November 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE -11-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-11-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/11 PÀ®A 3 ¦æªÉãÀë£ï D¥sÀ qÁåªÉÄÃeï lÆ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DåPïÖ 1984 :-

¢£ÁAPÀ: 10-11-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ ªÉêzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 05-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ QrUÉrUÀ¼ÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj CD¸ÀàvÉæAiÀÄ 4 QlQUÀ¼À UÁdÄ, OµÀ¢ü «vÀgÀuÉ PËAlgÀ£À UÁdÄ ºÉÆÃgÀgÉÆV anAiÀÄ PËAlgÀ£À UÁdÄ ºÁUÀÆ ¤jãÀ ¦ü®Ögï MqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 35 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/11 PÀ®A 120 (©) 409 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-11-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUï gÁoÉÆÃqï PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)C¤Ã® ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf UÁæ.¥ÀA. CzsÀåPÀëgÀÄ aªÉÄUÁAªÀ 2)¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÀ ©qÀ¥Áà PÁAiÀÄðzÀ²ð UÁæ. ¥ÀA. aªÉÄUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ 3)gÁeÉÃAzÀæ GzÀVÃgÉ QjAiÀÄ EAfäAiÀÄgÀ UÁæ.¥ÀA.aªÉÄUÁAªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 2009-2010 £Éà ¸Á°£À°è aªÉÄUÁAªÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀÆtð ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA©¸ÀzÉ ºÀt qÁæ ªÀiÁr mÉAqÀgÀzÁgÀjUÉ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ ZÉPï ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CrAiÀÄ°è 34 PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ 56,73.172/- RZÀÄð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¨ÁåAQ£À Rað£À vÀSÉÛ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ 95,64.493/- gÀÆ ¥ÁªÀw¸ÀzÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆPÀæuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ gÀPÁë¼À(©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r gÀ¦ü vÀAzÉ JªÀiï.r DdªÀiï ªÀÄZÀPÀÆj, JªÀiï.r PÀ°ÃªÀiï, PÀıÁ®gÁªÀ, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 6850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C¸ÁáPï vÀAzÉ G¨ÉÃzÀ gÀªÀgÀÄ CdªÀÄvÀ FvÀ£À CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/6385 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀUÀÄA¥Á- ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÉÆgÀ£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjaÃvÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ JqÀPÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ CmÉÆÃZÁ®PÀ CdªÀÄvÀ FvÀ¤UÉ §®ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®¨sÁUÀzÀ ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj §¸ï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.