July 20, 2008

DAILY CRIME UPDATE 20/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2008

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀASÉå 05/2008 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/8021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀiÁ®PÀ£À ªÀģɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢ ¥ÁoÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ DUÀ ªÀÄÈvÀ «¯Á¸À ¹AzsÉ EªÀ£ÀÄ UÁr¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ EAfãÀ PɼÀUÉ ºÀtQ £ÉÆÃr ¸Éïïá J¼À®Ä PÀ°è¤AzÀ ¸ÁlgïUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ M«ÄäAzÉÆêÉÄä¯É ¸ÁÖlð DV DPÀ¹äPÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «¯Á¸À EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°ºÉÆÃV vÀ¯É MqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 10/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 19/07/08 gÀAzÀÄ 1450 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ZËqÀªÀÄä ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄî DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ºÀAUÀgÀV E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1150 gÀÆ¥Á¬Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 323, 504, 341, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/2008 gÀAzÀÄ 0545 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: £ÁªÀiÁ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÉAiÀÄ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 fÃvÀªÀÄ® vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ®ªÀiÁt J2 GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ fÃvÀªÀÄ® gÁoÉÆÃqÀ ®ªÀiÁt J3 ªÀÄbÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ®ªÀiÁt J4 gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÀªÁgÀ ®ªÀiÁt J®ègÀÆ ¸Á: ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄ £À£ÀUÉ “K ¨Á¨Áå gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£Éà £À£Àß vÀªÀÄä ¨Á§Ä EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr¢ ºÉÆgÀUÉ ¨Á” EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ºÉzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ºÉÆgÀV¤AzÀ ©ÃUÀ ºÁQ C¥Á¢vÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ‘K ªÀÄÄzÀÄQ ¤£ÉÃPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è 2-3 ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 323, 504, 341, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-07-08 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹ 1569 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃl PÀÄjvÀÄ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛÛVj ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¯ÉÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤A§ÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 176 (¹) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ @ ¸ÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÉrØ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ oÁuÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAqÀÄgÉrØ, ¥ÀzÁäªÀw, gÁ¢üPÁgÀ, ¨Á§ÄgÉrØ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀ®Ä «¥sÀ®gÁVzÀÝjAzÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. OgÁzÀ [©] gÀªÀgÀ DzÉñÀ (C£ÀĪÀÄw) ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è (¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è) ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A. 176 [¹] ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.