July 19, 2008

DAILY CRIME UPDATE REPORT 19-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2008.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 86, 87 PÉ.J¥ï. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:15/07/2008 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉUÉ r.J¸ï.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:18/07/08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå CPÀæªÀĪÁV ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L. ¦.Dgï. zÀ¨Á°, ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥À £ÀA: PÉ.J:06-r-6120 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À mÉPÀªÀiÁ¼É ¸Á/ CµÀÆÖgÀ gÀªÀgɯÁè PÀÆrPÉÆAqÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀn 0445 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀA¥ÉÆAqï ºÀwÛgÀ M§â ¥Áè¹ÖÃPï aîUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°è PÀnÖUÉ vÀÄA©zÀݪÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj aîUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¤ì vÀAzÉ ©üÃPÀÄÌ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj aîUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ aîzÀ°è CAzÁdÄ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 105 PÉ.f.AiÀĵÀÄÖ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ EzÀÄÝ, CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.2,00,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:146/08. PÀ®A: 86,87 PÉ.J¥sï. JPÀÖ. eÉÆvÉ 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ 1020 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁºÀzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÉÄÊ£ÀPÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɹzÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ ¤ÃjUÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA.2 gÀªÀ¼À ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÆeÁ¼À PÉÆqÀ ©¸ÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV «ZÁj¹ §A¢zÀÄÝ D ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ 18-7-2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ eÉÆÃw°ðAUÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃw°ðAUÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉƦ §rUɬÄAzÀ eÉÆÃw°ðAUÀ£À JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉƦ £ÀA. 2 EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨Éê¢zÀÄÝ DgÉƦ CzÉ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EvÀ¤UÉ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÊ£ÀPÀ 19 ªÀµÀð ºÀjd£À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɹzÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ ¤ÃjUÉ ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ DPÀ¹äPÀ zsÀPÉ ºÀwÛ ¥ÀÆeÁ¼À PÉÆqÀ GgÀ½zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆVzÀgÀÄ D ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À w¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ PÉÆqÀ MqÉ¢zÁ£É ¸ÀƼÉîà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-07-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁªÀÄzÉêï vÀAzÉ zɪÀ¯Á ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr PÀĽwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀļɪÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ¨sÀPÁ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/08 PÀ®A 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ

4) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-07-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁªÀÄzÉêï vÀAzÉ zɪÀ¯Á ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr PÀĽwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀļɪÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ¨sÀPÁ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/08 PÀ®A 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2008 PÀ®A: 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 18/7/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À QgÁt ÂCAUÀr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃV KPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ, ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÉÆ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ £À£ÀUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ FvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹mÉÖUÉ JzÀÄÝ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 498 (J) 324, 504, ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw GµÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨sÁ¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É £À£ÀUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¸ÀtÚªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀ£ÀÄ D£ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀªÀw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä E®èzÀ PÁgÀt £À£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÁzÀÄgÁªÀÄ ¹AzsÉ ¸Á; Gd¤,gÀªÀjUÉ DUÁUÀ ¸ÀzÀj WÀl£É w½¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà vÀgÀºÀ £À£Àß vÀAV ¥ÀAiÀÄÁðUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹PÀAzÀgÀ E§âjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎw½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ£À£ÀUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAlUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ (ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉÆ®)zÀ°èzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ J gÀAr ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ; ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀĪÀ¢¯Áè ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼É¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀªÀ£É §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀªÀw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ F gÀArUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀªÀiÁAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ C°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉĺÀPÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ F «µÀAiÀÄ £À£Àß vÀAV ¥ÀjAiÀiÁUÀ¨Á¬Ä ¹PÉAzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀßUÉ F ¢ªÀ¸À £À£ÀUÉ oÁuÉUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 131/08 PÀ®A 498 (A),324,504, R/W 34 IPC £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,. 127/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CA§Ä¯Á® gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ zÀ°èzÀ °lè ¥ÁèªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è MzÀÄÝwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-07-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 9/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ ¤ÃvÁ UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EeÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÄlÖ°¤AzÀ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 127/2008 PÀ®A 504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/07/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÁPÀÄ¼É ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA 9986128206 £ÉÃzÀÝgÀ C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉƨÁ¬Ä¯ï¢AzÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÉƨÁ¬Ä £ÀA 9739520017 £ÉÃzÀÉÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr ªÉƨÁ¬Ä®£À°è £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ E¢ÝAiÀiÁ CAvÀ PÉý £Á£ÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EzÉÝÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ PÁ¯ÉÃd ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ£ÀÄß aqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝAiÀiÁ ¤£ÀUÉ 12 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÁV ªÀÄqÀðgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É §rتÀÄUÀ£É CAvÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.