July 11, 2008

DAILY CRIME UPDATE 11/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-07-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ2. UÀÄ£Éß £ÀA 122/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ

¢£ÁAPÀB09-07-08 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ oÁuɬÄAzÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ¤UÉ PÀAqÀÄ ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß HgÀÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ ºÀ®§UÁðzÀ°è G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, ²æÃ. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ¸Á/vÁ¼ÀªÀÄqÀV ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgï, EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÁªÀ (¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀÄä) DUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¢£ÁAPÀB09-07-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39 ºÉZï. 3110 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ FzÁÎ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ CwêÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr EªÀjUÉ ªÀÄgÀt¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ ¢£ÁAPÀB10-07-08 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.122/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 274/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-7-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÉÄÃ¯É DAzÀæ ¨sÉÆÃd£Á®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ²æà ¸ÁªÀĸÀ£À vÀAzÉ zÉêÀ¸ÁºÉç ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-QæñÀÑ£À ¸Á-zÁéUÀ£À¥À°è vÁ-J®ÆègÀ (J¦) ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ £ÀªÀÄä vÁ®ÆèQ£À £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÁgÁd gÀªÀgÀÄ £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä vÁ®ÆèQ¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ gÉʯÉé PÉ®¸ÀPÉÌ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½AzÀ E°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÁgÁd gÀªÀjUÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/E-7915 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Dgï.n.N ZÉPÀÌ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀÄrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÁªÀÅ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ©¢ÝgÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÁ£À £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-32/JªÀiï-6352 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄJ¯É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆVUÉ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. , Q«UÉ ¸Àé® ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 108/2008 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 10/07/08 gÀAzÀÄ gÁdVÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀævÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ £Á£ÀÄ J.J¸ï.L.£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-1353,1084 PÀÆr gÁdVgÁ UÁæªÀÄPÉÌ UÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀPÁ𢠱Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀUÉÆÃAqÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EnÖPÉÆArzÀÝ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 108/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀl CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2008 PÀ®A 323,354,504,506 IPC

¢£ÁAPÀ 10-07-2008 gÀAzÀÄ 1845 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAvÉÆö UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd gÁeÉÆÃ¼É EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 1700 UÀAlUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CwÛUÉAiÀiÁzÀ zÉêÀPÀ£Áå ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¹AzsÉ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄĪÀÄzsÉ §AzÀÄ J gÀArgÉà M¼ÀUÉ AiÀiÁj¢Ýj ºÉÆgÀUÉ §¤ß CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ J gÀAr ¤ªÀÄä vÁ¬Ä £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁ¼É. £Á«ÃUÀ PÉÆÃlð¤AzsÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. CAvÀºÀ CAzÀªÀ£Éà £À£Àß ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è MzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä CwÛUÉ zÉêÀPÀ£Áå EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ J gÀAqÀgÉà F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉøÀ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁrzÀ°è ¤ªÀÄä®èjUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 127/08 PÀ®A 323,354,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/08 PÀ®A 143,147,148,324,504,447 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10/07/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 1240 gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 1/Cfð/J.r.r.J¯ï/©Ã/2008 ¢£ÁAPÀ 09/07/08 £ÉÃzÀgÀ EzÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¢£ÁAPÀ 04/07/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 78/2 G½ªÉÄà ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½PÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛIÄJ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2008 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-07-2008 gÀAzÀÄ 2115 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¹AzsÉ EªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæzÀ°è vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 1700 UÀAlUÉ £Á£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAV EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÁgÁAiÀÄt F ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß vÁ¬ÄUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢¯Áè CAvÀ CzÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£ÀÄ £À£ÀßUÉ MwÛ »rzÁUÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAV E§âgÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÀjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 128/08 PÀ®A 341.324,504,eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 447, 148, 323, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. DgÉÆæ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ £Á°¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀAr PÀnÖzÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á- KtPÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¢£ÁAPÀ 11/7/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀÄUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ «oÀ® EªÀ£ÀÄ 3 d£ÀjUÉ §rUÉ, PÉÊPÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæüvÀgÀ «gÀzÀÝ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå-80/08 PÀ®A-147, 148, 323, 324, 504, 354 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 447, 148, 324, 504eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¦ügÁå¢ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤®ÄèwgÀĪÀzÀjAzÀ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀzÀAvÉ £Á°UÉ UÀAr PÀnÖzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħ ¸Á- KtPÀÄgÀ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ £Á°UÉ UÀAr JPÉ PÀnÖ¢Ý JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/7/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ §rUÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæüvÀgÀ «gÀzÀÝ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå-81/08 PÀ®A-147,148,324,,504, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/08 PÀ®A 504, 324 L¦¹
¢£ÁAPÀ 06/07/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀAiÀÄIJæÃ. ¦AlÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ UÉƸÀ¯É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: WÉÆÃmÁ¼Á ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÉÆÃdUÁgÀ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀÆ° ºÀt PÉýzÀPÉÌ ®PÀët PÁ¼É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÉ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå: 06/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 09/07/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀ£ÀPÀ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁw ºÀlUÁgÀ ¸Á: §£À±ÀAPÀj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÁ¬Ä¯É ©zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ¼À PÀtÄÚ ¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀzÉ EzÀÄÝ, ªÀÄĦà£À ªÀAiÀĸÀì£ÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EgÀĪÀzÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀzÀÄ MAzÉ w½zÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°èzÀÝ ¦ÃgÀ ¥Á±Á §AUÁè ºÀwÛjzÀÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ . AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA :07/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 10/7/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà UÀt¥Àw vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÉ¸ÀjUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA - 211 £ÉÃzÀgÀ°è JgÀqÀÄ JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÉ jÃw EzÉ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA - 211 J ,© £ÉÃzÀgÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¥À¢ät eÁzÀªÀ EªÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ PÀȵÁÚ UÁæ«Ät ¨ÁåAPÀ ªÉÆgÀRAr £ÉÃzÀgÀ CPËAl £ÀA - 7/143 £ÉÃzÀgÀ° 45000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ , CzÉ ¨ÁåAPÀ£À°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÉ¸Àj¤AzÀ CPËAl £ÀA - 7/179 £ÉÃzÀgÀ°è 50,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ £ÉÃzÀgÀ°è 25000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 9/7/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄävÀªÀÄä ¸ÀA¢Ã¥À EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ Hl PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ J¼ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ 930 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÉÆqÀ®Ä E° OµÀ¢üAiÀÄ PÁUÀzÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ . DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,20,000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E° OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É , £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÀÝ £Á£ÀÄ J,J¸ï.L (f) , oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 7/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÁðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 10-07-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®¸ÀªÉð £ÀA. 41 ªÀÄvÀÄÛ 42 £ÉÃzÀgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÀPÀëzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²Ã®ªÀAvÀ F JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØqÀÄvÁÛ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ©Ãw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 1500 UÀAlUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 126/08 PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

2) £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì2) UÀÄ£Éß £ÀA: 156/083) PÀ®A: 489 (©) L¦¹

¢£ÁAPÀ 11/07/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸À.J¸À.¥ÀÄgÁtÂPÀ WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸À.©.JZÀ. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ EAVèµÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ DgÀ.©.L C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨ÁåAQ£À ºÀt ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ LzÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃlÄ 6 J.¹. 424933 £ÉÃzÀÄÝ £ÀPÀ° EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¸ÀĪÀAvÉ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÉÆÃn£À §UÉÎ «ªÀgÀªÁV ¥Àj²Ã°¹ ¨ÁåAQ£À ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¹ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ .PÁgÀt zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/08 PÀ®A 489 (©) L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.