July 8, 2008

DAILY CRIME UPDATE 08/07/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-07-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É SÉÆèÁ ¥sÉPÀnæ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥ï JªÀiï JZï 26/ 738 PÉÆæøÀgÀ f¥À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw ¸ÀAUÀƼÀUÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// PÉƼÀÄîgÀ vÁ// OgÁzÀ EªÀgÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Mr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 123/08 PÀ®A 279,337 L ¦ ¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08-07-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAlUÉ ²æêÀÄw ¨sÁªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÛ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06-07-2008 gÀAzÀÄ 1200UÀAlUÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÀgÉAl §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¤Ãj£À mÁåAQAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ PÀȵÀÚ EvÀ£ÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï UÁr £ÀA. JªÀĺÉZï-24/1079 UÁrAiÀÄÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ PÀȵÀÚ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ dvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/07/08 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà RAqÉæ 40 ªÀµÀð G. UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/07/08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 08/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð qÀĦèPÉÃl Qð¬ÄAzÀ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁj Qð vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÖ MAzÀÄ jªÁ®égÀ, MAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ CA. vÀÆPÀ 6 UÁæA CA.Q. 5000/- gÀÆ. MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆð CA. vÀÆPÀ 3 UÁæA CA.Q. 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 4]MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁA ªÉƨÉÊ® £ÀA 9242890432 CA.Q. 2000/- »ÃUÉ MlÄÖ 10,000/- gÀÆ ¨ÉïÉAiÀļÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁB GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð PÉÆnzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀUÀqÀ PÀvÀÛj¹ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉù¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀªÀÅ 05-06/07/08 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. 1) UÀuÉñÀ ©Ãr ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ 2) ªÀ¸ÁÛzÀ ©Ãr ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ 3) PÀåA¥ÀÖ£À ©r ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ 4) UÉÆ®Ø ¥ÁèöåPÀ ¹UÉÃgÀlUÀ¼ÀÄ 5) UÀÄlPÁ 6) ©æ¸ÀÖ® ¹UÀgÉÃlUÀ¼ÀÄ 7) PÉÆîUÉÃl ¥É¸ÀÖ 8) PÉ.J®,.J¥sÀ JuÉÚ 9) ¥ÁågÀZÀÆl JuÉÚ 10) «í®, ¯Éʧ¨Á¬Ä ®PÀì 11) ¸ÉÊ JuÉÚ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ 12) ªÉÆèÉÊ® ¸ÉÃl 9900539458 13) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1550gÀÆ. »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 24500=00 gÀÆ¥Á¬Ä QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 119/08 PÀ®A. 457, 380 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/07/2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÆ) oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À²©£À ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹. 727,¦¹ 1617 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ £ÁgÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ 50 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà dUÀzÀA¨Á ªÀÄgÁoÀ SÁ£ÁªÀ½ JzÀÄgÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÉÆۧ⠸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¹.ºÉZï.¹. 727 M§â¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1617 M§â¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) jÃAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¤gÀr ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ 2) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1640/- gÀÆ., JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn & MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉãÀÄß ¸ÀévÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/07/08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ PÀȶ PÀZÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ PÀȶ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1315 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ 40 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÀ G ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 13345/- gÀÆ 2] 5 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 3] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/07/08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÉÆmÉ®zÀ°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1515 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼À 32 ªÀµÀð G. ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 240/- gÀÆ 2] 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 07/07/08 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀÄtåªÀw UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ PÁ¸ÀgÀ vÀÄUÁAªÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÁ²£ÁvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/07/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÉÆr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÀzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 7/7/08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ®è¥Áà ¸Á;JPÀ¯ÁgÀ FvÀ ºÁªÀÅ PÀrvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥Àl §UÉÎ JA.J®.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà vÀÄPÀUÉÆAqÉ ¸Á;JPÀ¯ÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®ä¥Áà ¢£ÁAP: 7/7/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §t«AiÀÄ°è£À PÀ½PÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ.£ÀA: 4/08 PÀ®A: 174 ¹.DgÀ.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 07/07/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ ZÀ¥ÁàgÁ¥É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ FvÁ£ÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀgÀÄ E¯Áè vÁ£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÁ aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð² C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåPÀÛAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.