July 13, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 13-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-07-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 323,324,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 12-07-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ°UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÉÄÃvÉæ ªÀ 35 G ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À 2] £À«Ã£À vÀAzÉ £É®ì£À ZÉl£À½îPÀgÀ ªÀ 25 G DlÆ ZÁ®PÀ 3] gÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁ£ÉÆúÀgÀ ªÀ 20 G PÀÆ° PÉ®¸À 4] C¤Ã® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ 5] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î J®ègÀÄ eÁåw Qæ±ÀÑ£À ¸Á ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. DlÆ £ÀA. PÉ.J/38-4432 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, gÉÃdgÀ ¥ÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°èè, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2008 PÀ®A 504, 324 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/07/2008 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀįÁ§ vÀAzÉ ªÀÄtÂPÀ ºÀUÉÎ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/07/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ §AqÀUÁgÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÀįÁ§ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤®VÃj §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt
:-

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-07-2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉ.J 38/2812 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JPÀA¨Á OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ° ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ.:-

¢£ÁAPÀ 12-7-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ «¹ÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ MAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¦.L. C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-240 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É «¹ÌAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 32, 34 eÉÆvÉ 328 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 12/07/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L.UÁæ. ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L. ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ- ¨ÁªÀV UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀIJÃgÀ£ÀUÀgÀzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¨ÁªÀV PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ 5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢/C¢üPÁj UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ¯ÁgÀA©üùzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á/ ±ÀªÀIJÃgÀ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀgÀ®Ä CxÀªÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 96(©) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-7-08 gÀAzÀÄ 0440 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwÛzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ CvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÀ¥ÀÄà ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£Àí .¥ÀÄ£Àí «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ CvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 125/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 12/07/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1362 zÀvÀÄÛ gÀªÀgÉÆA¢UÉ CfðzÁgÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÀÄlUÉ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ EªÀ£À Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄPÉÌ 1630 UÀAmÉUÉ ¨sÉn ¤rzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¥Ánð £ÀA. 1 : 1) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄvÉæ 2) §¸ÀégÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄvÉæ E§âgÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÉÆÃPÀļÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆî R¢ð ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ DdÄ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¥Ánð £ÀA. 2 : 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÀÄlUÉ 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ 3) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ 4) ºÀj¨Á vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/07/2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §rAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÉUÉ zsÀPÉÌ GAmÁUÀĪÀzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 427 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ¥Ánî PÁAiÀÄðzÀ²ð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ eÁåAw gÀªÀgÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¢:21/11/07 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀtð UÁæªÉÆÃzÀAiÀÄ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¯ÁåAqï D«Äð gÀªÀgÀÄ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrzÀ CrUÀ®è£ÀÄß ¢:09/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄ PÉqÀ« ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CAvÁ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢:12/07/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:143/08 PÀ®A:427 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E.¹. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A PÉgÉƹãï PÀAmÉÆæïï DqÀðgÀ 1986 eÉÆvÉ 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/07/08 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ J¸ï.n.r. CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä C°è ²eÁªÉǢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁeÉƢݣï EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è (MAzÀgÀ°è 20 °ÃlgÀ£ÀAvÉ) ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ElÄÖ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.