July 26, 2008

DAILY CRIME UPDATE OF 26-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-07-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24-07-08 gÀAzÀÄ ²æÃ. FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ mÁæPïÖgÀ £ÀA. PÉJ-32-n-6997-6998 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ HjUÉ ±Á¨Á¢PÀ®Äè (CgÀUÀ¯ï) ¯ÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ï¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀð¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ Hj£À ºÀwÛgÀ «zÀÝ C§Äâ¸Á§ zÀUÁð ºÀwÛgÀ mÁæPïÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£Àß ¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ mÁæPïÖgÀUÉ PÀÄqÀĪÀ ºÀÄPï ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ mÁæ° ¥À°Ö GgÀĽ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°UÉ CgÀUÀ¯ï ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢::25/07/08 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à DmÉÆ No KA-39/3634 £ÉÃzÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ä¤«zsÁ£À ¸ËzsÁ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.E.©. ¥ÀªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀzÀ qÁ: ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀ ªÀÄVίÁV ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀzÉƯÁè DzÀgÉ DmÉÆzÀ ªÀÄÄA¢£À Uáè¸ï ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨Ár dRAUÉÆAqÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 324, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-07-2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÀÄ®vÁ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAlUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÆãÀÄ®vÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAV ªÀ¤vÁ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ ¨ÉîÆgÉ , ±ÉÆèÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¨ÉîÆgÉ, gÀ« vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¨ÉîÆgÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¨ÉîÆgÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÆ£ÀÄ®vÁ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÉÃPÉ §gÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÆ£ÀÄ®vÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.rCgï ¸ÀASÉå 11/2008 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-07-2008 gÀAzÀÄ §AqÀUÁgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è UÀįÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀPÉÌ ¸Á: §AqÀUÀgÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉ §°AiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UɸÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀzÉ C£Àß ºÁPÀzÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/07/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀ£À¦àgÀÄvÁÛ£É.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 25/07/08 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÁqÀUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAmï E®èzÀjAzÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:132/2008 PÀ®A: 87 PÉ. ¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 26/07/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è zsÀ£ÀÆßgÁ(PÉ) ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 8 d£ÀgÀÄ dÆeÁl CqÀÄwÛzÁgÉ JA§ RavÀ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5920 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25/07/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ PÀAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î-§AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 70,300/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/08 PÀ®A: 454, 380 L¦¹. gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