July 31, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 31-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-07-2008.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 302/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31-7-08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »ÃrzÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CA§uÁÚ vÀAzÉ ©üêÀäuÁÚ EzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã®¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¨ÉƤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 46 ¨Ál¯ï, MAzÉÆAzÀÄ 180 JA.J¯ï EzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 1840/- gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è 10 l£ï JuÉÚ PÁ¼ÀÄUÀ¼£ÀÄßÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31/07/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¨sÁvÀA¨ÁæPÉÌ ºÉÆÃV À 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ J.¦.-9 «-92 ¯ÁjUÉ vÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¹ìgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àjòð¹ 125 PÀĸÀ© vÀÄA©zÀ a®UÀ¼ÀÄ, CAzÁdÄ 10 l£ï C.Q. 2,90,000/- gÀÆ, ºÁUÀÄ ¯Áj C.Q. 200000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¯Áj ºÁUÀÄ ªÀiÁ°£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀzÀ¸Àå£À ªÉÄÃ¯É UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ±Á¯Á J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëè

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 147,148,323,353,504,506,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30/07/2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺɧħC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ËPÀAiÀÄð ¸À«ÄwAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á/ OgÁzÀ (J¸ï) ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆlÖ ¸Á® PÉüÀ®Ä ºÉÆÃV §r¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-07-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÄ®UÉ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁf ¸ÉʤÃPÀ £ÉÆåà DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝÝ, zÀvÁÛvÉæ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà ¸Á,, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 8,47,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 27-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj zÀvÁÛvÉæ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ EzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä zÀvÁÛvÉæ EzÀÄÝ ºÀtPÉÆr AiÀiÁPÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ zÀvÁÛvÉæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄvÁÛ ¤£Àß ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ºÀt PÉý £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆmÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀj¨Éë£À VqÀ PÀrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼À£Éß UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃzÀgÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/07/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄ©zÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ PÁ¼É ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀ CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ PÀj¨Éë£À VqÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À PÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀjAzÀ, «£ÁPÁgÀt PÀj¨Éë£À VqÀ KPÉ ªÀÄÄj¢¢Ý CAvÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ §®UÉʪÉÄïÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ G©â UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£ÉßzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÀÄrØUÁV vÀAzÉ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀ£Àß E£ÉÆßç⠪ÀÄUÀ£À£Éß gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-7-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-7-08 gÀAzÀÄ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÀÄzÀ£À vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀIJ®ªÀiÁä E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ gÁd¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ gÁd¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ gÁd¥Àà£À ºÉAqÀw ¸ÀIJîªÀiÁä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æ¤ªÁ¸À£ÀÄ ZÉÃj¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É 3-4 ¸À® ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ-ªÀÄƪÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ fêÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁQj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® PÉÆlÄÖ zÀÄrØUÁV ¸Á®UÁgÀ£À UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¨sÀÆ¥À

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-07-2008 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï RdÆj ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀgÁAqÁzÀ°è ¤AvÁUÀ gÀ« vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉÆqÀتÀĤ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ PɽzÀgÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ºÀt PÉÆqÀ° ªÀiÁgÀÄw ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ CAzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw J°è EzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ UÉÆwÛ®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ , ¤£ÀÄ ¨ÉPÀAvÀ CªÀ£À «¼Á¸À ºÉ¼ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
DAILY CRIME UPDATE-BIDAR, 30-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-07-2008.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-07-08 gÀAzÀÄ 02-45 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ CfêÀÄ, R¢ÃgÀ¸Á§, C§ÄÝ® PÀjêÀÄ, ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀiï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä Z謃 gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 656/- gÀÆ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ n.«í.J¸ï. JPïì,J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ¥ÀªÀgÀ £ÀA. PÉ.J-38-JZï-394 D.Q. 7000/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2015 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ªÀÄ°èPÁdÄð£À J2 ¸ÀAvÉÆõÀ J3 zÀ£ÀgÁd J4 ªÀÄĸÁÛ¥sÁ J5 ²ªÁf J6 ¸ÀwñÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉïï JA§ E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 1270/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MlÄÖ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð§®â£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁqÀÓ£À°ègÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ©ÃVzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28-07-08 gÀAzÀÄ 2030 jAzÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÁqÀÓ gÀƪÀÄ £ÀA. 18 £ÉÃzÀgÀ°è ¥sÁ夣À PÀ©âtzÀ gÁr£À ºÀwÛgÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV PÀ°è¤AzÀ¤AzÀ §rzÁrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.140/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§uÉ gÀªÀgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà£À ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀgÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÀ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À zÁzÁVÃj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.


