March 31, 2010

DAILY CRIME UPDATE 31/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/03/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À 52ªÀµÀð eÁ: ¥ÁAZÁ¼À(PÀA¨ÁgÀ) ¸Á: ¸Á¬Ä xÉÃlgï KzÀÄjUÉ eÉʨsÀªÁ¤ PÁA¥ÉèPÀì ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä(¥ÀÄnÖ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁzÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ J£À¥ÀĹ ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁvÀ£Ár Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ °AUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ£Àß½î vÁ:f:©ÃzÀgÀ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dA§V UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀȵÁÚ gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä EªÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÉ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «oÀ® vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÆzÁgÉ, §¸ÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀvÀåªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ E°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä EªÀ¼À ±ÀjÃgÀ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ZÁj¹zÁUÀ ®Qëöä w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ®QëöäÃAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ®Qëöäà ¥ÉlÄÖ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAqÀ¤UÉ ºÉzÀj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ®QëöäÃAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É EzÀÝjAzÀ ®QëöäÃAiÀÄ ªÉÄÊJ¯Áè ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ®QëöäÃUÉ ºÉÆgÀUÉ §gÀzÀAvÉ vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ®QëöäÃAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQAiÀÄ ¸ÉÃPɬÄAzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C¯Éè EzÀÝ ®QëöäÃAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀºÀ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÉÃPÉ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 4.22 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É DzÀPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUÉÆAqÀ §ÆzÁgÉ ¸Á: dA§V EvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹, eÉÆvÉ 185 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/3/10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DgÉÆævÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¹zÀÞuÁÚ £ÀAzÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-8464 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09 ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛJ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, ¸Á:²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁd JJ¸ïL ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 33/10 PÀ®A 302, 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ ¢Ã¥À ºÀaÑzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ aêÀÄt ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð ±ÀjÃgÀ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ 1.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 30-03-10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 16-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É.10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É n.r© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 504, 341, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1) CAd£ÁzÉë UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 2) ±ÉÆèsÁ ºÀjd£À 3) ±ÁAvÀªÀiÁä zsÉÆé 4) ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä zsÉÆé 5) ¸ÀgÉêÀiÁä °AUÁAiÀÄvÀ 6) dUÀzÉë UÀAqÁ¼É 7) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ zsÉÆé (UÀAqÁ¼É) J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ PÀgÀ§¸Àì¥Áà eÉÆÃV 50ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀĨÁ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºË¹AUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ ¤£ÀÄ £ÀqÀvÉUÉlÖ ºÉtÄÚ E¢Ý ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è EgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀzÀj 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ Nt ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß UÁå¸À KuÉÚºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤dUÀÄt vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ²vÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-30/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆÃ¥ÀAiÀiÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É Qð vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀ, 10 vÉÆ¯É ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11500/-gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAR 29/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀÆßjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ UËgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¼ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd gÁA¥ÀÆgÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-8293 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: «ÄgÀR® EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ UËgÀ xÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.-31/J¦-3854 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É UÀÄ£Áf EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀÄ£Áf EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ JzÉUÉ PÉÊUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 29/2010 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà eÁzsÀªÀ ¸Á: PÉÆgÀªÉ UÀ°è ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁÛUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£À ¸Á: ªÀÄAoÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt dUɼÀ vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä »A¢£À ªÉÊgÀvÀé ¸À®ÄªÁV ¸ÉÃr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 30/2010 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÊPÁr ¸Á: zsÀgÀA¥ÉÃl ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÀ¢ d£ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ J®è¥Áà PÉÊPÁr ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä »A¢£À ªÉÊgÀvÀé ¸À®ÄªÁV ¸ÉÃr ElÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 30/03/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 27/2010 PÀ®A 504, 324, L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ ªÀAiÀÄ-35, eÁw-gÉrØ G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ agÁr UÀÄ®Äè ªÀiÁrzÁÝUÀ ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£ÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üPÀÄÌ vÀAzÉ qsÁPÀÄ ZÀºÁét ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á dªÀÄV vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 38 PÉ 4058 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆvÀÆÛgÀ (J.