March 9, 2010

DAILY CRIME UPDATE 09/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09/03/2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279,338,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ ºÀgÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á// SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÉå// PÀ®ÆègÀvÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ UÀAUÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G// MPÀÌ®vÀÛ£À ¸Á// PÀ®ÆègÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ. PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 17/J¯ï 6791 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀA§®zÉÆgï E§âgÀÆ ¸Á// ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÉÆlUÉÃgÁ ¸Á// £ÀAzÀUÁAªÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. UÀAUÀgÁªÀÄ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì ¤Ãr ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 52/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀ 40 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀ 40 ªÀµÀð G ¨Áå£ÀgÀ r¸ÉʤAUÀ PÉ®¸À ¸Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ
¨sÁ°ÌAiÀÄ°è PÉ®¸À EzÉ CAvÁ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ PÉ.J.-38 PÉ-3549 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀQÌqÁV ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÀAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-zÀħ®UÀÄAr vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«vÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-8949 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼À §® UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2010 PÀ®A.279,337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ¸Á// ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ CAUÀr EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄ ºÉƸÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á// vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.JZï 12 / J PÉ 691 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ C®è° UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÁA¥ÀqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§â¼ÀÄ E§âgÀÄ ¸Á:PËqÀUÁAªÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀwÛ ¤ÃgÀÄ ©lÖgÉ UÉÆqÉ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ E§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ±ÀjAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è £Á° ªÀiÁr¹j CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ²¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. DUÀ C¯Éè EzÀÝ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÀß¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀjgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ j£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ §UÉÎ ªÀ-32ªÀµÀð ¸Á-d®¹AV UÁæªÀÄ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zsÀļÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀUÉÎ ¸Á-d®¹AV UÁæªÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzsÀåzÀ zÁjAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ¼É ªÉʱÀªÀÄå «zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/03/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀĽwUÁ MAªÉÄä¯É DgÉÆæ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°£À ªÉÄïÉ, PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 8/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÀPÀÌ£ÉÆÃgÀ 24 ªÀµÀð ¸ÁB ºÁgÀÆgÀUÉÃj vÁB gÁAiÀĨsÁUÀ fB ¨ÉüÀUÁAªÀ. EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄðAzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁåPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd @ §¸ÀªÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ SÉÃt gÉAeÉÆüÀ PÁæ¸ÀVAvÀ CzsÀð Q.«Ä »AzÀPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 0615 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA J¦-21/x 6668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀzÀ »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ. ºuÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®Ä, ªÀÄÆUÀÄ, ºÁUÀÆ §® ªÉÄîÄQUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁ®½î ªÀÄvÀÄÛ CºÀäzÀ E§âgÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ mÁåPÀÖgÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¯Áj ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁªÀįÁ ¸Á// ¨Éå£Á¥À°è CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. CA§Ä¯É£Àì ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆmÁÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀd®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÀ¤éÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ dºÁAVÃgÀ ªÀAiÀÄ-34 G// QgÁuÁ CAUÀr ¸Á// zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÃd ºÁUÀÆ vÁ¬Ä £À¹ÃªÀÄĤ¸Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-3599 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃn ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý gÉÆÃqÀ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀªÉðd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £Á¬Ä §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8-3-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ°PÀ, 18 ªÀµÀð, G CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À vÀAVAiÀiÁzÀ ±Á«ÄãÁ EªÀ½UÉ aÃn §gÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï R°Ã® 2)¹gÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ R°Ã® E§âgÀÆ ¸À: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 323,324,354,504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 8/3/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀ£À¥Áà £ÁAiÀÄPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-33ªÀµÀð ¸Á-§¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä vÉÃdªÀiÁä, ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀiÁä gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÄÝ EªÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ CAvÁ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÁAiÀÄPÀÆgÀ eÁw PÀ§â°UÀ ªÀAiÀÄ-24ªÀµÀð ¸Á-§¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ PÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀßUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆQPÉÆlÖ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ §®Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ »rzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ NzÀÄÝ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 8/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÀäªÀw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° ¸Á: §¹Ã¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr gÉÆÃr£À PÉî¸À ªÀiÁqÀ°PÉÌ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ §ÄnÖAiÀÄ°è PÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÀ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀgÀV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/3604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄnÖAiÀÄ°è PÀAPÀgÉÃl vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÁPÀĪÁUÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¯É C¯Éè PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀUÁ®A© vÁA¨sÉÆüÀ ºÁUÀÆ ªÉÄùÛç PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÀ gÁdÄ ¸Á: SÉÃtÂgÉÃAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-10 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉƬģÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð ¸Á: J¸À.©.ºÉZÀ PÁ¯ÉÆä d»ÃgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 5141 ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÉÆÃºÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀðw - ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆúÉî EvÀ£À §®PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£À JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀägÁdUÁ¼À ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©Ãj ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀt¥ÀàvÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀvÁÛ¨Á ¸Á: ©Ãj(©) 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀàvÀgÁªÀ ¸ÀvÁÛ¨Á ¸Á: ©Ãj(©) EªÀj§âgÀ ªÀÄzÀå ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw dUÀ¼ÀÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09/03/10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÀÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀÀ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÆ PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.