CAUÀr UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÉüÉAiÀÄĪÀ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnUÁV PÉÊ-PÉÊ «ÄïÁ¬Ä¹zÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÄ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 341, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà UÀÄ£Àß½ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà, ¢£ÀPÀgï, ¸ÀwÃµï ºÁUÀÆ ¥ÀÆtÂðªÀiÁgÀªÀgÉ®Äè DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrUÉ ªÁå¥ÀgÀ ºÉZÀÄÑ CUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ F jÃw DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄëUÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ °A¨Áf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀ:45 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÁoÀ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/¨sÁlÖ¸ÁAUÀ« gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢UÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄuÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §AzÀgɬÄAzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉà MAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÄÊ-PÉÊ H£ÀUÉƽ¹PÉÆAqÀ ¢éà ZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ PÉÆÃAr¨Á gÀªÀgÀÄ C«£Á±À EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïZï-24/©-3403 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ZÁAqÉñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C«£Á±À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁ×V vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À¤UÀÄ PÀÆqÁ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è, §®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj rQ̬ÄAzÀ ¢éà ZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ¥Ánî ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¢AzÀ CªÀgÀ PÁAPÉæÃl PÉæñÀgÀ ªÀIJäUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/JZÀ-7390 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð gÉÆÃqÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 DgÀ.n.N. ZÉPÀÌ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-39/4213 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ §® CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnîgÀªÀjUÉ §® vÀ¯É, ºÀuÉ, §®ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀzÁ¸À EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39 E.9861 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ²ªÀzÁ¸À gÀªÀgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹vÁÛ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÁUÀ E§âgÀÄ MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAvÀæ-vÀAvÀæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ªÉÆøÀªÀiÁqÀĪÀ «¥sÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁr ¥ÉưøÀgÀ CwyAiÀiÁzÀ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 3 (J) eÉÆÃvÉ 21 mÉæøÀgïmÉÆæêï PÁ¬ÄzÉ 1878.

¢£ÁAPÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà ¸Á/ ¹¹ð (J) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ£À ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¹¹ð (J) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀÄgÁvÀ£À ªÀÄ£É EzÉ. ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 2/54 J. EªÀgÀÄ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä CfÓ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä G¸Áä£À UÀAd£À°ègÀĪÀ gÁªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÀÄ£ÁgÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ r.gÁWÀªÁZÁj vÀAzÉ §gÀªÀÄAiÀiÁå, 48 ªÀµÀð, ¸Á/ UË°UÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä HgÁzÀ ¹¹ð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVzÁÝV w½¹ C°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ EgÀĪÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆ«ðPÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß CqÀV¹nÖgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À §½PÀ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ 3 d£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥ÀÄeÁ, ªÀÄAvÀæ dAvÀæ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©PÉ E®èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀgÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£À±ÉAiÀÄ CªÀÄ°£À°è ¨ÉèÃr¤AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀåUÉ AiÀÄvÀß

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/08 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²æÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ-22 ¸Á-PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ £À±É ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, £À±É ªÀiÁr DUÁUÀ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ£ÀªÀ£ÁVzÀ£ÀÄß. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ £À±É ªÀiÁr PÉÆýªÁqÁzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄ£ÉUÉ w½¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀ£ÀÄ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ (D¥Á¢vÀ) EªÀ£ÀÄ £À±É ªÀiÁr ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆüÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
DAILY CRIME UPDATE-BIDAR 29-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2008.

ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À rQ̬ÄAzÀ zÁgÀºÉÆÃPÀ£À zÀĪÀÄðgÀt.

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 132/08 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. alÄUÀÄ¥ÁàgÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀVzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ vÀPÀët UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr C°è ºÁdgÁjzÀ ¸ÁQë d£ÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA: JªÀiï.JZï: 13 J£ï-4133 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ²Ã®ªÀAvÀ ªÀQî EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ZÁ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

±Á¯Á «zsÁåyðUÉ ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤AzÀ rQÌ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß: 164/08 PÀ®A: 279, 338 ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¨Á® PÁ«ÄðPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ «zÁåyðAiÀiÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð ¸Á/ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯É, PÉÊ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀ PÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÉ ºÁUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀUÀ®¯Éè ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀ £Átå PÀ¼ÀªÀÅ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 138/2008 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À, 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄAUÀÄgÀÄ, 5 UÁæªÀÄzÀ 2 GAUÀÄgÀÄ, MAzÀÄ eÉÆvÉ gÀhÄĪÀÄPÁ 5 UÁæªÀÄzÀÄ §AUÁgÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 66,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀî §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ..

¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 120/08 PÀ®A: 143, 147, 148, 448, 186, 323, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 27/07/2008 gÀAzÀÄ 0900 ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. qÁ// ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉƼÀPÀÄAzÉ, ªÉÊzÁå¢üPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ SÉÃtÂÃgÀAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¹AUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£À EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EªÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðUÉ CªÀªÀiÁ£À DVzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃªÀÅ D¸ÀàvÉæ vÉgÉzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛâÝj D¸ÀàvÉæ §AzÀ ªÀiÁr E®è¢ÝzÀgÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

n.«. PÉç¯ï UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ JA¦èA¥sÉÊAiÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 138/08 PÀ®A; 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28-07-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-wAUÀ½AzÀ PÉç®UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ «zsÁå£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁA¨É ©°ÖAUï ºÀwÛgÀ 3 JA¦è¥sÁAiÀÄgÀ , ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃrUÉ PÀÆr¹zÀ 2 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ, UÁA¢ü UÀAd JjAiÀiÁzÀ°è gÉÆÃrUÉ PÀÆr¹zÁ 2 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ, SÁfPÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è gÉÆÃrUÉ PÀÆrzÁ 5 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä¨Á¬Ä PÀªÀÄoÁuÉ ¸ÀÆÌ¯ï «zsÁå£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 15 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà QæëģÁµÀPÀ PÀÄrzÀÄ ªÉÊQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 16/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: §¸ÀAiÀiÁå 28 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ JzÁÝUÀ OµÀ¢ ¨Ál® JAzÀÄ w½zÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ «µÀzÀ ¨Ál®£À°è QæëģÁµÀPÀ OµÀzÀÝ ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃgɹzÁÝUÀ 0910 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

ªÀiÁAeÁæ £À¢ ¤Ãj£À ¸ÀĽUÉ ¹®ÄQ ¨Á®PÀ£ÉƪÀð£À ªÀÄgÀt.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25/07/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀvÁÛwæ EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV, zÀ£ÀUÀ½UÉ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £À¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀĽUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


July 28, 2008

DAILY CRIME UPDATE -BIDAR, 28-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-07-2008.

