July 22, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 22-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-07-2008

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 133/08 PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 20-07-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÁA¢üUÀAdzÀ°è CgÉÆæ £ÁUÀ±ÉnÖ EvÀ£À CqÀvÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ CgÉÆævÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtÚPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ E¹àl dÆeÁl CqÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¸Ààl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀt 6800=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 134/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-7-08 jAzÀ 21-7-08 gÀ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀ §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £ÉPÉèøÀ, LzÀÄ(5) §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ dÆvÉ ZÉÊ£ÀÄ EvÁå¢ MlÄÖ C Q 54,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA. 134/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/07/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀÄ.¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀ¼À CdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ UÀ°è ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ©nÖgÀÄvÀÛ£É ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ ºÁUÀÄ PÀtÄÚ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J®è PÀqÉ aQvÉì ªÀiÁr¸À¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ gÀhÄgÁ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄrCgÀ £ÀA 11/08 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄzÀ ¦ÃgÁf vÀAzÉ ®PÀëöät ¯ÁAqÀUÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/2008. gÀAzÀÄ gÁwæ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ªÉʵÀÚ« ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ «¼Á¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ää qÉÆÃgï DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36/4634 £ÉßÃzÀ£ÀÄß ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀÄ ªÉʵÀÚ«UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ «Ää qÉÆÃgï »A¢£À UÁ°UÉ ¹QÌ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:22/07/2008 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JA.J®.¹ EzÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 0230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸Á/ ¨Á宺À½î FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¨Á宺À½îAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è ¸À¥ÁÛºÀ EzÀÝ PÁgÀt ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ E¢ÝzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:21/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢, DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ dlgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÀd£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨sÀd£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:21/07/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ªÉÃ¼É gÁwæ 12 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É ºÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåPÀì læPÀì UÀÄqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.39-6046 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ªÉÃAPÀl vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/08 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 127/08 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ EvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ §AqÀUÀgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ 1245 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÀPÉÌ EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AqÀUÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÀ vÀ£Àß CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©loge ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2008 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¥Àæ±ÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¥ÉæêÀÄzÀ ClªÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¥Ánð £ÀA 2 CgÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÉÆÃ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀAVÃvÁ¼À ªÀÄzÀªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð £ÀA 1 ²ªÁf vÀAzÀ AiÀıÀªÀAvÀ PÀÄ£Á¼É ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: eÁ£ÀªÀÄÄUÀ½ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÁ½UÉ ¥Àæ±ÁAvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄʪÀÄ£À¸Àì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ zsÀüPÉÌAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è D±ÁAvÀvÁ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 284/08 PÀ®A 151, 107 s¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21-7-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦¹-1164 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄgÁoÁ ¸Á- ¸ÉÃqÉƼÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ C°è UÁæªÀÄzÀ°è w½zÀÄ §AzÀ «µÀAiÀĪɣÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CfðzÁgÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁ-ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁ-ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄ E§âgÀÆ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 16, 103, 108, 112, 113, 117 MlÄÖ 9 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. C®è°è ºÀAaPÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀgÀ CtÚ M¥Àà°®è PÁgÀt ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ E§âgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ°è ªÉʪÀÄ£ÀÄì ªÉÊgÀvÀé ¨É¼ÉzÀÄ E§âgÀÄ M§âgÀ «gÀÄzÀÞ E£ÉÆߧâgÀÄ Cfð PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÄ fêÀ ºÁUÀÄ D¹Û-¥Á¹Û ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ JJ¸ïL ºÀįɥÁà gÀªÀgÀÄ ¦¹ 1399 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄPÉÌ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1100 UÀAmÉUÉ UÀÄAeÁUÀð UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀܽAiÀÄjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆç ¸ÁgÀUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð zÀvÁÛ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ gÀªÀgÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 18 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹ÛUÉ vÉÆAzÀgÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è DqÁØqÀÄvÀÛ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¹zÀjAzÀ PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2008 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 341, 354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/7/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÁd PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ PÉÆlð gÉÀ¥sÀgÀØ PÉøÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21/7/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß PÉÆlð ¦.¹. 1025 UÀt¥ÀwAiÀĪÀjAzÀ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/08 PÀ®A 448,323,504,506,341,354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.