July 5, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 05-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-07-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04-07-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà @ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÁUÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 39 n 764/765 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §®PÁ®PÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-5-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G-PÁgÀ¥ÉÃAlgÀ eÁ-¥ÀAZÁ¼À ¸Á-gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 4-7-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ lÆå±À£À¢AzÀ SÉÃt PÁ¯ÉÃd ²ªÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃqÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 PÉ.E.© ¥ÀªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀ²ÃzÀ ¨sÁ¬Ä mÁmÁ- rL ºÉÆøÀ ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¸Á- UÀÄdgÁvÀ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ 207 r.L. ºÉƸÀ ªÀºÀ£À £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ¸ÉÊPÀ® ºÁ¤AiÀiÁV, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ vÀ¯É ºÁUÀÆ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04/07/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ CD-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ No KA-32/H-731 £ÉÃzÀ£ÀÄß UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ zÀUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¥ÁzÁZÁj ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 74/08 PÀ®A 279, 337 IPC R/W 187 IMV ACT £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

4) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-07-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ SÁ¹ªÀiï vÀAzsÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå @ gÁdÄ ¥Ánïï EvÀ£ÀÄ JPÁvÀ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-28-J-3019 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ d¨ÁâgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA 76/2008 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/07/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁ«Ãzï¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÉêÀÄÆzÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.38/4749 £ÉßÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ¯Á®¨ÁUï ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¯Áj PÉnÖzÉ £ÀªÀÄUÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ £ÀqÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ 60. gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÁrUÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÀ£Ár DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÊAiÀiÁ¨Á¸ï vÀAzÉ JA.r. ¸ÀįÁÛ£À«ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DmÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ »A¢ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É CªÀj§âgÀÆ PÀĽvÀÄ £Ë¨Ázï ªÀiÁUÀðªÁV ¯Á®¨ÁUï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Á®¨ÁUï ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj ¤AwzÀÄÝ DmÉÆ ¯Áj ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¸ÀĪÁUÀ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ E§âgÀÆ C©üà xÉÆÃqÁ DUÉ eÁAzÉà CAvÁ ºÉýzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj JºÁ oÉÊgÉ£Á CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ M§â£ÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÁUÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ CAf ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV DmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ E§âgÀÆ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ dAUÀ¯ïzÀ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV K ¸Á¯Éà eÉÃ¨ï ªÉÄà PÁå ºÉÊ ¥ÉÊ¸É ¤PÁ¯ï ¸Á¯Éà CAvÁ CAzÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ 350. gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 9242348141 £ÉßÃzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ DmÉÆ ZÁ®PÀ£À vÀªÀÄä£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 450. gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀºÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ CAf¹ DvÀ¤AzÀ ¸ÀºÀ ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀgÀPÀgÀt :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 04/07/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 30/6/08, 1/7/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ «oÀ×® UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹.[zÀ°vÀ] , PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÀnÖ ¸Àj¹ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀiÁqÁzÀ°è ElÖ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ 1110 ªÉƨÁ¬Ä¯ï C;Q; 2000/-gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ 2 UÁæA. §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C;Q; 2560/- »ÃUÉ MlÄÖ C;Q;4560/-£ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj PÀgÀPÀgÉ ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4/7/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÁUÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5/6/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è 3 JªÉÄä 1 PÉÆt PÀnÖ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸Á; PËqÀUÁAªÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 3 JªÉÄä 1 PÉÆt CA.Q 33,000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. 73/2008 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀĤî vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà aPÀ®ZÀAzÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-GZÁÑ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁV ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÀĨÉâ gÀªÀgÀ ºÀwægÀ ªÀµÀðPÉÌ 28,725/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§¼À ªÀiÁvÁr zÀÄrAiÀÄ®Ä EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄ®Ä EzÀÝ ªÀiÁ°PÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÀA§¼À ¥ÀÆwð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ®èzÉ, FUÀ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄvÉÛ 5000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV 8-10 ¢ªÀ¸À C°èAiÉÄ G½zÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ ¥ÀÆwð ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-3/7/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸Àì PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À J°èUÉ ºÉÆÃV¢j PÉ®¸ÀPÉÌ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ £Á¼É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AiÉÄ G½zÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ-4/7/08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆÃmÉ®£À°è ZÀºÁ PÀÆrzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÉvÉÛãÉAzÀÄ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄgÀħSÉüÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ CAzÁdÄ 0600 UÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/2008 