DPÀ¹äPÀªÁV ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2008 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦¹:-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Á®A¥À¯Éè ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆAUÉêÁr FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ . ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26/07/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA: PÉJ-39-1457 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÉÆAUÉêÁr xÁAqÁPÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ C¦à DmÉÆÃzÀ°è qÉæöʪÀgï ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁzÀ ¤ªÉñÀ£À£ÀÀ¼À£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹zÀ ¨sÀÆ¥À

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 149/2008 PÀ®A: 192-J [J] PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ-PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ-1964.

¢£ÁAPÀ: 27/07/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ºÀ®§UÁð ºÉƧ½AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA: 275/J d«ÄãÀÄ DgÉÆæ ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ: ªÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå Rjâ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀåPÉÌ ¸ÀzÀj PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ªÀiÁqÀzÉà ¯ÉÃOl ªÀiÁr ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÁßV gÀa¹ ¥Áèmï PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÀƽ CªÀÅUÀ½UÉ §tÚ ºÀaÑ eÉÆvÉUÉ ¥Áèmï ªÀiÁgÁlPÁÌV C°è ±ÉÃqÀ£ÀÄß ºÁQ ¥Áèl ¥sÁgÀ ¸Éî JAzÀÄ £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ PÀÆqÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/08. PÀ®A: 192-J [J] PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ-PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ-1964 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÁºÀ£À d¦Û

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 163/2008 PÀ®A: 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀªgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/08 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉPÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E£ÁAzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA: J.¦-12 ¹-4030 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀi §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£À ¤°è¹ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ EgÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À PÀ¼ÀÄ«£À ªÁºÀ£À EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


July 27, 2008

DAILY CRIME UPDATE 27-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-07-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2008 323, 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAlUÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ªÀÄÄA¨Á¬Ä RAqÁå¼ÀzÀ°è £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAlUÉ RAqÁå¼ÀPÉÌ ªÁ¥À¸Àì ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ, ²Ã¯Á UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¨ÉîÆgÉ, PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ ¨ÉîÆgÉ, ¸ÉÆãÀ®vÁ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÀqÉzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÉƼÉî ªÀÄUÀ£É ºÉÆ®zÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 323, 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAlUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¨ÉîÆgÉ, ¸ÀÄgÉÃSÁ ¨ÉîÆgÉ, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 323, 504, 341 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/7/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄzÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ-68 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-26/7/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ®Ä §zÁð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 294/08 PÀ®A 336, 337 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 26-7-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ ¸ÀÄvÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ¼ÀAvÉ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀĺɧƧSÁ£À vÀAzsÉ C«ÄÃgÀSÁ£À gÀªÀgÀ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ°è ¢£ÀPÉÌ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆ°AiÀÄAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥sÁåQÖçAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖÃPÀ UÁæ£ÀÆ®ìAiÀÄ£ÀÄß GvÁࢸÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃrzÀ PÉ®¸ÀzÀAvÉ ¥sÁåQÖçAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥Áè¹ÖPÀ UÁæ£ÀÆ®ìUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃRj¸ÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ªÉÆÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°UÉ ZÀÄaÑgÀÄvÀÛzÉ. PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÁ«ÄðPÀjUÉ CªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ¥ÁzÀgÀPÉë CxÀªÁ PÉÊaïÁ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. F WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄtªÁUÀzÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ DzÀ UÁAiÀÄ DgÉÆævÀ£À CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉìUÁV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 3-4-08 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁV ¢£ÁAPÀ 26-5-08 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/07/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ NtÂAiÀÄ°è ¸Áܦ¹zÀ qÁ// ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ PÀPÀ̸À ªÀiÁr ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀPÀ̸À KgÀa, ªÀÄÆwðAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¥ÁzÀgÀPÉë PÉÆlÄÖ, ªÀÄÆwðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÀ£ÀßqÀPÀªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀÄÆwðUÉ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. F PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.«oÀׯï vÀAzÉ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 119/08 PÀ®A 295 L.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 295/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-7-08 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-7-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃlPÉÌ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ gÀªÀgÀ JwÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV JwÛ£À JqÀgÉÆArUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄeÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆÃð¢Ý£À PÁgÀ £ÀA.PÉ.J-32/J-7585 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹gÀĪÀgÀÄ. zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/08 PÀ®A 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-7-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÁ¯ÉÃf£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃ. «ÄÃgÁeÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÀvÀæ §gɸÀÄwÛzÁÝUÀ 1100 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ CAUÀ gÀPÀëPÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁQÃgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ «ÄgÁeÉƢݣÀ gÀªÀgÀ JqÀUÀqÉ ¤AwÛzÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ DAiÀÄÄzsÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ C®ÄUÁr¹zÀÝjAzÀ D DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÀ a«ÄäzÀ UÀÄAqÀÄ £É®PÉÌ vÀUÀÄ° ²æÃ. ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÀÄPÀätgÁªÀ WÁªÀ¼ÀÌgÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ JqÀUÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ §qÉzÀÄ JqÀUÁ°£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAUÀgÀPÀëPÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁQÃgÀ EªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzsÀÝjAzÀ PÀ®A. 338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 26, 2008

DAILY CRIME UPDATE OF 26-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-07-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24-07-08 gÀAzÀÄ ²æÃ. FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ mÁæPïÖgÀ £ÀA. PÉJ-32-n-6997-6998 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ HjUÉ ±Á¨Á¢PÀ®Äè (CgÀUÀ¯ï) ¯ÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ï¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀð¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ Hj£À ºÀwÛgÀ «zÀÝ C§Äâ¸Á§ zÀUÁð ºÀwÛgÀ mÁæPïÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£Àß ¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ mÁæPïÖgÀUÉ PÀÄqÀĪÀ ºÀÄPï ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ mÁæ° ¥À°Ö GgÀĽ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°UÉ CgÀUÀ¯ï ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢::25/07/08 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à DmÉÆ No KA-39/3634 £ÉÃzÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ä¤«zsÁ£À ¸ËzsÁ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.E.©. ¥ÀªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀzÀ qÁ: ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀ ªÀÄVίÁV ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀzÉƯÁè DzÀgÉ DmÉÆzÀ ªÀÄÄA¢£À Uáè¸ï ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨Ár dRAUÉÆAqÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 324, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-07-2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÀÄ®vÁ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAlUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÆãÀÄ®vÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAV ªÀ¤vÁ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ ¨ÉîÆgÉ , ±ÉÆèÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¨ÉîÆgÉ, gÀ« vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¨ÉîÆgÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¨ÉîÆgÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÆ£ÀÄ®vÁ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÉÃPÉ §gÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÆ£ÀÄ®vÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.rCgï ¸ÀASÉå 11/2008 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-07-2008 gÀAzÀÄ §AqÀUÁgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è UÀįÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀPÉÌ ¸Á: §AqÀUÀgÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉ §°AiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UɸÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀzÉ C£Àß ºÁPÀzÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/07/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀ£À¦àgÀÄvÁÛ£É.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 25/07/08 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÁqÀUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAmï E®èzÀjAzÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:132/2008 PÀ®A: 87 PÉ. ¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 26/07/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è zsÀ£ÀÆßgÁ(PÉ) ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 8 d£ÀgÀÄ dÆeÁl CqÀÄwÛzÁgÉ JA§ RavÀ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5920 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25/07/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ PÀAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î-§AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 70,300/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/08 PÀ®A: 454, 380 L¦¹. gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
July 25, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR 25-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-07-2008.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/07/2008 gÀAzÀÄ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀÄ.¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤ ºÉÆîzÀ°è£À PÀ¸À JwÛ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¸ÀzÀ°èzÀÝ ºÁªÀÅ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁwæ 23.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.


ªÀgÀzÀQëuÉUÁV UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ :-

ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A: 498(J), 504, 506 ¸À.ªÁ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 24/07/2008 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw DgÀÄw UÀAqÀ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-07-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¢£Á®Ä UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 16-07-2008 gÀAzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ gÀÆ. 20,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPÉÃðmï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-07-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ PÀĪÀÄw ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀ£ÀßgÀrØ ºÁUÀÄ zÁAiÀÄ¢ ¸ÀºÉÆzÀgÀ£ÁzÀ gÁdgÀrØ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÀ¹ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä PÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥ÀàzÀ ¦æAiÀiÁzÀ±À𤠧qÁªÀuÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ F±À¥Áà G¥ÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÉçƧ C° E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DqÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ¨É¼É w¤ß¸ÀvÉÆqÀVzÁUÀ dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁUÀ ªÀĺɧƧ C° EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 141/2008 PÀ®A 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.. :-

¢£ÁAPÀ 23/07/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ®èÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ªÀÄÄjzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 80/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24/07/08 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ DgÉƦ CgÀ«AzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 207 mÉA¥ÉÆà ¸ÀA. JA.JZï.24/J¥sï 8209 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄgÀĪÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ E½eÁj£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CgÀ«AzÀ¤UÉ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 290/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-07-08 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzï ±À©âgÀSÁ£À ¸Á: eÁ£ÀĵÁUÀ°è EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ PÁé°¸À ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-09 ©J£À-8741 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, CtÚ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ 3 d£ÀgÀÆ PÁé°¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ PÁgÀt ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÉ®èjUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24/07/08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj No MH-19/Z-1204 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¯Á諢ݣï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ C¤® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà E§âjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ, C¯ÁèªÀŢݣï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ C¤® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è£À ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃlgÀ PÀ¼ÀªÀÅ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 291/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-7-08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ-37 ªÀµÀð G-ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á-¸ÉÃqÉÆüÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10-7-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÉÃqÉÆüÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 175 £ÉÃzÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ f.E.¹. PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ 10 JZÀ.¦. PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ CA.Q. 9,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀî ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 291/08 PÀ®A. 457,380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ªÀå¦ÛAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 292/08 PÀ®A;

¢£ÁAPÀ: 25-07-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀiÁå ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð ¸Á-§¥ÀàtÂUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¹zÀÝAiÀiÁ¢vÀ£ÀÄ CPÀ̸Á°UÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 05-07-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÄߪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CAvÁ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-7-08 gÀAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.09949043973 £ÉÃzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÁzÀ ²æÃ. ±ÁªÀÄgÁªÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀÄ®UÀÄAmÉ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9448467265 £ÉÃzÀPÉÌ «£Á PÁgÀt PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
DAILY CRIME REPORT UPDATE 24-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ WÀªÁ£É gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw jÃdªÁ£Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr aÃjzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæüvÀ¤UÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ N.¦ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §A¢¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧½gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀ MAzÀÄ JªÉÄä PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ C.Q. 20000/- gÀÆ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 5/2008 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ WÀl£É :-

