July 18, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 18-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-07-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. gÀÄvÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁd¥Áà ºÀ®UÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Á¯É ©mÁÖUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ M§â ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀASÉå 10/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/07/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÁªÀÅgÁªÀ ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ ¨sÁªÀÅgÁªÀ EvÀ£À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É 6 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛ gÁdªÀiÁä EªÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ 4 JPÀgÉ d«Ä£ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°è 40,000 gÀÆ ¨É¼É ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀµÀð ©vÀÛ£É PÀÄjvÀÄ UÉÆçâgÀ, ©Ãd RjâUÁV 15 jAzÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, vÉÆÃUÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨ÉÃ¼É NtUÀÄwÛzÀÄÝ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ aAw¹ ¢£ÁAPÀ 17/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 WÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀ½PÉ vÀgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÀgÀ¼É VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 10/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17-07-08 gÀAzÀÄ 0920 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©ÃgÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16, 17-07-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À mÁåAQUÉ ¸ÀÄvÀÛ½ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 134/2008 PÀ®A 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/07/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/07/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢£À zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 17/7/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ GdÓ¤ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ P˼Á¸É gÀªÀgÀ ºÉÆ® DgÉÆæ «ÃgÁgÉrØ ¥Á®PÉÌ ºÉÆ® ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è zÀÄAr ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ «gÁgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÁgÉrØ E§âgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;35/08 PÀ®A;324,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;15/7/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄgÉrØ vÀAzÉ FgÀgÉrØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ CUÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀªÀÄäPÀwÛ PÉÆrè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É F »AzÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆÃE®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 33/08 PÀ®A; 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/07/2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÆ) gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ UÉÆîZËr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è E§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ M§â£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÀ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨Áwä «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ w½¹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¨ÁwäAiÀÄAvÉ M§â£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ C¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520/- gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1920 jAzÀ 2020 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ d¦Û ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/07/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L., gÀªÀgÀÄ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ, §¸ÀªÀgÁd, ¢°Ã¥ï, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 15,500=00 gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÀÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.137/08 PÀ®A.87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 34/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ;17/7/08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ J.J¸À.L.(PÉ) ºÁUÀÄ ¦.¹ 829 ºÀ½î ¨sÉn ºÉÆÃzÁUÀ 0915 UÀAmÉUÉ GdÓ¤ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É MzÀgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0945 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA;34/08 PÀ®A;110 (f)¹.DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

DgÉÆævÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®QëöätgÁªÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄzsÀå vÀªÀÄä D¹Û ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 9 CAzÁdÄ 10-12 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À ¸Áé¢üãÀvÀézÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ N J¸À. £ÀA. 8/08 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð£ÀªÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ w¥ÀÄð£À ªÀgÉUÉ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ d«Ä£ÀÄ PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀè®Ä ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀå J¸ÀV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄzsÀå vÀªÀÄä D¹Û ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 9 CAzÁdÄ 10-12 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À ¸Áé¢üãÀvÀézÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ N J¸À. £ÀA. 8/08 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð£ÀªÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ w¦ð£À ªÀgÉUÉ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ d«Ä£ÀÄ PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀè®Ä ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀå J¸ÀV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁavÀvɨsÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁPÀëÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ . oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 135/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/07/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1400 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÄãï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ eÉÆgÁV agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀÄrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ 1430 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/07/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ®QëöäÃt EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀıÀPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀ ºÉÊ©æqÀ PÀ½PÉAiÀÄ §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ 5000 PÀ½PÉAiÀÄ ¸ÀÆqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 25000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/08 PÀ®A 435 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2008 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17/7/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 1273 U˸ÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå :/¹¦L/¹.Dgï./zÁR®Ä/§PÀ/08 ¢£ÁAPÀ 17/7/08 ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ®UÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/7/08 gÀAzÀÄ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ C±ÉÆPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA J.¦. -12, AiÀÄÄ- 7968 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÁÌçöå¥À »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯Áw E®èzÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.JZï.PÉ. ¥ÀoÁt ¹¦L gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1273 U˸ÉƢݣÀ ºÁUÀÆ J.¦.¹. ²ªÀgÁd fÃ¥À ZÁ®PÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ 2000 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA J.¦. -12, AiÀÄÄ- 7968 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀAiÀÄ;37 ªÀµÀð .G:¯Áj £ÀA J.¦. -12, AiÀÄÄ- 7968 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÁªÀiÁ¤£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀ¼É »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¸ÁÌçöå¥À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀhÄqï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ËqÀgÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ ,ªÀÄvÀÄÛ ¨Áålj ¥ÉÃ¥ÀgÀ, ¨Áålj ¥ÉèÃlUÀ¼À PÁlÆð£À ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ , ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°èzÀÝ J.Dgï.¹. gÉÆÃqÀ PÁ¥ÉÆðgɵÀ£À mÁæ£Àì¥ÉÆlð ¢AzÀ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÁªÀiÁ¤£À ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹ 9 l£ï »vÁÛ¼É ¸ÁÌçöå¥Àì CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 18 ®PÀë . 2) gÀhÄqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ËqÀgÀ qÀ©âUÀ¼ÀļÀî PÁlÆð£ 15 C.Q. 81 ¸Á«gÀ 3) ¨Áålj ¥ÉÃ¥ÀgÀìªÀżÀî 9 PÁlÆð£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 14400/- gÀÆ 4) ¨Áålj ¥ÉèêÀżÀî PÀnÖUÉAiÀÄ 17 ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ C.Q.34 ¸Á«gÀ . 5) C±ÉÆPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA J.¦. -12, AiÀÄÄ- 7968 C.Q. 5 ®PÀë. »ÃUÉ MlÄÖ 24,29,400/- QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.