¦) UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ N«Ää ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ N«Ää ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 08/3/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁºÀAVgÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð G-¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á ºÀ¸À£À £ÀUÀgÀ £ÀÆgÁ¤ ªÀÄfÃzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ±À©âgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ZÁ®PÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-29/JJ-7531 ¸Á- ºÀ¸À£À £ÀUÀgÀ £ÀÆgÁ¤ ªÀÄfÃzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ WÉÆÃgÀªÁrUÉ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-29/JJ-7431 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÆÃqÀðUÉ rQ̪ÀiÁr UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ KqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ CAUÀr EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀgÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ¸Á; OgÁzÀ (©) d¥À°è CAUÀr ºÁQ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁPÉ PÀļÀÄw¢Ý CAvÀ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß £ÀÆQ ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ PÀÄqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀÄAwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°è EzÀÝ qÁUÀ¤ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¹× ªÀiÁr ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-27/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀªÀÄäUÉÆAqÁ 48 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 74 gÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ 1) MAzÀÄ ¸ÁÖlgï C.Q. 1150/- gÀÆ 2) 25 ¦üÃmï PÉç¯ï ªÉÊgï 3000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 143,147,323,504 eÉÆvÉ 149L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÄSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£À ªÀAiÀÄvÀ 28 ªÀµÀð ¸Á;UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆ®ræAPïì ¸À¥ÉèöÊ¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃf JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ºÉÆÃl®PÉÌ PÉÆ®ræAPïì ¸À¥ÉèöÊ¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj DmÉÆzÀ°èAzÀ MAzÀÄ PÉÆ®ræAPïì ¨Ál¯ï PÀrªÉÄ EzÀÝ jAzÀ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ C¥ÀjavÀ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃf£À 5 d£À «zÁåyð d£ÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ :29/03/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Á䮥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà E§wÛ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ ¸Á-d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ eÁ- ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ 2) PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà eÁ- ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ 3) AiÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ eÁ-¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ J®ègÀÆ ¸Á-d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ KPÉ PÀ®Äè-ªÀÄtÄÚ ºÁQ¢AiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J-1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J-2 & 3 NwÛ »ÃrzÀÄ ¸ÀzÀj PÀÈvÀå K¸ÀUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹ PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAZÉÆüÀ ¸ÀzÀå J¸ï.JA. PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà 30 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAZÉÆüÀ ¸ÀzÀå J¸ï.JA. PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38 E/5854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38 E/5854 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀUÀqÉ PÀÆvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ®UÀßzÀ ¥ÀwæPÉ ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄÄ »A¢£À UÁ½UÉ ¸ÀÄwÛ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 504, 341, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Á䮥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà E§wÛ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð eÁ: ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ ¸Á d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ 2) PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà 3) AiÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ eÁ: ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ KPÉ PÀ®Äè-ªÀÄtÄÚ ºÁQ¢ÝAiÀiÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ £ÀA-1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA-2 & 3 NwÛ »ÃrzÀÄ ¸ÀzÀj PÀÈvÀå K¸ÀUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹ PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®A 323,324,325,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-29/03/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÉƸÀzÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÁAiÀÄ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 2) NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÁAiÀiÁ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 3) ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 4) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ, §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤vÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-4211 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ E¸ÀÆ¥sÀ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-4211 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: Rr dAqÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 32, 34 PÉE DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ JªÀiï.Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄAd¯É @ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀ: 22ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: d®¹AV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁÀj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
March 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w-29/03/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ-27/3/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á-zÁqÀV EvÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ±ÉÆèÁªÀw UÀAqÀ ¢°Ã¥À ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-26/3/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-27/3/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀgÀt zsÀÆ¼É ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ ªÉÆmÁgÀ PÉç¯ï ªÉÊgÀ£ÀÄß CAzÁdÄ 45 ¦üÃl C.Q-1575/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä eÁzsÀªÀ ¸Á: UÁAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ aPÀ°(eÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝ ©¹JA ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è MzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ C¤Ã®UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ªÀqÀUÁAªÀ ©¹JA ºÁ¸ÉÖîUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è E¢¯Áè DUÀ C°è CªÀ£À UɼÉAiÀÄ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄQ PÀÆqÀ¨ÉÃPÁV CAvÁ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ®¸ÀÌgï DqÉ ªÀAiÀÄ;55 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ªÀiÁ£ÀÆgÀ [PÉ] vÁAqÁ EªÀjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀdÄ vÀAzÉ gÁdÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á; ªÀiÁ£ÀÆgÀ [PÉ] vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 295, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á : dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ dªÀÄV PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¥sÉÆÃlÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ZÀrØ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §qÀUÉÃgÀ 32 ªÀµÀð ¸Á ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CvÀ£À£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤Ã£ÁågÀÆ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ¸Á;£ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ¸ÀzÀå dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀ ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ CzÀ MAzÀÄ §tÚzÀ n.