July 4, 2008

DAILY CRIME UPDATE 04/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 0407-2008

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 498(J) 302, 304(©) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 04/07/08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁj ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀıÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¥Án® 50 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á;PÉÃzÀgÀ vÀÄAmÁ vÁ; zÉÃUÀ®ÆgÀ (JA.J¸À) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, 4-ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¢£ÁAPÀ;5/1/08 gÀAzÀÄ 1-®PÀë gÀÆ. 2-vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §¸ÀégÁd ¥Án® ¸Á;JPÀ¯ÁgÀ EªÀ£À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÀºÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ 2-ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ C½AiÀÄ QjQj ªÀiÁr vÀªÀjAzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä 1-®PÀë gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QjQj ªÀiÁr F ªÉÆzÀ®Ä PÀÆqÁ gÁdPÀĪÀiÁj ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¤AwzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25/6/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀ¼ÀÄ, «ZÁj¸À®Ä ¤£Àß vÀªÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý ¢£ÁAPÀ: 1/7/08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ 5000/-gÀÆ.PÉÆlÄÖ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C½AiÀĤUÉ ªÀiÁvÁr¹ 5000/-gÀÆ PÉÆnÖzÉÝÃ£É E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃr CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 3/7/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¥sÉÆäUÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr 5000/-gÀÆ.PÉÆnÖzÀÝPÉÌ EµÀÄÖ KPÉ vÀA¢¢Ý 1-®PÀë gÀÆ.vÉÆUÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, ¤ÃªÀÅ §AzÀĺÉýj CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ. CzÀPÉÌ EªÀvÀÄÛ CªÀĪÁ¸É £Á¼É §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÀÄÝ, CzÉà ¢ªÀ¸À 1300 UÀAmÉUÉ JPÀ¯ÁgÀ¢AzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀPÉÌ M¬ÄÝzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ.£ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ OgÁzÀPÉÌ §AzÁUÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©zÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ: 3/7/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÀrØ VÃj ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ. aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà gÁwæ10-UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÀÄ, ªÀÄUÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ Dfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/08 PÀ®A 498(J), 302, 304(©) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-07-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀ¹AiÉƢݣï, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ D¯ï C«Äãï GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 3, 4-07-08 gÀ £ÀqÀÄ«£À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è è D¯ï-C«Äãï GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É gÉÆ»¯ÉUÀ°è ©ÃzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁV® ºÉÆgÀUÀqÉ UÉÆqÉUÉ PÀÆr¹zÀ MAzÀÄ J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï PÀgÉAl «ÄlgÀ Dgï.Dgï £ÀA. 28727-¹ CzÀgÀ C: Q: 500/- gÀÆ UÀ½ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/2008 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ²ªÀgÁªÀÄ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/07/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ ²ªÀAiÉÆÃV PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â «Ä¤qÉÆgÀ (lA.lA, ) ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-39/1342 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÁzÀUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üüAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/2008 gÀAzÀÄ ¥sÀAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ AiÀįÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G/ r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À°è ¸ÉÃPÉælj eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¸ÀzsÀå gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CªÀiÁªÁ¸É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆäßPÉÃj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.38/eÉ7483 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¥Àwß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ 09.00 UÀAmÉUÉ CwªÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßUÉ vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ §®PÉÊUÉ JgÀqÀÆ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-07-2008 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁB GqÀ¨Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£À n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ gÁA°AUÀ±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀ£À 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÁß¼À UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, KqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ fÃ¥À §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ alUÀÄ¥Àà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ZÀQvÉìUÁV §AzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 117/08 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

UÀAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 323, 324, 355, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ªÀÄÄQð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁ«£À, eÁ¥À¼À VqÀUÀ¼À ¸À¹UÀ¼ÀÄ ºÀaÑzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ PÀÄjUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÉüÀ®Ä ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ TArªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ªÀÄÄQð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀªÀiÁäPÀwÛ, §Æn¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÀÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.130/08 PÀ®A. 323, 324, 355, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.118/2008 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ 03-07-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw:PÉÆý ¸Á: vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-07-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄQñÀ£À zsÀ£ÀÆßgÉ, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄQ±À£À vÀAzÉ ²æÃ¥Àw, ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄQ±À£À, ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ gÁªÀÄQ±À£À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄQ±À£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÉ. ¤Ã£ÀÄ JPÉ ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ºÉÆqÉzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ vÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ F vÀgÀºÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¢Ã¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ«vÁ UÀAqÀ zsÀ£Áf ¨ÁªÀÄuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄQäÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä w¥ÉàAiÀÄ UÉƧâgÀ ºÁQPÉÆAr¢Ý CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ §®UÀqÉ Q« »rzÁUÀ Q« ºÀjzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ. ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀgÀPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A 420 L¦¹ 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀgÁd J.J¸À.L £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹.580, ¦¹ 871,816 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì eÉÆö £ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¨Á§Ä J£ÀUÉ ºÁUÀÄ ªÉAPÀl¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆö £ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¨Á§Ä K£ÀUÉ EªÀ£À ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ ¤AvÀÄ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆÃqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ PɼÀUÉ PÀÄAvÀÄ MAzÀÄ ¥Áår£À ªÉÄÃ¯É ©½ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¤AvÀÄ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉAPÀl ¸Áé«Ä NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄlPÁ an §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ¤UÉ 1230 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸ÀzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ J£ÀUÉ ¸Á/ ¸ÉªÀAÀqÉ ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ ºÉý Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¹®Ä CªÀ£ÀÄ ªÉAPÀl ¸Áé«Ä ªÀqÀØgÀ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ dÄeÁl ¨ÉgÀAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÁzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 160 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ,¥ÁåqÀ 2) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãÀ CA.Q 1000 gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£À 4) MAzÀÄ C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ (¸ÉÌî) £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 147/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 420 L¦¹ 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ DgÉÆæ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 1415 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɬĹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä w½zÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 1562,1519,1543,1603 J®ègÀÆ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è M§â£ÀÄ ¹QÌ ©zÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¹QÌ ©zÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀÄÆ¼É 22 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄgÁoÁ G. ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á. ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉAPÀl ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzÉ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¹Q ©zÀݪÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700 gÀÆ 2) 4 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¸ÉàPÁÖç 101 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï 4) MAzÀÄ CmÁè¸À C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ (¸ÉÌî) 5) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß EzÀݪÀÅ aÃnUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 1565/- gÀÆ EzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ G½zÀ ºÀtzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä Nr ºÉÆÃzÀ ªÉAPÀl¸Áé«Ä ºÀwÛgÀ 865/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/07 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ DgÉÆæ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 1630 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì zÉë£ÀUÀgÀzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɬĹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä w½zÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á/ eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2) gÀ« vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÁqÉPÀgÀ ¸Á/ eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f. 244, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÉë £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛ RįÁè eÁUÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39/E-69 ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ©Ã½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÄeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀt §gÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ §AqÉ 36 ªÀµÀð ¸Á/ zÉë£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) ªÀÄÆgÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ aÃnUÀ¼ÀÄ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,100 gÀÆ 3) MAzÀÄ ªÉÆmÉÆgÉƯÁ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® »ÃUÉ MlÄÖ 3 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À CA.Q. 3000/- gÀÆ 4) PÉ.J. 39/E-69 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CA.Q. 25,000 gÀÆ 5) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¨ÉÆüÀUÉÊ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥Àæw¸Áܦ¸À®àlÖ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀmÉÖUÉ ¢£ÁAPÀ 03-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀ£À 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ°AUÀ UÀÄgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËQUÉ §AzÁUÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀmÉÖUÉ ¸ÀUÀt ºÀaÑzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀjAzÀ HgÀ ¥ÀæªÀÄAiÀÄRgÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ °AUÀgÁd ¥Ánî gÁdPÀĪÀiÁgÀ ²Ã®ªÀAvÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄPÀð® ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà QrUÉrUÀ¼ÀÄ ¸ÀUÀt ºÁQ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj QrUÉrUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 118/08 PÀ®A. 295 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/08 PÀ®A 96(©) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 4-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0015 UÀAmÉUÉ ªÉÊf£ÁxÀ J¸À. gÀlPÀ¯É ¦J¸ïL(C.«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ eÉÆvÉUÉ ¥ÉÆæèÉñÀ£Àj ¦.J¸À.L. gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÁ¼À gÁwæ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¨ÉøÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0240 UÀAmÉUÉ C§ÄÝ® UÀ¤ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É PÀvÀÛ®°è ªÀÄgÉAiÀiÁV NqÀ vÉÆÃqÀVzÀ£ÀÄ. DUÀ fæ¤AzÀ PÉüÀUÉ E½zÀÄ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ RÄzÀÄݸÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁeÁ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-»nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á-¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/08 PÀ®A. 96 (©) PÉ.¦.DPÀÖ. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 41(r), 102 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03/07/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L[C.«] eÉÆvÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä E§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J36 eÉ 1110 EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÁågÉÃd £À£ÀßzÉà CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á/ UÀÄ®§UÁð 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á/ gÁªÀÄwÃxÀðªÁr vÁ/ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj UÁågÉÃdzÀ°è MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÉÃAl¤AzÀ C½¹ ºÁQgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ mÁæ° AiÀiÁgÀzÉAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CzÀ£ÀÄß 12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj mÁæöå° ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæ° ªÉÄÃ¯É J¸À.©.JZÀ. ±ÁºÀ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ UÀÄgÀÄ ¸Á¬Ä EAf¤AiÀÄjAUÀ ªÀPÀð CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ CA.Q. 1,00,000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ (MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® , MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°) PÀ¼ÀļÀ«£À ªÀiÁ®Ä EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ qÁAUÉ 30 ªÀµÀð ¸Á.gÁªÀÄwÃxÀðªÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¹ªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛgÀ ¥ÀmÉî 19 ªÀµÀð G. ªÉÄPÀå¤PÀ ¸Á/ RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ mÁæ° ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2030 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA 150/08 PÀ®A 41(r), 102 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.