PÀ®A 174 ¹DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 3/07/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt vÀA¢zÀÄÝ ¥Á¸À PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥Ánî ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á/ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ `gÀAr’ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.120/2008 PÀ®A 447,341,354,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 04/07/2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀævÁ¥À vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ªÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄgÁoÁ ¸Á:ªÉĺÀPÀgÀ vÁ : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 302/PÉ £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤ªÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ FvÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ® ©vÀÄÛwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ ©vÀÄÛwÛ¢j CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀjUÉ PÀnÖºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/08 PÀ®A 447,341,354,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 4-7-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸Àé±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ©.«.©. PÁ¯ÉÃd gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è MAzÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ CvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀÄVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ CvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è CvÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2008 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 5/7/08 gÀAzÀÄ 0340 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (¹) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹. 1385 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉƺÀäzÀ ªÉƺÀ¹£ï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ RÄgÀ¶Ãzï ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð, G:J¯ÉQÖ綣À ¸Á:ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß §gÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè, »ÃUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:04/07/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ vÀ¤SÉ ºÁUÀÄ ºÀ½î¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ 1] ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ, 2] ²ªÀ¥Á®¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ, E§âgÀÆ ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: £ÀA:181/1, 181/3D, 181-3A, & 199/2 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀªÀÄä°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JzÀÄgÁ½ d£ÀgÁzÀ 1] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, 2] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á/ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA:114/08 ªÀÄvÀÄÛ 138/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ EzÉà ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÉÆ®UÀ¼À°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:140/08 PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:04/07/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ vÀ¤SÉ ºÁUÀÄ ºÀ½î¨sÉÃn ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ 1] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, 2] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á/ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: £ÀA:181/1, 181/3D, 181-3A, & 199/2 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀªÀÄä°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JzÀÄgÁ½ d£ÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ, 2] ²ªÀ¥Á®¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ, E§âgÀÆ ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA:114/08 ªÀÄvÀÄÛ 138/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ EzÉà ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÉÆ®UÀ¼À°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀjAzÀ PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 271/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-7-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¦.¹.-1264 E°AiÀiÁ¸ÀSÁ£À gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀ½î ¨sÉÃn PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 323, 504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/07/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. eÉÆåÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ UÉÆÃR¯É ¸Á: ¨ÉÃA¨Áæ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¨ÁåAqÀ ¨sÁj¸ÀĪÀUÀ DgÉÆævÀgÀ°è gÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ “ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨Áj¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶ×à ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29/06/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ QgÁt CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «µÀÄÚ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ CAvÀ dUÀ¼ÀPÉÌ §¢gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀ¼À©r¹ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ CdÄð£À , «µÀÄÚ , GªÀiÁPÁAv¢ªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀnÖ vÉV E®è CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ & ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.119/2008 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03/07/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ±À¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¯ÁzÁ vÁ : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉSÁ ªÀ: 11 ªÀµÀð EzÀÄÝ, ¯ÁzÁ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 6 £Éà vÀgÀUÀwÛAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 3/7/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ§ârØ Dl CzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉƼÀPÉÃgÉ ªÀ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:²PÀëPÀ ¸Á:£ÁªÀ¢Î vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ Dr¸ÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ Dl £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ²PÀëPÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ½UÉ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ K¼ÉzÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀ®èzÀ ªÉÄ¯É UÀ®è ElÄÖ UÀ®èPÉÌ ZÀÄA©¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á CAvÀ ºÉ½zÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ EvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ºÉ½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 4/7/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆV gÁdPÀĪÀiÁgÀ ²PÀëPÀ¤UÉ F «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ K ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁr®è MAzÀÄ ªÉÃ¼É F §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/08 PÀ®A 354, 504,506, IPC £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.