July 27, 2008

DAILY CRIME UPDATE 27-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-07-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2008 323, 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAlUÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ªÀÄÄA¨Á¬Ä RAqÁå¼ÀzÀ°è £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAlUÉ RAqÁå¼ÀPÉÌ ªÁ¥À¸Àì ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ, ²Ã¯Á UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¨ÉîÆgÉ, PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ ¨ÉîÆgÉ, ¸ÉÆãÀ®vÁ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÀqÉzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÉƼÉî ªÀÄUÀ£É ºÉÆ®zÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 323, 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAlUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¨ÉîÆgÉ, ¸ÀÄgÉÃSÁ ¨ÉîÆgÉ, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 323, 504, 341 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/7/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄzÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ-68 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-26/7/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ®Ä §zÁð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 294/08 PÀ®A 336, 337 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 26-7-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ ¸ÀÄvÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ¼ÀAvÉ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀĺɧƧSÁ£À vÀAzsÉ C«ÄÃgÀSÁ£À gÀªÀgÀ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ°è ¢£ÀPÉÌ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆ°AiÀÄAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥sÁåQÖçAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖÃPÀ UÁæ£ÀÆ®ìAiÀÄ£ÀