July 15, 2008

DAILY CRIME UPDATE 15-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-07-2008.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :123/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ : 323,354,355,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. WÀl£É


¢£ÁAPÀ B gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÀgÀ ¸ÁB ºÀtPÀÄt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ F ªÉÄ®ÌAqÀ «¼Á¸ÀzÀªÀ½zÀÄÝ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛ£É. £ÁªÀÅ 1994 ¸Á°£À°è £À£Àß zÀÆj£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸Á: ºÀtPÀÄt FvÀ¤UÉ 25 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É. FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è.¢£ÁPÀ 12/7/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ ºÀt PÉýzÀgÉ 1)ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸ÉÃjªÀÄnÖ FvÀ£À ªÀÄPÀ̯ÁzÀ 2) ªÉAPÀl 3) ¸ÀAdÄ 4) §¸À¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄPÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ZÉAzÀæ¥ÀæPÁ¸À ©gÁzÁgÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ §¸À¥Áà ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÀzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. G½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¤£ÀäoÁuÉUÉ ºÉÆV zÉÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ dUÀ¼À £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉıÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄgÀeÁ¥ÀÆgÀ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ . £À£ÀUÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è aQvÀìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ GgÀ°è d£ÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. F Wl£É §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw .

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :124/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ : 341, 323, 504,506 L.¦.¹.


¢£ÁAPÀ: 14-07-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 14/07/08 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® fÃ¥À£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¤AzÀ £ÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ £ÀªÀÄä vÁAqÀAiÉÄ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É EzÉÝ£ÀÄ vÁAqÀPÉÌ §AzÀÄ ¤Ã¥À¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §½gÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ zÀÄPÁ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁ¢ CqÀØUÀn× ¤°è¹ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¥Àà£ÀÄ ºÀqÁ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ MazÉ ¸ÀªÀ£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ £À£ÀUÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä¥Àà¤UÉ PÉüÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ ºÁ¢ ©qÀÄ CAzÁUÀ ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAzÀªÀ£É PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ »AzÀPÉÌ £ÀÆQzÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ CªÁUÀ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉæqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ£ÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 124/08 PÀ®A. 341,323,504,506 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :125/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ : 323, 324, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.


¢£ÁAPÀ: 15-07-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 12-07-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀ¨sÉÃt UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ®ÆègÀÄ vÁAqÀPÉÌ £ÀªÀÄä PÀÄ®zÀ d£ÀgÀÄ E§âgÀÆ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV £ÁªÀÅ zÁj vÀ¦à §A¢zÉÝêÀÅ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt«®è. ¤ÃªÀÅ zÀAiÀiÁªÀiÁr ¤ªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ°è ZÀAzÁ ¥ÀnÖ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀtªÀÅ PÀÆr¹j CAvÁ PÉýzÀgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ Uàt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ vÁAqÁ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ ¤ªÀÄä vÀAzÉ F vÁAqÉAiÀÄ PÁgÀ§j EzÁÝgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀÄ PÀÆr ºÀt ¨sÀwð ªÀiÁr ¤ªÀÄä PÀÄ®¸ÀûjUÉ ºÀt PÉÆÃlÄÖ CªÀgÀ HjUÉ PÀ½¸ÉÆÃt ¤£ÀÄ 50=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄ JA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ £Á£ÉÃPÉ PÉÆqÀ° ¤£É PÉÆqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£À°è £À£Àß°è ªÀiÁw£À ªÁzÀ-«ªÁzÀ ªÁ¬ÄvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-07-2008 gÀAzÀÄ EzÁÝ PÁgÀt ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ fÃ¥À£À°è £ÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ §AzÁUÀ §½gÁªÀÄ£À ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°® ¤AwzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ Uàt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ©Záý PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É £À£Àß JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CªÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. EvÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 124/08 PÀ®A. 341,323,504,506 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1)¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/08 PÀ®A: 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 14/07/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æà gÁdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÁl ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁ/ªÀägÁoÀ ¸Á/¨sÁl PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÉãÀgÁ ¨ÁåAQ£À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¸ÉêrUÉ £ÁªÀÅ ¤AvÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ lAlA £ÀA PÉ.J 39/4803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀA PÉ.J.39 JZÀ.2681 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj lAlA ZÁ®PÀ¤UÉ PÉÆqÀ rQ̬ÄAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥Á¢üvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ;-

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2008 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 15-07-2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á:UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæzÀ°è vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 1000 UÀAlUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw gÉÃSÁ E§âgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀªÀÄÆäj£À°è £ÀªÀÄÆägÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ DmÉÆà C¦à £ÀA. PÉJ-39/ 2216 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ zsÀªÀäðAzÀæ ªÉÄÃvÉæ , gÀAUÀªÀÄä ªÀÄlPÀ¯Éè ±ÀPÀÄAvÀ¯Á¨Á¬Ä vÁA¨sÉÆÃ¼É dUÀzÉë, UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà EgÀPÁgÀ, ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊd¥Áà , zsÀªÀÄä£À ¸ÀÆgÉ, ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ PÁ±É¥Áà ªÉÄlPÁgÉ, EªÀgÀÄ ¸À»vÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw:zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr UÀrUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©lÄÖ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ zÁn ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DªÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀĪÁVvÀÄÛ. DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ §®Q« ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw gÉÃSÁ½UÉ ¸ÀºÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀääAvÉ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ C®è°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÁªÉ¯Áè UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 129/08 PÀ®A 279 ,337,338 L¦¹ dvÉ 187 LJªÀÄ«DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 279/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,337 L¦¹


¢£ÁAPÀ 14-7-08 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ JA.r. E°AiÀiÁå¸À SÁ£À gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÉÆÃqÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2030 UÀAmÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀħ®UÀÄAr QavÀ ªÀÄÄAavÀªÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ vÀPÀët ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä fæ£À ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ G-SÁ¸ÀV ¸ÀAVÃvÀ ²PÀëPÀ(ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀĪÀªÀ) ¸Á-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) E£ÉÆßçâgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «Záj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀıÁ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ Pán ªÀQîgÀÄ ¸Á-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ E§âjUÀÆ ªÉÄÊ J¯Áè vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj E§âjUÀÆ £ÀªÀÄä fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/08 PÀ®A. 279,337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:126/2008 PÀ®A: 32,35 PÀ.E JPÀÖ .

¢£ÁAPÀ 14/7/08 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀ½îSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀAUÀ¥Áà ¹¦¹ 1493 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹¦¹ 865 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉãÉAzÀgÉ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgï zÀvÀÄÛ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ PÁA§¼É EªÀ£ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄaiÀÄ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPÀ qÀ§âzÀ®è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E¯Áè JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/08 PÀ®A: 109 ¹CgÀ¦¹

¢£ÁAPÀ 14/07/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA 103/08 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ CgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wÃgÀUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.