July 10, 2008

DAILY CRIME UPDATE 10/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-07-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄãÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 323, 504. 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/07/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÁ®zÉÆÝqÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ À ¸Á/ ªÀ¼À¸ÀAUÀÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl PÉÆqÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr J gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃqÀQ£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹ ©ÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸À«vÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁ®zÉÆÝqÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/08 PÀ®A 323,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ zɪÀÅf gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤rzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zsÀr PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// ¨sÁzÀ®UÁAªÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉåAiÀÄÄwÛzÁUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉåAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ §rUÉ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 124/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-07-2008 gÀAzÀÄ gÁA¥ÀÆgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áá PÀªÀĸÀÆgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð ¸ÁB UÉÆÃlÄgÀ vÁB avÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ®UÀß EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «ÄvÀæ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀÆr DvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA, PÉJ-32 J¸À-4085 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁA¥ÀÆgÀ vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÀàUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁA¥ÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Àà ²ªÁgÀzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EvÀ£À ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À KqÀ ªÀÄUÀ먀 MAiÀÄÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ eÁj £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÉÝêÀÅ EzÀjAzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ UÀmÁ¬ÄUÉ §®ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀªÀÅ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀ£À 2:30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ ZÁ¯Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 121/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/07/2008 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÆ) oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À²©£À ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹. 727, ¦¹ 1246 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38 f-63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁwäAiÀÄAvÉ E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÉÆۧ⠸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ,É CªÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄUÁæªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw :MqÀØgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï.) JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ 820/- gÀÆ ,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn,ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï,¥ÉãÀß ¹QÌvÀÄÛ ,,C°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G: ªÁå¥ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¤®AUÁ f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ CAvÀ ºÉýÃzÀ£ÀÄ, CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 900/- gÀÆ ,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ºÀt ºÀaÑ §gÉzÀ aÃn ,MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß ,MAzÀÄ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¹QÌzÀªÀÅ ¸ÀzÀj E§âgÀ ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ MlÄÖ 1720/- gÀÆ ,2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ,JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀßUÀ¼ÀÄ ,MAzÀÄ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ,¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09/07/2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ PÀA¥ËqÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è £À²Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw :°AUÁAiÀÄvÀÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁeÉñÀégÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ,E£ÀÆß 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4224/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 J¸Éál J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09-07-08 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ L.© AiÀÄ°è ªÀÈzsÁÝ¥Áà ªÉÃvÀ£À §UÉÎ d£ÀjAzÀ CºÀªÁ®Ä ¹éÃPÀj¸ÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ J¯Áè d£ÀgÀÄ ¸Á¯ÁV ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è aÃgÁqÀÄvÁÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 147, 447, 504, 379 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¦ügÁå¢ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÄ DgÉÆæ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ¸ÉÆ¸É CvÉÛ EzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ wjPÉÆArzÀjAzÀ CªÀ¼À CAzÁdÄ 5-6 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£À ºÉ¸Àj£À°è 27 JPÀÌgÉ ºÉÆ® DgÉÆæ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV 7 JPÀÌgÉ ºÉÆ® ElÄÖPÉÆArzÀÄ ¸ÀzÀj, ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 55 ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ EzÉ ºÉÆ® ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉ DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ AiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«Ã¯ï zÁªÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj zÁªÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 9/7/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV DgÉÆæ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 55 gÀ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À VÃqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀrzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ . «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛV PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀzÀÝ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå-79/08 PÀ®A-147, 447, 504, 379 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.