¢£ÁAPÀ-23/7/08 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¸Á§ C°èªÁ¯É ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-KtPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-22/7/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ¼É ©¢ÝzÀjAzÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨ÉÆÃgÁ¼É EvÀ£ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ±ÀAPÀgÀ vÉÆÃUÀgÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ£À CyðAUÀ ¥ÉÊ¥À£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÉÆÃnAUÀ ªÉÊgÀUÀ¼À°è PÀgÉAl E½zÀÄzÀjAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ DPÀ½UÉ PÀgÉAl vÀUÀ° ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ zÁjUÉ CAnPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨Éð ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀvÀÛ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð¢zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q-20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå-5/08 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ WÀl£É £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-7-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DªÁUÀ ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ zÉÆqÀتÀgÀÄ »ÃUÉ ¨ÉʨÉÃr ¤ªÀÄUÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ K gÀAr CtÚ¤UÉ ¨ÉʨÉÃqÀ CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CazÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ WÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉ PÉʬÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ ªÀiÁrzÁ CµÀÖgÀ°è ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà DAiÀÄð ºÀjd£À, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¨ÉãÀVqÀzÀªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §AzÁUÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÉ CªÀgÀÄ PÉüÉÆt CAvÁ CAzÀgÀÄ ºÁUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢: 23-7-08 gÀAzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A. 504 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 140/2008 PÀ®A 147,148,323,324, 504 ,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/7/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨ÉÆgÀªÉ¯ïUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ°AUÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝj JAzÀÄ PɼÀ®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä .CtÚ- vÀ«ÄäÃA¢gÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/03/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀįÁ§±Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À±Á ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ZÀmÁß¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/08 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ C¥ÉÆæÃd£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÉÃUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. .8/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/07/2008 gÀAzÀÄ 1330 ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ fÃvÀªÀÄ®è vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ F vÁAqÉAiÀÄ zÁzÁ UÀÄAqÁ E¢Ý¤ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀÆ E®è £Á£ÀÄ ºÉ½zÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ J®ègÀÆ PɼÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉzÀj¹ CªÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/91, 11/97,40/2000, 70/05 ºÁUÀÆ 78/2008 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆæ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ 1931 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CªÀÄgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀjUÉ CgÉÆævÀ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9448605326 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ “ If u Trouble my brother I will kill u, u can’t escape from me Blady basted Brother” CAvÀ J¸À.JA.J¸À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr §AzÀÄ Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ EAVèõÀ PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-

ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ «oÀ×® PÉƽºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁªÀÄwzsÉð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV HgÀ°è d£ÀgÀ £ÉªÀÄä¢ ¨sÀAUÀGAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁUÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 135/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 289/08 PÀ®A 118 JdÄåPÉñÀ£À PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-7-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀPÁðj L.n.L PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ «zÁåyðAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £Á£Éà EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀ®à£Á WÉÆÃUÀ¯Éà ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀPÁðj L.n.L PÁ¯ÉÃd ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj «zÁåyðUÉ »rzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj «zÁåyðAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/08 PÀ®A. 118 KdÆåPÉñÀ£À JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
July 24, 2008

DAILY CRIME UPDATE 24-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ WÀªÁ£É gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw jÃdªÁ£Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr aÃjzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæüvÀ¤UÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ N.¦ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §A¢¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧½gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀ MAzÀÄ JªÉÄä PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ C.Q. 20000/- gÀÆ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 5/2008 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ WÀl£É :-

¢£ÁAPÀ-23/7/08 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¸Á§ C°èªÁ¯É ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-KtPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-22/7/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ¼É ©¢ÝzÀjAzÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨ÉÆÃgÁ¼É EvÀ£ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ±ÀAPÀgÀ vÉÆÃUÀgÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ£À CyðAUÀ ¥ÉÊ¥À£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÉÆÃnAUÀ ªÉÊgÀUÀ¼À°è PÀgÉAl E½zÀÄzÀjAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ DPÀ½UÉ PÀgÉAl vÀUÀ° ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ zÁjUÉ CAnPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨Éð ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀvÀÛ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð¢zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q-20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå-5/08 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ WÀl£É £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-7-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DªÁUÀ ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ zÉÆqÀتÀgÀÄ »ÃUÉ ¨ÉʨÉÃr ¤ªÀÄUÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ K gÀAr CtÚ¤UÉ ¨ÉʨÉÃqÀ CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CazÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ WÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉ PÉʬÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ ªÀiÁrzÁ CµÀÖgÀ°è ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà DAiÀÄð ºÀjd£À, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¨ÉãÀVqÀzÀªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §AzÁUÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÉ CªÀgÀÄ PÉüÉÆt CAvÁ CAzÀgÀÄ ºÁUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢: 23-7-08 gÀAzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A. 504 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 140/2008 PÀ®A 147,148,323,324, 504 ,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/7/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨ÉÆgÀªÉ¯ïUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ°AUÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝj JAzÀÄ PɼÀ®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä .CtÚ- vÀ«ÄäÃA¢gÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/03/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀįÁ§±Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À±Á ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ZÀmÁß¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/08 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ C¥ÉÆæÃd£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÉÃUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. .8/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/07/2008 gÀAzÀÄ 1330 ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ fÃvÀªÀÄ®è vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ F vÁAqÉAiÀÄ zÁzÁ UÀÄAqÁ E¢Ý¤ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀÆ E®è £Á£ÀÄ ºÉ½zÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ J®ègÀÆ PɼÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉzÀj¹ CªÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/91, 11/97,40/2000, 70/05 ºÁUÀÆ 78/2008 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆæ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ 1931 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CªÀÄgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀjUÉ CgÉÆævÀ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9448605326 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ “ If u Trouble my brother I will kill u, u can’t escape from me Blady basted Brother” CAvÀ J¸À.JA.J¸À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr §AzÀÄ Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ EAVèõÀ PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-

ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ «oÀ×® PÉƽºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁªÀÄwzsÉð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV HgÀ°è d£ÀgÀ £ÉªÀÄä¢ ¨sÀAUÀGAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁUÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 135/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 289/08 PÀ®A 118 JdÄåPÉñÀ£À PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-7-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀPÁðj L.n.L PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ «zÁåyðAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £Á£Éà EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀ®à£Á WÉÆÃUÀ¯Éà ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀPÁðj L.n.L PÁ¯ÉÃd ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj «zÁåyðUÉ »rzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj «zÁåyðAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/08 PÀ®A. 118 KdÆåPÉñÀ£À JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
July 23, 2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 354,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-07-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£À zsÀ£ÀÆßgÉ ¸Á:vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-07-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀdgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¦ÃZÁgÉ, ªÀĸÁf vÀAzÉ «oÉÆèÁ PÀ®¨ÉÆãÉ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®©Ã vÉîAUÀ J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) EªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦ÃZÁgÉ EvÀ£ÀÄ gÀAr ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ºÉÆîzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ §®UÀqÉ gÀmÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ dVÎ F gÀArUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÁf PÀ®¨ÉÆÃ£É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ F gÀArUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÉʺÁQ £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀæPÁ±À vÀªÀÄzÉ E¸Áä¬Ä® EªÀ£ÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J gÀAr ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà ºÀƼÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ±ÁæªÀt UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAqÀ ±ÁæªÀt EªÀgÀÄ ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ£ÀÄ PɼÀÄw ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀzÀÄÝ §¹ÛAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆà CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ KPÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀPÉÌ K gÀAr ¤¤ßAzÀ F dUÀ¼ÀªÁVzÉ ¥ÀÄ£À: PɼÀÄwÛ CAvÀ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁä EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶ×à ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 448, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀzÁä UÀAqÀ UËvÀªÀÄ UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÁæªÀt FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ K gÀAr ¤£ÀUÉ ¸ÉÆÃPÀÌ ºÉZÁÑVzÉ ¤£ï £ÀªÀé£À ºÀqÁ “ CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉAqÀw gÁeÉñÀéj EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« J¼É¢zÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ a«ÄäzÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ±ÁAvÀ¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÁUÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß 80/08 PÀ®A.448, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 382 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¥sÀvÀÄæ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄúÀ§Æ§¸Á§, 50 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV ¸ÉêÀPÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É gÀlPÀ¯ï¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21-07-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ±Á¯É ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÆr JgÀa ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¨sÉÆÃUÀtÂUÀ¼ÀÄ C: Q: 2,500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ UÀAmÉ C: Q: 250/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ. MlÄÖ C:Q: 2750/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢::22/07/08 gÀAzÀÄ 10.30UÀAmÉUÉ DgÉƦ vÀ£Àß ¯Áj No KA-39/5638 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ PÀgÀÄuÁ DAzÁæ zsÁ¨ÁzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wrØAiÀiÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÁè¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA MH-25/B-9589 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀqÀ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ , DgÉƦ [ZÁ®PÀ ¯Áj No. KA-39/5638] ,Qè£Àgï ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187. L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ EªÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ aQvÉì RZÀÄð ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀÝjAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EmÁÖUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À CAwªÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄäUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ vÀªÀÄUÉ w½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ E®èzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÄgÁªÀt ºÉýPÉAiÀÄ°è ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀi UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà L£Á¥ÀÄgÉ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 12/08 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è 338 L.¦.¹. §zÀ¯ÁV 304 (J) L.¦.¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/07/2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃQì PÁå¨ï £ÀA: PÉ.J-38/866 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀgÀĤAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA: PÉ.J-38/193 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÉÄÃQì PÁå¨ï ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸À«ÄAiÉÆÃ¢Ý£ï ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀjavÀ 20 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀUÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/08 PÀ®A: 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23/07/2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ 2) ®Qëöä 3) UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉUÉ£ÉÆÃgÀ 4) ®Qëöä 5) GvÀÛªÀÄ 6) CdÄð£À ©gÁzÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á/ ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) gÀªÀgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/08 PÀ®A: 302 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀÄvÁgÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©Ãj vÁAqÁzÀ E§âgÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝ PÁå£À »ÃrzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄ fÃ¥À £ÉÆÃr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÁå£À C°è ©¸Ár Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß 85/08 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÄ 328 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/07/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÁåAPï ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÁVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉPÉAzÀÄ ©ÃªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ QæëģÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ¢£ÁAPÀ 22/07/2008 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR ªÁUÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-07-2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀzÁäfà ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɹzÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EªÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è eÉðUÉ ºÉÆVzÀÝPÉÌ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà PÁgÀt CAvÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ ElÄÖ PÉÆAqÀÄ UÉƼÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 21-7-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÀnÖ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-7-2008 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¨sÀAUÀÆgÀ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ±ÉÃnÖ£ÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ, “ K ¨sÉÆÃøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Àäß £À£Àß Q¯Á¥À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¸ÀÄwÛ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£É '' CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀrPÉ ¤£ÀßzÉõÀÄÖ zÉÊAiÀÄð£ÉÆà ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è EªÀvÀÛ RvÀªÀiï ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£É '' CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 341, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-7-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©Ã£Á ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð EªÀ½UÉ CgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 22, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 22-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-07-2008

