July 31, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 31-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-07-2008.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 302/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31-7-08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »ÃrzÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CA§uÁÚ vÀAzÉ ©üêÀäuÁÚ EzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã®¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¨ÉƤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 46 ¨Ál¯ï, MAzÉÆAzÀÄ 180 JA.J¯ï EzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 1840/- gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è 10 l£ï JuÉÚ PÁ¼ÀÄUÀ¼£ÀÄßÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31/07/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¨sÁvÀA¨ÁæPÉÌ ºÉÆÃV À 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ J.¦.-9 «-92 ¯ÁjUÉ vÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¹ìgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àjòð¹ 125 PÀĸÀ© vÀÄA©zÀ a®UÀ¼ÀÄ, CAzÁdÄ 10 l£ï C.Q. 2,90,000/- gÀÆ, ºÁUÀÄ ¯Áj C.Q. 200000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¯Áj ºÁUÀÄ ªÀiÁ°£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀzÀ¸Àå£À ªÉÄÃ¯É UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ±Á¯Á J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëè

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 147,148,323,353,504,506,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30/07/2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺɧħC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ËPÀAiÀÄð ¸À«ÄwAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á/ OgÁzÀ (J¸ï) ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆlÖ ¸Á® PÉüÀ®Ä ºÉÆÃV §r¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-07-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÄ®UÉ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁf ¸ÉʤÃPÀ £ÉÆåà DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝÝ, zÀvÁÛvÉæ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà ¸Á,, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 8,47,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 27-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj zÀvÁÛvÉæ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ EzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä zÀvÁÛvÉæ EzÀÄÝ ºÀtPÉÆr AiÀiÁPÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ zÀvÁÛvÉæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄvÁÛ ¤£Àß ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ºÀt PÉý £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆmÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀj¨Éë£À VqÀ PÀrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼À£Éß UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃzÀgÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/07/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄ©zÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ PÁ¼É ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀ CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ PÀj¨Éë£À VqÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À PÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀjAzÀ, «£ÁPÁgÀt PÀj¨Éë£À VqÀ KPÉ ªÀÄÄj¢¢Ý CAvÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ §®UÉʪÉÄïÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ G©â UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£ÉßzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÀÄrØUÁV vÀAzÉ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀ£Àß E£ÉÆßç⠪ÀÄUÀ£À£Éß gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-7-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-7-08 gÀAzÀÄ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÀÄzÀ£À vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀIJ®ªÀiÁä E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ gÁd¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ gÁd¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ gÁd¥Àà£À ºÉAqÀw ¸ÀIJîªÀiÁä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æ¤ªÁ¸À£ÀÄ ZÉÃj¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É 3-4 ¸À® ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ-ªÀÄƪÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ fêÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁQj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® PÉÆlÄÖ zÀÄrØUÁV ¸Á®UÁgÀ£À UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¨sÀÆ¥À

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-07-2008 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï RdÆj ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀgÁAqÁzÀ°è ¤AvÁUÀ gÀ« vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉÆqÀتÀĤ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ PɽzÀgÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ºÀt PÉÆqÀ° ªÀiÁgÀÄw ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ CAzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw J°è EzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ UÉÆwÛ®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ , ¤£ÀÄ ¨ÉPÀAvÀ CªÀ£À «¼Á¸À ºÉ¼ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.