July 16, 2008

DAILY CRIME UPDATE 16/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-07-2008.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2008 PÀ®A. 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15/07/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¢£ÉñÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; ºÀA¢PÉÃgÁ ¸ÀzÀå ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ E£Á«Ä d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀÄ ¨sÉÆøÉè ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀA¢PÉÃgÁ [DgÉÆævÀgÀÄ] ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ 4 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ºÉt CzÉà ºÉÆ®zÀ°è ºÀƽgÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ºÀƽzÀ PÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©wÛgÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ HjUÉ §AzÀgÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÀÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/08 PÀ®A. 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 82/08 PÀ®A:- 447, 341, 342, 323, 355, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/08 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¤zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«Ä£ÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-15/07/08 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è CªÀ£À ºÁdgÁw ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÀ CtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ zsÀªÀÄð²Ã® E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆÃgÀUÀqÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §aÑPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ²AzsÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 126/08 PÀ®A: 307, 326 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 15-07-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀªÀjUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, M§â ªÀåQÛ UÁAiÀiÁUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L. £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ eÉ.¹.©. PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, C°è DgÉÆæ PÀĪÀiÁj. D±Á ªÁUÀägÉ FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EvÀ£ÀÄ DUÁUÀ D±Á¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 14-7-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ D±Á¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 15-7-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß UÀAUÁzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄ D±Á½UÉ UÉÆvÁÛV D±Á FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ D¹Ãqï vÀÄA©zÀ ¨ÁnèAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ¤UÉ "¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ £À£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁr ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄ« ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ" PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É D¹Ãqï ºÁQzÀ¼ÀÄ. EzÀjAzÀ UÀAUÁzsÀgÀ EvÀ£À ¥ÀÆwð ºÀuÉ, JqÀUÀ®è¢AzÀ UÀmÁ¬ÄAiÀĪÀgÉUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, gÀmÉÖ, §® JzÉ, PÀÄwÛUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÀtÄÚ ¸ÀºÀ PÁt¸ÀÄwÛ®è. £Á°UÉ ¸ÀºÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ¸Àé®à ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 126/08 PÀ®A. 307, 326 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 145/08 PÀ®A; 87 PÉ.¦. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 15/07/08 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå EqÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, 2] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÉÆAqÉ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, 3] ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ UÀĪÀiÁä, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 4] vÀÄPÁgÁªÀÄ AzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 5] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, 6] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, 7] «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀjAzÀ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,380=00. 2] JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÉÃmïUÀ¼ÀÄ. CA.Q. gÀÆ. 3000/- 3] JgÀqÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ 4] 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:145/08. PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


J¸ï.¹ J¸ï.n (CmÁæ¹n) ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA; 159/08 PÀ®A: 506 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 3 (X) SC/ST PA ACT 1989

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 15-07-2007 gÀAzÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ qÁ,, CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÉÆÃgÁqÀ ¸À«Äw f¯Áè CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-03-2007 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ (¨Á®PÀgÀ) ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ ¨Á®PÀ£À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2007 gÀAzÀÄ f¯Áè ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁj , vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁj ºÁUÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁºÀPÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ zÉÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-03-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ f¯Áè ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ©üÃn ªÀiÁqÀ®Ä PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À §UÉÎ ¸ÀgÀ vÁªÀÅ ¨Á®PÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAr¢Ýj ¥ÉÃ¥ÀgÀ ºÉýPÉ, n,«, ºÉýPÉ CxÀªÁ ¨Á®PÀ£À HjUÉ ºÉÆÃV CªÀ£À vÁ¬Ä-vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PɽzÁUÀ DgÉÆæ §AzÉ£ÀªÁd f¯Áè ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ J¯É ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÉüÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÄïÁ¢üPÁj ¤ªÀÄUÀ£É ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ½PÀUÉ zÀÆgÀÄ ¤Ãr¢Ý ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ 6 £Éà r¸ÉA§gÀ gÀAzÀÄ ¥ÉưøÀjAzÀ ¥ÉlÄÖ wA¢¢ÝÃj, ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ ºÉƯÉAiÀÄÄgÀ ZÁ®Ä ©qÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2008 PÀ®A: 506 L.¦.¹.dÆvÉ 3 (x) SC /ST PA Attrocity 1989 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 127/08 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187. L.JªÀÄ.« JPïÖÖ:-

¢£ÁAPÀ 15-07-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃSÁ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ¸ÁB ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ ) ªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁAPÁ EªÀgÀÄ gÁdå ºÉzÁÝj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¯Áj £ÀA: PÉJ-32/821 £ÉÃzÀÄÝ CzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¦æAiÀÄAPÁ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄÖwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦æAiÀÄAPÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 127/08 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA; 132/2008 PÀ®A; 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 15/07/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¦Ã® zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÆ) £ÀUÀgÀ oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ UËArUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UËArUÀ°èAiÀÄ E¸Áä¬Ä® ZÁ¥ÀwÛ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 6-8 d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, agÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðj ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr J®ègÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ C°è 1500 UÀAmÉUÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥Ánð £ÀA. 1: 1) ±ÀªÀıÀÄ¢ÝãÀ 2) ¹ÃgÁd ¥Ánð £ÀA. 2 : 1) £ÁfêÀÄ 2) £À¹ÃgÀ 3) E¨Áæ»A EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É eÁUÀ ¸ÀA§AzsÀ M§âjUÉƧâgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ 04/08/2007 gÀAzÀÄ eÁUÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÁrzÀÝjAzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 131/07 PÀ®A 143, 504, 506, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É eÁUÉ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr, ºÉÆÃqÉzÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ dUÀ¼À¢AzÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAmÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÀÄjvÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 132/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 16/7/08 gÀAzÀÄ J.J¸À.L.(J¸À) ºÁUÀÄ J.J¸À.L(PÉ) ¦.¹ 1305 ºÀ½î ¨sÉn ºÉÆÃzÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ GdÓ¤ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ gÀhļÀ¥Áà ¹AzÉ ªÀ;36 eÁ;ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á;GdÓ¤ FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ aÃgÁr ªÀzÀgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1300 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/08 PÀ®A: 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

3) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå :- 32/08 PÀ®A:110(f) ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/7/08 gÀAzÀÄ J.J¸À.L.(J¸À) ºÁUÀÄ J.J¸À.L(PÉ) ¦.¹ 1305 ºÀ½î ¨sÉn ºÉÆÃzÁUÀ 1230
UÀAmÉUÉ GdÓ¤ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¦AeÁgÀ ªÀ;40 eÁ;ªÀÄĹèA
¸Á: GdÓ¤ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥Áæ. ±Á¯É ºÀwÛgÀ aÃgÁr ªÀzÀgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA;32/08 PÀ®A;110 (f)¹.DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