July 28, 2008

DAILY CRIME UPDATE -BIDAR, 28-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-07-2008.

DPÀ¹äPÀªÁV ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2008 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦¹:-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Á®A¥À¯Éè ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆAUÉêÁr FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ . ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26/07/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA: PÉJ-39-1457 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÉÆAUÉêÁr xÁAqÁPÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ C¦à DmÉÆÃzÀ°è qÉæöʪÀgï ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁzÀ ¤ªÉñÀ£À£ÀÀ¼À£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹zÀ ¨sÀÆ¥À

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 149/2008 PÀ®A: 192-J [J] PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ-PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ-1964.

¢£ÁAPÀ: 27/07/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ºÀ®§UÁð ºÉƧ½AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA: 275/J d«ÄãÀÄ DgÉÆæ ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ: ªÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå Rjâ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀåPÉÌ ¸ÀzÀj PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ªÀiÁqÀzÉà ¯ÉÃOl ªÀiÁr ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÁßV gÀa¹ ¥Áèmï PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÀƽ CªÀÅUÀ½UÉ §tÚ ºÀaÑ eÉÆvÉUÉ ¥Áèmï ªÀiÁgÁlPÁÌV C°è ±ÉÃqÀ£ÀÄß ºÁQ ¥Áèl ¥sÁgÀ ¸Éî JAzÀÄ £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ PÀÆqÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/08. PÀ®A: 192-J [J] PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ-PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ-1964 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÁºÀ£À d¦Û

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 163/2008 PÀ®A: 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀªgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/08 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉPÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E£ÁAzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA: J.¦-12 ¹-4030 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀi §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£À ¤°è¹ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ EgÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À PÀ¼ÀÄ«£À ªÁºÀ£À EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.