sÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¤ªÀÄð®PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀzÀ¨sÀzÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ-¹n ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CPÀëgÀ ¦æAnAUÀ ¥Éæ¸ÀUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è r¹¹ ¨ÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ EArUÉÆà CxÀªÁ EArPÁ PÁgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É. ¥Àæ«Ãt£À JqÀ vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ EvÀgÉqÉUÉÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ EvÀgÉqÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁ£É. DzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/11 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/11/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf PÀ¯ÉPÀgÀ ¸Á: aPÀªÀÄÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmɬÄAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üÃAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¢ªÁ£Àf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ C:Q; 45000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÀhÄQÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀªÁeï ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÁeï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÁeï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/11 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11-11-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÁà¯ï ¸Á: ¨ÉîÆgÀ J£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2011 PÀ®A-279,304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 12-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀgÉÆÃd£Á UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà ZÀAqɱÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ-11/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-12/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §zÁð¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV £ÁªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ §zÁð¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À PÀqÉ KPÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É UÉÆwÛ¯Áè. DzÀgÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.