«. ºÁUÀÆ 5 ¥Áè¹ÖPÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ ¤ÃªÀÅ JPÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÀ°vÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á;ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 72/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆÃPɱÀvÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÉÆÃgÉ ªÀ 22 ªÀµÀð G qÉʪÀÄAqÀ PÁ¯ÉÃd£À°è CmÉAqÀgÀ ¸Á «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvÉñÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-1615 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 ºÉZï./9812 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ²ªÀ¥ÀÆeÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/5207 PÁj£À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£À§¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÉÆøÀªÀÄ vÁ; ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ gÉÆÃr£À qÁA§jÃPÀgÀt PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ Ö PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½UÉ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÉÄä §A¢zÀjAzÀ ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÁUÀ PÁgÀÄ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉʼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 504.506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà RUÉð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¤qÉÆÃzÀ eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«¯Áè ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ DgÉƦ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/10 PÀ®A 498(J), 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄdÓªÀiÁä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ LºÉÆÃ½î ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-J¸ï¹ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á (ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ) EªÀ½UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgï 2) gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgï 3) ¥ÉæêÀÄ®vÁ UÀAqÀ gÀ«ZÀAzÀæ dA§VPÀgï 4) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgÀ K®ègÀÆ eÁ-ºÀjd£À ¸Á-ªÁAfæ PÀÄA¨ÁgÀPÀÄAn ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ZÀAzÀæPÀ¯Á EvÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ AiÀiÁgÀÄ KµÀÄÖ w½ ºÉ½zÀgÀÄ DgÉƦvÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀqÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ wý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÉAljUÉ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉüÀĪÀµÀÄÖ vÁPÀvÀ §A¢zÉà K£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀjUÉ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr KgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr zÉÊ»PÀ »A¸É ºÁUÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ó¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀjAzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EvÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉʯÉé mÁæPÀ ºÀwÛgÀzÀ C§ÄÝ® ±ÀÄPÀÄgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉãÀzÀ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀÄð¢ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 65/2010 PÀ®A 323, 354, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ zsÀ£ÀªÉ ªÀaiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ZÉÆArªÀÄÄSÉÃqÀ vÁ; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ, R£ÁmÉ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ZÉÆArªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀjUÉ PÀ¸À JPÉ ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁl CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ±ÀAPÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ¼É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


March 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28/03/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥ÀÛw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 28/03/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 1994 gÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ©gÀUÉ EvÀ£À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤°è¹zÁÝUÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ£ÀÄ ¤AvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ UÉ¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DuÁÚ£À PÀqɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ E§âgÀ°è zÉéõÀ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/03/22010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ZÀAzÁ dªÀiÁ ªÀiÁr ¨Á¹ð ¤«ÄvÀå dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ & ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) J1 eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ J2 ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁZÀgÀ J3 C¤® vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ J4 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ J5 ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ J6 gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ J7 AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr J1 CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁºÀzÉêÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ EzÉ J¯ÁègÀ dÆvÉ §A¢zÉªÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj 7 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è J1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ ªÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀ PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ J2 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è÷à¥Á ªÀAiÀÄ: 35 G: ZÁ®PÀ eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ £ÉüÀV. EªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤ÃgÀ£ÁxÀ ¹¸Éð E£ÀÆß M§â ¸Á/ £ÉüÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀè¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀÄaÃvÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 447, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄaÃvÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀlgÁd eÉ.E. ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨Á宺À½î ±ÁSÉ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ : 26/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÁUÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è£À «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°è£À 240 °Ãlgï D¬Ä®£ÀÄß CA.Q. gÀÆ.19,040/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á/ ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzsÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ gÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ- 57 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ G-DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì ¸Á «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á«¬ÄAzÀ PÉÆqÀPÉÌ ºÀUÁÎ PÀnÖ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ G;ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¸À®Ä C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üÃAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA 1208 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.March 27, 2010

DAILY CRIME UPDATE 27-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢ü ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27/03/2010

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010PÀ®A.324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 26/03/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂgÁªÀ qsÉÆtUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ±ÉA¨É½î EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-03-10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CdÄð£À ºÀqÀ¥ÀzÀ gÀªÀgÀ PÀnAUÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ £ÁUÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄgÀħ gÁd¥Àà EvÀ£À ¤²ÑvÁxÀð ¸ÀA§AzÀ ¸ÀPÀÌgÉ ¥ÀÄr w¤¹zÀ «µÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ°è J®èjUÉ ºÉüÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £ÀqÀĺÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ 2330 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2010PÀ®A. 279,337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄÄUÉÛ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á// PÀgÀAf (PÉ) AiÀÄ ºÉýPÉ J£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäjAzÀ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄÄUÉÛ ¸Á// PÀgÀAf (PÉ) ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦. 10 ¦ 6308 £ÉÃzÀæ ZÁ®PÀ.E§âgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚ£À PÉ®UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä¤UÉ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR® ªÀiÁr, ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉC¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :44/2010 3) PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ J£À. ¥ÀªÁgÀ ±ÁSÁ¢üPÁj PÁ. ªÀÄvÀÄÛ ¥Á. ±ÁSÉ UÀÄ.«.¸À.PÀA. ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ªÉ£ÉAzÀgÉ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀA¦UÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ 11 PÉ.«. ¯Éʤ£À 10 PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ C®Ä«Ä¤AiÀÄA gÁ©l J¹.J¸À.DgÀ. 10 PÀA§UÀ¼À ªÉÊgÀ C.Q. 49895=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25,26-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010PÀ®A «ªÀgÀ 279 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ

