November 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ MAzÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ DmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£ïì¢AzÀ ¯ÉÆÃ£ï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁr ªÁºÀ£À Rjâ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯Á¸ï (WÁmÁ) ªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀAzÁ @ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ UÉÆgÀR£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀÄUÉÆAqÀ EvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï JPÀë¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/ºÉZï-1311 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ¢AzÀ ¤A§ÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JQëqÉAmï ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ EªÀ£Éà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ UÁr £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ aÃQvÉìUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ-¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ UÁA¢ü UÀAd PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UÁA¢ü UÀAd gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/nDgï-3773 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Á¥ÀqÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃzÀĽ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÀÄzsÀå gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ, JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁzÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ §PÁÌ gÀrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: vÉîUÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: fÃ: ©zÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ºÉZÀ-6017 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/1863 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉÃmÁÖV GUÀÄgÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉæÃAiÀiÁ EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥ÉæÃPÁë EªÀ½UÉ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÉ.J¸À.DgÀ.n §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JªÀÄ.r C±ÁáPÀ CºÀäzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeɪÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÁægÉrØ PÉÆAqÁ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: J¯ï.DAiÀiï.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¹ì£À »A¢£À UÁ°AiÀÄ°è JqÀUÁ®Ä ¹QÌ ©¢zÀÝjAzÀ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀ PÁ°£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄvÀÛ®Ä ºÁQgÀĪÀ 3 ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀÀ ¸ÀAPÀ½ PÀrzÀÄ ºÁ¤ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁæªÀt vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ PÁA§¼É CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 231/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÀìgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÁºÉÃzÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ªÀiÁf ¹.JªÀÄ.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ dªÀiÁzÀ, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, 8£Éà vÀgÀUÀw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 1830 UÀAmÉUÉ PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ qÁ|| ©ÃgÁzÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »ÃgÉÆ JPÀë ¸ÉÆàÃlìð ¨ÉʹPÀ®ªÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ £ÀPÁ±ÉAiÀÄ ¥ÉÆæÃeÉPÀÖ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÉʹPÀ¯ï EgÀ°¯Áè CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À »ÃgÉÆ JPÀë ¸ÉÆàÃlìð ¨ÉʹPÀ®ªÀ£ÀÄß ¥sÉæêÀÄ £ÀA. ºÉZÀ9f-39498 C.Q 3,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.