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 133/08 PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 20-07-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÁA¢üUÀAdzÀ°è CgÉÆæ £ÁUÀ±ÉnÖ EvÀ£À CqÀvÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ CgÉÆævÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtÚPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ E¹àl dÆeÁl CqÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¸Ààl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀt 6800=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 134/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-7-08 jAzÀ 21-7-08 gÀ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀ §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £ÉPÉèøÀ, LzÀÄ(5) §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ dÆvÉ ZÉÊ£ÀÄ EvÁå¢ MlÄÖ C Q 54,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA. 134/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/07/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀÄ.¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀ¼À CdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ UÀ°è ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ©nÖgÀÄvÀÛ£É ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ ºÁUÀÄ PÀtÄÚ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J®è PÀqÉ aQvÉì ªÀiÁr¸À¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ gÀhÄgÁ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄrCgÀ £ÀA 11/08 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄzÀ ¦ÃgÁf vÀAzÉ ®PÀëöät ¯ÁAqÀUÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/2008. gÀAzÀÄ gÁwæ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ªÉʵÀÚ« ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ «¼Á¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ää qÉÆÃgï DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36/4634 £ÉßÃzÀ£ÀÄß ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀÄ ªÉʵÀÚ«UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ «Ää qÉÆÃgï »A¢£À UÁ°UÉ ¹QÌ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:22/07/2008 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JA.J®.¹ EzÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 0230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸Á/ ¨Á宺À½î FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¨Á宺À½îAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è ¸À¥ÁÛºÀ EzÀÝ PÁgÀt ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ E¢ÝzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:21/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢, DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ dlgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÀd£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨sÀd£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:21/07/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ªÉÃ¼É gÁwæ 12 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É ºÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåPÀì læPÀì UÀÄqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.39-6046 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ªÉÃAPÀl vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/08 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 127/08 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ EvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ §AqÀUÀgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ 1245 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÀPÉÌ EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AqÀUÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÀ vÀ£Àß CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©loge ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2008 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¥Àæ±ÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¥ÉæêÀÄzÀ ClªÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¥Ánð £ÀA 2 CgÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÉÆÃ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀAVÃvÁ¼À ªÀÄzÀªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð £ÀA 1 ²ªÁf vÀAzÀ AiÀıÀªÀAvÀ PÀÄ£Á¼É ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: eÁ£ÀªÀÄÄUÀ½ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÁ½UÉ ¥Àæ±ÁAvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄʪÀÄ£À¸Àì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ zsÀüPÉÌAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è D±ÁAvÀvÁ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 284/08 PÀ®A 151, 107 s¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21-7-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦¹-1164 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄgÁoÁ ¸Á- ¸ÉÃqÉƼÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ C°è UÁæªÀÄzÀ°è w½zÀÄ §AzÀ «µÀAiÀĪɣÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CfðzÁgÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁ-ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁ-ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄ E§âgÀÆ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 16, 103, 108, 112, 113, 117 MlÄÖ 9 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. C®è°è ºÀAaPÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀgÀ CtÚ M¥Àà°®è PÁgÀt ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ E§âgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ°è ªÉʪÀÄ£ÀÄì ªÉÊgÀvÀé ¨É¼ÉzÀÄ E§âgÀÄ M§âgÀ «gÀÄzÀÞ E£ÉÆߧâgÀÄ Cfð PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÄ fêÀ ºÁUÀÄ D¹Û-¥Á¹Û ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ JJ¸ïL ºÀįɥÁà gÀªÀgÀÄ ¦¹ 1399 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄPÉÌ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1100 UÀAmÉUÉ UÀÄAeÁUÀð UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀܽAiÀÄjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆç ¸ÁgÀUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð zÀvÁÛ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ gÀªÀgÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 18 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹ÛUÉ vÉÆAzÀgÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è DqÁØqÀÄvÀÛ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¹zÀjAzÀ PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2008 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 341, 354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/7/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÁd PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ PÉÆlð gÉÀ¥sÀgÀØ PÉøÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21/7/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß PÉÆlð ¦.¹. 1025 UÀt¥ÀwAiÀĪÀjAzÀ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/08 PÀ®A 448,323,504,506,341,354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.July 21, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 21-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2008

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 5/7/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj PÀgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ UÀA©üÃgÀ dégÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/7/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¢£ÁAPÀ 20/7/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÁ¸À£Á¼É ¦.¹.-817 ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀÄ.J¸À] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄrDgï. £ÀA.0/2008 PÀ®A.174 ¹DgÀ.¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.1526/2008 ¢£ÁAPÀ 19/7/08 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ ¥ÀæwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.07/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 76/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ vÀ£Àß TATA SUMO No KA-39/M-702 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj No RJ-19/GA-2412 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁgÀÄUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::19/07/08 gÀAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ DgÉƦ vÀ£Àß ::¯Áj No AP-13/W-8836 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÁè¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA KA-39/4731 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 11 d£ÀjUÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 75/08 PÀ®A 279, 337 ,338 ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-07-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ®Qëöä ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ 37 JªÀiï-1868 £ÉÃzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ®Qëöä¨Á¬Ä, ¸ÉÆ£Á°, ªÀÄAdÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 20 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¢AzÀ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀzÉà rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ©ÃgÁ¨Ár PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è VqÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÀÆædgÀ fÃ¥À£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ 16 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁªÀiÁ mÁæPÀì fÃ¥À vÀVΣÀ°è §AzÀÄ ¤AwvÀÄÛ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ÷ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

©ÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁªÀ £ÀUÀgÀzÀÀ°è ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ CvÀ£À C½AiÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄAUÀ®V, CvÀ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV QÃgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É. CzÉ ªÉÊgÀvÀé ¢AzÀ E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÆ ºÉÆqÀzÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 132/08 PÀ®A 107 ¹Cg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆvÉÀ ¦.¹. 1614 J. ¦.¹. 293 fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38 f- 172 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ®ÆPÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 20-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0435 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀÄ.¹. DªÀgÀtzÀ°è §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AwzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §gÀ®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ¹zÀ£ÀÄ ¦.¹. 1614 £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀÄ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉƪÀÄä¤AV ¸ÁB ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Àà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀiÁPÉðl DªÀgÀtzÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢gÀÄ« ªÀÄgÉAiÀiÁV AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F »AzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀݪÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A. 109 ¹.DgÀ.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 128/2008 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ QmÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¥Ánð £ÀA 1 ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: QmÁ ºÁUÀÆ ¥Ánð £ÀA 2 vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: QmÁÖ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 78/1 £ÉÃzÀgÀ 3- 31 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À ¸ÀA§AzsÀªÁV 2 ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®Äè §rUÉ EvÁå¢ C¥ÁAiÀÄPÁgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2008 PÀ®A: 468, 471, 474, 420 L.¦.¹.. :-

¢£ÁAPÀ 21/7/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (¹) gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ 0930 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ PÁgÀ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ ¤°è¸À®Ä CªÀ¤UÉ vÀ£Àß qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁPÉÃl¢AzÀ MAzÀÄ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À¦üAiÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¯ÁèªÉǢݣÀ ¸Á:£ÀÆgÀSÁ£À CRqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ºÉÆ®ØgÀ£À£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ CªÀ£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ Q«UÉ jÃAUÀ CxÀªÁ M¯É ºÁPÀ®Ä ªÀiÁr¹zÀ gÀAzÀæUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ F ¥ÀzÀÞw ªÀÄĹèA £ÀªÀjUÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀlÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CªÀjUÉ CªÀ£À PÁgÀ §UÉÎ DgÀ.¹. §ÄPÀÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ Dgï.¹. §ÄPï E¯Áè JAzÀÄ ºÉ½gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj PÁgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ G¨ÉÃzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EzÀÝ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ£À ¨sÉÃnÖ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉßûvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆqÀ®Ä PÁj£À §tÚ ©½ §tÚ«zÀÄÝ CzÀÄ mÁmÁ EArUÉÆ PÀA¥À¤zÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÉÃjAUÀ £ÀA JA.ºÉZï.-04, ©.qÀÆâ÷è. -1509 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä PÉÆ£ÉUÀÆ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÄÃ¯É ªÀÄĹèA ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À §gÉzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¥sÉÆmÉÆ CAn¹ EzÀÄªÉ ¤d ¯ÉʸÀ£ÉìAzÀÄ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁjUÀ½ÃUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀUÉƸÀÌgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄĹèAzÀªÀ£ÉAzÀÄ £ÀPÀ° qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì vÀAiÀiÁåj¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀjAzÀ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉƦvÀ£ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À D¢üãÀzÀ°è EzÀÝ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ EArUÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁgÀ ¨ÉÃjAUÀ £ÀA JA.ºÉZï.-04,©.qÀÆâ÷è. -1509 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 138/08 PÀ®A 468,471,474,420 L.¦.¹. £ÉÃzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄߣÀÄ eÁj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 419, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 19/07/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀAQÃtðzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vï DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¹.¹.£ÀA.609/06 PÉù£À°è ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt gÁf ¸ÀAzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆý¹PÉƼÀÄîªÀ UÉÆøÀÌgÀ Cfð ¸À°è¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ; 19/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¤ªÀðºÀt C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÉ PÀgÉzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ £ÀA.1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «gÀÄzÀÞ EgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ UÉÆøÀÌgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà PÉÆÃj EvÀ¤UÉ PÉù£À ªÀÄÆ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À CAvÀ £Àn¸À®Ä w½¹zÀPÉÌ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà FvÀ ¢£ÁAPÀ; 19/07/08 gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vÀzÀ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî £Àn¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ¹.ºÉZï.¹ 669 ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ £Àn¹gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ PÉù£À ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹vÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 143, 147, 323, 354, 448, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ªÀgÀªÀnÖ ¸ÀzÀå ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà ºÁUÀÄ C±Àé¤ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀ£À¸É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ eÉÆvÉ PÉÆlð£À°è gÀføÀÖgÀ ªÀiÁågÉÃd DzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀgÁ¼É ¸Á/EAZÀÆgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è 1] zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ PÀgÁ¼É ªÀAiÀÄ 26 eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/zsÁgÁdªÁr 2] gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 25 eÁ/ºÀjd£À ¸Á/EAZÀÆgÀ 3] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ 28 eÁ/ªÀÄgÁoÀ ¸Á/zsÁgÁdªÁr 4] ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÀAiÀÄ 25 G/fÃ¥À ZÁ®PÀ eÁ/ºÀjd£À ¸Á/®AdªÁqÀ J®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ°è £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²¯Áà EªÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉPÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ« CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀ£ÀÄ CªÀgÀ°è zÀÀvÁwæ ºÁUÀÄ gÀ« EªÀgÀÄ MwÛ »rzÁUÀ ¸ÀwõÀ ºÁUÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁmÁ «PÀÖgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J 39/6153 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/08 PÀ®A 143,147,323,448,354,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.