¢B26-03-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀABPÉJ-38 eÉ/2981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀIJæà ªÀĺÀäzï ¤ºÁ¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï JPÁâ¯ï CºÀäzï 40 ªÀµÀð, GB §¸ï PÀAqÀPÀÖgï, ¸Á©ÃzÀgÀ §¸ï r¥ÉÆÃ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÁºÀ£À ¸ÀAºÀPÉJ-38 E 7652 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀiÁfUÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À PɼÀUÉ, »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 32,34 PÉ.E. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ : 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß n.«.J¸À. ZÁåA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀÄ oÁuÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÀvÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀªÀiÁð 2) ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆgÉ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹ ¤d EzÀÝ°è zÁ½AiÀÄ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹¦¹ 1181 1529 811 838 1519 J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA : PÉJ-38-f-263 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ ¨sÁ°Ì -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ PÁAiÀÄ®Ä ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß n.«.J¸À ZÁåA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1915 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨É¯Áè¼É ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ n.«.J¸À ¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÀë-J¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39-ºÉZÀ-8295 EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ M¼ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ CªÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀPÁð¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁl£À ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1)AiÀÄÄUÁ¸Àð PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï. 180 JAJ¯ï. ªÀżÀî 5 PÁl£À 240 ¨Ál® MAzÀgÀ QªÀÄvÀÛ 38=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 9120=00 gÀÆ 2) £ÁPï Omï ©ÃgÀ 650 JAJ¯ï ªÀżÀî 12 ¨Ál® MAzÀgÀ C.Q 76=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 912=00 gÀÆ 3) AiÀÄÄUÁ¸Àð PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 90 JAJ¯ï 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ C.Q 19=00 gÀÆ MlÄÖ C.Q 1829=00 gÀÆ 4)N¯ïØ vÀªÀ£Àð «¹Ì 180 JAJ¯ï ªÀżÀî 20 qÀ©âUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ C.Q 44=00 »ÃUÉ MlÄÖ 880=00 5)¨ÁåUï ¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì 90 JAJ¯ï ªÀżÀî 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀ QªÀÄvÀÛ 26=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 390=00 gÀÆ 6)£ÁPï Omï ©ÃgÀ 330=00 JAJ¯ï ªÀżÀî 12 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ C.Q 40=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 480-00 gÀÆ »ÃUÉ J®è MlÄÖ C.Q 13,606=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ £ÉÆnøÀ ¤Ãr £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 2045 UÀAmÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2010PÀ®A.457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23,24/3/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨ÁfgÀªÀ CqÀPÀ¯É ªÀAiÀÄ; 24 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÁ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¸ÀÄAPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À PÀqÉUÉ QlQ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ E¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ eÉÆvÉ î 5 vÉƯÉAiÀÄļÀî ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ ,2) ¨É½î ©AzÀ° 2 vÉÆ° AiÀÄļÀîzÀÄ, ¨É½î PÀqÀUÀ 3 vÉÆðAiÀÄļÀîzÀÄÝ3) 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄt ºÁUÀÄ ¥ÀzÀPÀ,4) 50 PÉ.f vÉÆUÀj 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2000/- 6) ºÀ¼ÉAiÀÄ §®gÁªÀÄ £ÉV®Ä »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ ,12,100=00 gÀÆzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/02010 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.. 45/2010 PÀ®A 323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

26-3-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀÆ ªÀÄÄAZÉ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¹zÀÄÝ §AvÉ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£É PÀlÖqÀÄ PÉÊPÀqÀ CAvÀ 30,000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ ºÀt FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¹zÀÄÝ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 26-3-2010 gÀAzÀÄ 2230 ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀ£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw MªÀĤ PÁgÀ £ÀA. J.¦. 23- 2565 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀƽvÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉüÀÄvÀÛ ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á½zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ ¥ÀAZÀ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

March 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 26/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 26/03/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/10 PÀ®A 176 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 25/3/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÁdPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G- mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á-ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉ ¥ÉÆînæ ¥sÁgÀªÀiï PÀlÖqÀ PÀlÄÖ wzÀÄÝ CzÀgÀ PÉ®¸À £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀIJæà UÀAqÀ gÁdPÀƪÀiÁgÀ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀzÀj EªÀjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀAqÀ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÛgÀÄ JA§ÄªÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆwÛ¯Áè ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉÆà ºÉÃUÉ JA§ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ.¸ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸Á«£À §UÉÎ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä¯ï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 31ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üÃPÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀè° CzÉà ¯ÁjAiÀÄ°è qÀ§¯ï qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sï ¸Á ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ gÁeÉÆüÁ PÀqÉUÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀw gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj mÉæöʪÀgÀ CºÀäzÀ ±ÀjÃ¥sï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV, ¯ÁjAiÀÄ ±ÉÆÃ, ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨Ár PÁå©£ï ¥ÀÆwð ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2010 1600 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÉ, ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 147 EªÀgÀ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ J¯ï.n. ªÀiÁUÀðzÀ «zÀÄåvÀÛ ªÉÊgÀÄ £ÀA§gÀ-4 J.¹.J¸À.Dgï. PÀAqÀPÀØgÀ vÀAwAiÀÄÄ C.Q. 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ , 45 ªÀµÀð, ±ÁSÁ¢üÃPÁj UÀÄ.«.¸À.PÀA. ªÀÄAoÁ¼Á ±ÁSÉ ¸Á §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 58/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:-
