July 7, 2008

DAILY CRIME UPDATE 07/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-07-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06-07-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dAiÀĪÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) zÀ°è vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 06/07/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¤ªÀÄð¯Á E§âgÀÆ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV ªÀÄ£ÁßJSÉÍýî¬ÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 38 JªÀÄ 512 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ »¯Á®¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÍýî - ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®PÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀjUÉ JqÀUÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÁÛUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥ÀPÉ̮ĩ£À°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ fæ£À°èzÀÝ 1) PÀȵÁÚ¨Á¬Ä XøÁr 2) gÁd¥Áà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ 3) ¸ÀĪÀuÁð ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ 4) gÀd¤PÁAvÀ 5) £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) zÀ°è ¸Éj¸À¯ÁVzÉÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á EªÀ½UÉ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 117/08 PÀ®A. 279.337.338.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀè¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06/07/08 gÀAzÀÄ 2110 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ zÀvÁÛf U˽ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt fÃ¥À £ÀA.PÉ.J-38/JªÀiï-853 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÀÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉUÉ 187 L.JªÀiï.«. AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 7-7-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ-zÀ°vÀ G-¯Áj £ÀA.J¦-12/AiÀÄÄ-9737 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 7-7-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0400 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ºÀÄqÀV d£ÀvÁ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-12/ AiÀÄÄ-9437 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÀAmÉãÀgÀ £ÀA. JA.JZÀ-04/JJ¯ï-9211 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÀAmÉ£ÀgÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è MAzÀÄ PÁgÀ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj PÀAmÉãÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀA«¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀAmÉ£ÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀvÉÃAzÀæ §ºÁzÀÆgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ©gÀ§ºÁzÀÆgÀ ¹AUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á-vÀ¥À¤ (AiÀÄĦ) CAvÁ w½¬ÄvÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/08 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 379,465,467,468,471,420,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-07-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÆùãÀ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ C°±Á, ¸Á// ¥ÁzÀjUÀ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À £ÉÆAzÁt ¸ÀASÉå C½¹ SÉÆÃn zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¨sÁ°Ì, UÀÄ®âUÁð, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨Ázï Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀAvÉ C¢üÃPÁjUÀ¼À £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 06/07/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð eÁw gÁd¥ÀÆvÀ «zÁåyð ¸Á/ ºÀĸÁågÀ¥ÀÆgÀ ¨É¸ÀÖªÁ¯Á vÁ/ ªÉÄÃgÉÆÃqÁ f/ bÁ¥Áæ (©ºÁgÀ gÁdå) ¸ÀzsÀå JªÀÄ.f.J¸À.J¸À.PÉ. ªÀ¸Àw UÀæºÀ ºÀÄtf (J) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¹AUÀ gÀªÀgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆäjUÉ ©ºÁgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ UÀÄrAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ºÁUÀÄ vÀªÀÄä gÀvÉßñÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ E§âgÉ EzÀÄÝ ¤£Éß gÁwæ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 0615 UÀAmÉUÉ gÀvÉßñÀPÀĪÀiÁgÀ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è UÀÄrAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ®èVzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À PÉüÀUÉ EzÀÝ PÀ©âtzÀ AiÀiÁAUÉègÀUÉ vÀ£Àß NqÀ¤¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d EzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀÄrAiÀiÁ vÁ¬Ä ¸ÀvÀÛ §UÉÎ aAw¹ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/08 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ07-07-2008 gÀAzÀÄ 0815 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉúÀ£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ E¨Áæ»A oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E¨Áæ»A EvÀ£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà PËmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¢£ÁAPÀ 06-07-2008 gÀAzÀÄ MAzÀÄ 1 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Gl ªÀiÁr JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆr¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ gÁwæ DzÀÝgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 07-07-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉðvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÉÆqÀ ¸À»vÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉîÄwÛvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, vÀÄnÖUÀ¼ÀÄ, PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀݪÀÅ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ vÀÄvÀÄð PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 8/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Q¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/2008 PÀ®A 324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAlUÉ ²æêÀÄw gÀ¹ÃPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀªÀgÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-07-2008 gÀAzÀÄ 1130UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä vÀªÀÄÆäj£À CAiÀÄUÉÆüÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉøÀgÀdªÀ¼ÀUÁ gÉÆÃrUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÀÛ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ PÉøÀgÀdªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¹AzsÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ ¹zÁÝxÀð ¹AzsÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ±ÁAvÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ J gÀAr ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀgÀzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÁÝ¼É F ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ ¨sÉÆÃPÁ½AiÀÄ°è JqÀUÀqÉ gÉÆArUÉ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ PɼÀ ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝxÀð PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 124/08 PÀ®A 324, 504, 506, dvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 6-07-2008 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L(C«) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ JZÀ.¹ 655 PÀÆr gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ ¸À«ÄÃ¥ï 0400 UÀAmÉUÉ M§â ªÉQÛ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr NqÀ® ¥ÁægÀA©¹zÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉgÉ ¨ÉgÉ ºÉýzÀÄÝ PÉÆ£ÉUÉ £ÁUÀÄ vÀAzÉ ®PÀÄì ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¹.ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÄ° PÉî¸À ¸Á: £ÀA¢AiÀiÁ®: vÁ/OgÁzÀ f¯Áè/©ÃzÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ CAvÀºÀ gÁwæAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ (ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ) CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0500 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå 149/2008 PÀ®A 109 ¹.DgÀ.¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/07/2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÄãï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ eÉÆgÁV agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀÄrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ 1630 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/07/2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ 1730 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÄãï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ eÉÆgÁV agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ«zÁ¸À vÀAzÉ ºÀĸÉä ±ÉlPÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀÄrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ 1800 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.122/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 06-07-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2008 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÉPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1500 UÀAlUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÆgÉ eÁw:ªÀÄgÁoÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð d£ÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ªÉÆgÉ EªÀj§âgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 302/ £ÉÃzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è NqÀÄqÀvÁÛÛ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ wýzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 122/08 PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ 1430 UÀAlUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¥Ánð PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÉgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á; ¸Á¬ÄUÁAªÀ vÁ : ¨sÁ°Ì JgÀqÀ£Éà ¥Ánð gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥sÀªÀqÉ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¸Á¬ÄUÁAªÀ EªÀj§âgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄvÁÛ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ wýzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 1630 UÀAlUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 123/08 PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

6) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 7-7-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, 0230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸À.©.JZï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà PÀqÀUÀAZÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è PÀvÀÛ®è°è UÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄjAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¤AwzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆrzÀ vÀPÀëtªÉ NqÀ¯ÁgÀA©¹zÀ£ÀÄ. ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ¥ÀÄà ºÉýzÀ£ÀÄ. ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¨sÁ«zÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÉzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀzÀÝ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå-78/08 PÀ®A-109 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 7/7/08 gÀAzÀÄ 0215 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (C.«) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀÀ PÁqÀzÉ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸À£ÀÄäPÀ¥Áà ¨ÉÆPÉÌ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, G:DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: «oÀ® gÀÄQät ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß §gÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/08 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 7/7/08 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(C.«) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀÀ CAZÉ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¦AlÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄÃUÀÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ZÁªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð,G:DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:¥ÁAqÀjUÀ°è wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß §gÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ,»ÃUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/08 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.