July 17, 2008

DAILY CRIME UPDATE 17/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-07-2008

ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 32, 34 PÀ.E. PÀAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/07/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0715 UÀAmÉUÉ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV ¤Ãj£À mÁQÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ : ªÀĺÉçħ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï RÄvÀ¨ÉªÁ¯É, 35 ªÀµÀð, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÆgÀÀ FvÀ£ÀÄ «µÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁr vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀ¼Àî¸ÀAvÉAiÀÄ°è 5 °ÃlgÀ C.Q. 500/- gÀÆ. Rj¢¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì/¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 0900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 32, 34 PÀ.E. PÀAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀLPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ

¢£ÁAPÀ 16/07/2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ UÉÆîZËr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è E§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ M§â£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É, E£ÉÆߧâ£ÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1900 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ UÉÆîZËr¬ÄAzÀ 50 ¦üÃl CAvÀgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¨ÁwäAiÀÄAvÉ M§â£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁd¥Áà vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw vÉ®AUÀ G: DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ 2)zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw vÉ®AUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À E§âgÀÄ ¸Á: vÉ®AUÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ C¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520/- gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt : -

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2008 PÀ®A 323,324,341,354,504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 16-07-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÀAUÀÄ®V ªÀ 45 eÁåw Qæ±ÀÑ£À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀÆr£ÀÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀ 60 ªÀµÀð eÁåw Qæ±ÀÑ£À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼Á £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Áé«ÄzÁ¸À E§âgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 323,324,341, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-07-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Qæ±ÀÑ£À NtÂAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÀAUÀÄ®V ªÀ 45 Qæ±ÀÑ£À, 2] ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, 3] AiÉÄøÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, 4] ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ "F ªÉÆÃzÀ®Ä ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PɸÀÄ ªÀiÁr¢ÝªÉ E£ÀÄß ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè F PÀqɬÄAzÀ ºÁ¢ EzÉ J£ÀÆ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ " CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.: 134/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16/07/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀiÁ£É 28 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr ¸Á: PÉÊPÁr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÀdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/07/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä eÁzsÀªÀ eÁw PÉÊPÁr ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÊPÁr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢£À zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A: 448,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 15/7/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄgÉrØ vÀAzÉ FgÀgÉrØ §AqÉ ªÀ;32 eÁ; gÉrØ ¸Á; gÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ CUÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄ E§âgÀÄ ¸Á;gÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀªÀÄäPÀwÛ PÉÆrè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É F »AzÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆà E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;33/08 PÀ®A;448,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÀPÉƼÁîVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.130/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-07-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¸Á; ºÁ®ºÀ½î gÀªÀjUÉ rQÌ DVzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ E§âgÀÄ n«J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è UÀrUËAqÀUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀĤAzÀ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-22/5191 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ §®Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ §®UÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 130/08 PÀ®A 279 ,338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.
.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/07/2008. gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħ ¸Á; aªÀÄPÉÆÃqï EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzïPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04/07/2008 gÀAzÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C°è£À C¥sÀd¯ï UÀAeï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ £Àqɹ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 279 eÉÆvÉ 185 L.,JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/07/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ 1800 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ £ÀA.JªÀiï.JZï-24/J¥sï-6204 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ wqÁØ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt mÉA¥ÉÆ £ÀA.JªÀiï.JZï-24/J¥sï-6204 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;E¼ÉUÁAªÀ vÁ;zÉêÀt [JªÀÄ.J¸À] w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ §UÉÎ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ oÀÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.136/08 PÀ®A.279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«. AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ : 17/7/08 gÀAzÀÄ J.J¸À.L.(PÉ) ºÁUÀÄ ¦.¹ 829 ºÀ½î ¨sÉn ºÉÆÃzÁUÀ 0915 UÀAmÉUÉ GdÓ¤ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà MUÉΣÉÆÃgÀ ªÀ: 60 eÁ; Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° ¸Á: GdÓ¤ FvÀ£ÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É agar MzÀgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0945 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA;34/08 PÀ®A;110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.