25/03/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ »ÃgÁ£À£À EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: U˽, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¯Á®¨ÁUÀ vÁ/ f/ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ »gÁªÀÄ£À vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ U˽, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: U˽, G: ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¯Á®¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É zÉêÀt PÁål¯ï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ,ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/10£À PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ¨ÉÆgÀ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁw: zÀ°vÀ G: «zsÁåyð ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁw: zÀ°vÀ ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV ºÉÆqÉzÁlzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/10 PÀ®A 32, 34 PÉ. E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ PÀ¨ÁqÀV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-C¸ÀÆÖgÀ vÁ:f;©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁl¤£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì EgÀzÀ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 25 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/10 PÀ®A 323, 341, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) ¸À«ÃvÁ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ªÀ 20 ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ZÀ°èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁQë vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀ 36 G PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀĪÀzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 2) zsÀļÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀ-40 ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì. EªÀ¤UÉ “ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ZÀ®ÄèwÛzÁÝ¼É CªÀ½UÉ ºÉüÀÄ”CA¢zÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄUÉ , ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAz, ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁu UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀĺÉÃgÀC° vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ: 26 ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì »ÃgÉ ªÀÄoÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É 2) ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ¸Á: »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 22:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C°ÃªÉÆâݣï vÀAzÉ C«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ¨sÀzÉÆægÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ MwÛ »r¢zÀÄÝ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ¼À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀëwæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀ¼ÀWÉÆÃqÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ NAPÁgÀ PÁqÉÆÃzÉ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀªÀÄ ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ f¥ï £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-644 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ, ±ÀgÀtªÀiÁä, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


March 25, 2010

DAILY CRIME UPDATE 25/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 25/03/2010

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 323,326,504,506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r ¸ÀįÉêÀiÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄdzÀ EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV eÁ¥sÀgÀ ªÀÄl£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁªÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ÆègÀ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ §AzÀÄ PÉÆåªÀ UÁ°AiÀiÁ zÉÃgÀºÉ ºÉÆ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃgÉ PÉÆ PÉÆ£À UÁ°AiÀiÁ zÉÃgÀºÁ ºÉÊ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝCµÀÖgÀ°è E£ÀÄß E§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀgÀÄ ±Á»£À JA§ÄªÀ£ÀÄß §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁgÉÆ ¸Á¯É PÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉêÀ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁªÀÄ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄdzÀ EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV eÁ¥sÀgÀ ªÀÄl£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ JªÀÄ.r ¸ÀįÉêÀiÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ EzÀgÀ PÁå zÉÃPÀ gÁºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÄÃgÉ §ZÉÑ PÀÆ PÉʪÀ UÁ° zÉà gÁ» ºÉÊ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀÄ PÁåªÀ ©ZÀ ªÉÄ DgÉºÉ ºÉÊ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ° £ÀPÉÆÌ zÉêÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹.ºÉZï.¹.711 §¸ÀégÁd ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹. 1381 gÁd¥Áà, 1171 ¢°Ã¥À gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦L PÀbÉÃjAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ- 38 f-164 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÉPÀ ¸ÀAzÁ¤ ¥Á±Á zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝjAzÀ RavÀªÁzÀ PÉÆqÀ¯É £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§â¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/03/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁg vÀAzÉ: ¸ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G/ ¸ÉAnæAUÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á/ JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃdzÀ »AzÀUÀqÉ CgÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ºÁ¸ÀÖ°UÉ÷¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÉ.n ªÉÄj¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ PÀnÖUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è, JqÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßêÉÄä PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 41/2010 PÀ®A: 498 (J) 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw §©ÃvÁ UÀAqÀ ±ÁºÁfgÁªÀ WÁAiÀÄ® ªÀAiÀÄ 28 eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁªÀÄRAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ CzÉ «µÀAiÀÄ vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 40/2010 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà £ÀAzÉñÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ 48, AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180. JA.J¯ï. G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1824/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆA¸ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 419 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2010 gÀAzÀÄ 10;00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁªÀiÁf ªÁUÀªÀiÁgÉ G: ¦æ¤ì¥À¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå C¢üPÀëPÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °ÃTvÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨ÁèPÀ £ÀA. 6 gÀ°è CxÀð±Á¸ÁÛç ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ CªÀgÀ eÁUÉAiÀÄÄ°è ¨ÉÃgÉAiÉƧ⠫zsÁåyð ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ eÁUÀævÁ zÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀå¸ÀgÀÄ »ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj «zsÁåyðAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆw®è. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ f. J¸À. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ÀL OgÁzÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 24 ¸Á: PÀgÀPÁå¼À EvÀ£ÀÄ dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ C.Q 300/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ¨ÉÆÃeÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/10 PÀ®A 498(J) 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀ£ÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ©ÃgÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ DzÉñÀªÀÅ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦¹ 1207 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DzÉñÀ ¸ÀASÉå 654/10 ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-£Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ZÀ£ÀߥÀà£ÀªÀgï §jÃzÁ¨ÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸ÁPÀÄgÀħSÉýΠvÁ¨sÁ°Ì f©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì §¸ï r¥ÉÆÃ. EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ §¸ï £ÀABPÉJ-38 J¥sï-439 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¹gÁeÉÆâÝãï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï, ¸ÁCªÀįÁ¥ÀÄgÀ fÃ¥ï ¸ÀABPÉJ-38/4291 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ »A¢¤AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À §®UÀqÉ ¸ÉÊrUÉ ®ÄPÁì£ÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-3-2010 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtPÀĪÀÄgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀAf ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á UÁzÀV ¸ÀzÀå ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-31/eÉ-4264 C.Q. 30,000/- gÀÆ £ÉzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 353,504,355 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©®PÀ¯ÉPÀÖgï ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀ¥Áà,CA§ÈvÀ,gÀÆ¥À¯Á ªÁlgï ªÀiÁå£ÀUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ eÁeÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï£À°è ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄdvÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ SÁ£À ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÀgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À PÁ°£À°è EzÀÝ §Æmï vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 341,355,504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄdvÀ vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ eÁeÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï£À°è ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ £À¼ÀzÀ PÀ£ÉPÀë£ï KPÉ PÀmï ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/3/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Áà ºÀĪÀiÁߨÁzÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, ¸Á-ºÀA¢PÉgÁ vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¯Áj PÉJ-39/ 3691 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Àß ¯Áj Qð PÉÆqÀÄ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj QèãÀgÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/5579 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/3691 £ÉÃzÀÝPÉÌ ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À mÉÊgÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ ¯Áj §rzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÉÊgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀ¯ÉUÉ vÀUÀ®Ä ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ,ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


March 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 24/03/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 98/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¤Ãd ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ/ 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-23/03/2010 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 59,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 98/2010 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁvÉgÁªÀ vÀAzÉ: C¥ÀàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á/ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 20-21/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥Àja PÀ¼ÀîgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ JZï.¦ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 43/2010 PÀ®A; 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ jAUï gÉÆÃr£À ¸À«Ä¥À M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RZÀw ªÀiÁ»w §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ: ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw ªÀqÀØgÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ£À£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 3 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C. Q. gÀÆ. 300/- ¨ÉïɪÀżÀîzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 66/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C²é¤ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ 24 ¸Á ºË¹AUÀ ¨ÉÆqï ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ: gÉêÀt¥Áà PÀ£Àß±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä NªÀĤ ªÁå£À £ÀA PÉ.J-38 /1318À £ÉÃzÀ£ÀÄß CeÁUÀæPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C²é¤UÉ §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ UÁA¢ü ZËPÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ°£À PɼÀUÉ PÁÀ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðmï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 353, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ Dgï UÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dįÉáÃPÁgÀ ºÁ¹ä ªÀiÁf JªÀÄ.J¯ï.J ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ UÁågÉÃeï gÀªÀjUÉ §zÀ° ¸ÀܼÀ ¤ÃqÀzÉ CªÀgÀ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUï ºÁQgÀÄwÛ f¯Áè¢üPÁjªÀgÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀzÁV ºÉý ¸À¨sÉ ªÀiÁqÀzÉ ªÉÆÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄwÛ ¤£ÀßAvÁÛ JµÀÄÖ PÀ«ÄµÀ£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀArzÉÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 47/2010 PÀ®A: 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22/03/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀw¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ Q±À£À ¥ÀªÁgÀ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ Cwà PÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀ J°è EzÁÝ£É ºÉüÀj CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀw¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ gÁªÀÄÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀ«vÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.March 23, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 23-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 23/03/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 287,304(J) L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 22/03/2010 gÀAzÀÄ 18.50 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆîzÀ°è ¨Á« CUÀ½ ªÀÄtÄÚ vÉÆÃqÀ®Ä CAvÁ vÀ£Àß PÉæÃ£ï ªÀÄ²Ã£ï §¼À¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ Hj£À ¯Éçgï d£ÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ¸ïªÀÄvï ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÄÝ EzÀÄÝ ªÀÄzsÁå£ÀzÀ ªÀgÉUÉ J¯Áè ¯Éçgï d£ÀgÀÄ ¨Á« vÉÆÃqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁr Hl ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà CªÀÅmÉ eÁåw PÀ§â°UÀ G-PÉæãï AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®PÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ; §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉæÃ£ï ªÀIJãÀ §ÄnÖAiÀÄ°è ¸ÁªÀäxÀåðQAvÀ ºÉaÑ£À d£ÀjUÉ PÀÆr¹ ¨Á«AiÀÄ°è E½¸ÀĪÀ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ ¯ÉQ̸ÀzÉà MlÄÖ 5 d£À ¯ÉçgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß MAzÉ ¸À® PÉæÃ£ï §ÄnÖAiÀÄ°è PÀÆr¹ MªÀÄä¯Éà ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ E½ ©nÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÉæÃPï ºÁPÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ 5 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ºÀ¸ïªÀÄvï ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÉæÃ£ï ªÀIJãï ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£ÀzÀ PÉæãï ZÁ®£É¬ÄAzÀ zÀÄWÀðl£É dgÀÄVzÀÄÝ JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À¸ïªÀÄvï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀTïï CºÀäzÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-¯ÁvÀÆgÀ ¸ÀzsÀå ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ; §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/3/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ eÉÊ¥Á® vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÉrØ ¸Á-aAvÁQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦.23/ ºÉZï.0196 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ vÀ£Àß vÁ£É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð ¸Á- SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ UÉÆvÁÛV aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 22/03/10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫įÁÌ UÀAqÀ ®PÀëöät zsÀĪÀÄ£À¸ÀÆgÀ eÁ-QæñÀå£À ¸Á-UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå UÁzÀV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð, G-¯Áj £ÀA. PÉ.J 28/6062 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-UÁzÀV FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä¯É ZÁ®Ä ªÀiÁr CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ EªÀ¼À JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀUÀÄ° CªÀ¼À UÀÄ¥ÁÛAUÀ eÁUɬÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É vÀPÀët aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 22/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ©gÁzÁgÀ, 65 ªÀµÀð, ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀjUÉ DgÉÆæ : 1) ®PÀëöät vÀAzÉ «oÀ×® ªÀÄgÁoÁ, 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «oÀ×® ªÀÄgÁoÁ E§âgÀÆ ¸Á UÀrÃgÁAiÀÄ¥À½îÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß §½¬ÄgÀĪÀ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¤£ÀUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CAvÁ ºÉý, ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ±Àlð »rzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/03/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd qÉÆAUÀgÀUÉ EªÀj§âgÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/3/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÉÄvÉæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï.-14/qÀÄèöå-7889 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀ §UÉÎ »¥ÀàgÁUÁ ªÀÄÄvÁå£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ gÁ. ºÉÀ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¹zÁæªÀÄuÁÚ ¨sÁVgÀy EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DgÉÆæAiÀÄ ¯Áj £ÀA. f..eÉ -3/ªÁAiÀiï-8855 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »gÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆý¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÉÄvÉæ eÁw PÀÄgÀħÄgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä vÉÆÃqÉ ªÀÄÄj¢gÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ® ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á-PÀAzÀUÀļÀ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹:-
¢£ÁAPÀB 22-03-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-40/eÉ-6450 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ qÀ¨ÁgÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¥Á¥À£Á±À wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ ©zÀÄÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á£Àð¨Á¸ï£À vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ vÀ£Àß §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
March 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 22-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 22/03/2010

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A : 32, 34 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À «ZÁj¸À®Ä C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð G-QgÁuÁ CAUÀr ¸Á-¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÉãÀì EgÀĪÀ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 180 JA.J® zÀÄÝ MlÄÖ 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÛ 832-00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨Ál® ±ÁåA¥À® ©½ §mÉÖAiÀÄ°è ºÁQ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²Ã® DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð ¸Á- ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£Á J®ègÀÄ ¸Á// ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ §gÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊvÉÆÃj¹ J£ÉÆà ºÉüÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊ vÉÆÃj¹ J£ÀÄ ºÉüÀÄw¢Ý CA¢zÀPÉÌ ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CvÉÛ gÀhÄgɪÀiÁä EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÁUÀÄ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ DPÉUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA: 10/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á®ÄÌ JPÀÌgÉ 17 UÀÄAmÉ d«Ä£À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ: WÁ¼É¥Áà ¸Á/ ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃgÁ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 3) ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ §UÉÎ ªÁzÀ-«ªÁzÀ«zÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ ©ÃzÀgÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆîªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 21/03/2010 gÀAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÉðgÀªÀjUÉ vÀAzÀÄ ºÉÆîzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÁZÀ¥Áà EªÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ F ºÉÆî AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, EzÀgÀ §UÉÎ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉøÀ £ÀqÉ¢zÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ DzÉñÀ DUÀĪÀ ªÀgÉUÀÆ ¸ÀzÀj ºÉÆî AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÁd¥Àà E§âjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 56/2010 PÀ®A: 328 L.¦.¹ ¸À..ªÁ. 32, 34 PÉ.J. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹ 733 ¹,¦.¹. 1630, ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹. 131 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå zÀ°èzÀÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÉÆPÁæuÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÁå£ÀzÀ°è 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.March 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 21/03/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 379 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J.SÁzÀgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð G-¦J¸ïL eɸÁÌA eÁUÀævÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ¸Á-n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ D¬Ä±Á ªÀĹÓzÀ ºÀwÛgÀ ElÄÖ £ÀªÀiÁeï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð, G-DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4939 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÀÄvÁÛ£À¨ÁzÀªÁr vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£Àß½¬ÄAzÀ ©zÀgÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¸À¥sÁj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆà M«Ää¯É ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 279, 283, 304(J)L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ C¯Éè ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥sÁá ¨ÉîÆgÉ ¸Á// ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¢£ÁAR 18/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ §½ EgÀĪÀ J£À.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉUÉ gÁwæ PÀvÀðªÀåPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/d-953 £ÉÃzÀÝgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀPÀ¯ï PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÀÄzÉå ¤°è¹zÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ£À mÁæ°AiÀÄ »A§¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ vÁ£Áf vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ vÀ¥À±Á¼À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÀAl® JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ F PÉù£À ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F PÉù£À°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ¨ÉîÆgÉ EªÀjUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 21/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÁAiÀÄ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ-38 ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-19/3/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæSÁAvÀ ºÉƸÀzÀrØ ºÁUÀÆ ZÀ£ÀߥÁà ºÉƸÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-20/3/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä NAPÁgÀ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä£À PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀĪÀÄä£É EzÁÝUÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 324.504.506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁd¥Àà C¯ÉÛãÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:: ¹gÀ¸ÀV ¸ÀzÀå ¨ÉãÀaAZÉÆý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §¸À¥Áà C¯ÉÛãÉÆÃgÀ ¸Á ¹gÀ¸ÀV ¸ÀzÀå PÁ¼ÀV «gÀÄzÀÞ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ¤ÃrzÀÄÝ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 341,120 (©), 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð G// PÉ.J¸ï.n.¹. PÀAqÁPÀÖgï eÁw PÀ§â°UÀ ¸Á// aãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæü 1]. UÀÄAqÁgÀrØ vÀAzÉ w¥Áà gÀrØ 2]. ªÉÄÃWÁgÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ 3]. ªÀiÁzsÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ J®ègÀÄ ¸Á-aãÀPÉÃgÁ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄA¢gÀ ºÉøÀj£À°èzÀÝ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 132 ªÀÄvÀÄÛ 133 gÀ°è d«ÄãÀÄ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà AiÀiÁPÉ Rjâ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ JA§ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ E§âgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2006 £Éà ¸Á°¤AzÀ vÀPÁÌgÁgÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁ §A¢zÀÄÝ 2006 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀzÀjAzÀ F §UÉÎ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2006 ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 20-3-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁQëUÁV ºÁdgÁV ºÉÆgÀ §gÀ®Ä DgÉÆÃvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è , ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀzÉ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 20/03/2010 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð G-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á-»gɪÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 19/03/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå 2) vÁ°Ã§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå 3) ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ vÁªÀgÀ¸Á§ J®ègÀÄ ¸Á : ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥sÀPÉÆæ¢Ý£À EvÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæAiÀiÁVzÉ gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À PÀqÉUÉ §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ vÁºÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ JPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A : 143,147,148,324,504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄzÀÞgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ EvÀ£À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ «£ÀPÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ CgÀ«AzÀ£À vÀAzÉ gÁwæ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀzÁ¸À vÀAzÉ ¦ÃgÁd ¹AzsÉ 45 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À 2) CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À 3) gÀªÀiÁä vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À 4) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ 40 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ JPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »ÃrzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1386 E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ DgÀ.JA. ¥Án¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ/ PÀÄgÀħ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1500 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Qà 1800 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á-§PÀÌZËr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ.:-
¢£ÁAPÀ: 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¹UÉ ºÉÆÃV C°è 1630UÀAmÉUÉ M§â£ÀÄ PÉÊaîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180JAJ¯ï ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀݪÀÅ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ EUÀzÉ ªÀAiÀÄ: 30 UÉÆAzÀ½ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÝ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄß. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180JAJ¯ï ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À C.Q.900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®ªÀÄ 143, 147, 148, 324, 504, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj gÀªÀiÁ vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-«zÁåy𤠸Á-¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ §ÄzÀÝgÁd EªÀ¼ÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV Cfð ºÁQzÀÄÝ gÀÆ¥Á UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÁ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ £ÉêÀÄPÁwUÉ Cfð ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀzÁ¸À EªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV ªÀiÁf JA.J®.J gÀªÀjAzÀ ºÉý¹ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀ¸ÀÆ° ºÀaѹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 20/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ²ªÀzÁ¸À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §ÄzÁÝ vÀAzÉ ¯Á®¨Á ¹AzsÉ 50 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À 2) gÁºÀÄ® vÀAzÉ §ÄzÁÝ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À 3) ²æÃzÉë UÀAqÀ §ÄzÁÝ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À 4) ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ §ÄzÁÝ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á-¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 5) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä 22ªÀµÀð eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-«dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 6) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ 25ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄ MwÛ »rzÁUÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ RaÃvÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¦J¸ïL ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ 0RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: mÉîgÀ ¸Á: PÉÆÃUÀ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 28 AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï £ÉÃzÀªÀÅ CA.Qà 1076/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃgÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå zÀ°èzÀÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉÆçâgÀzÀ aîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C¸ÀÄÛPÀ UÉÆÃqÀgÉ ¸Á// OgÁzÀ(¨Á) CAvÀ ºÉüÉzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀwzÀÝ CªÀ¤AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.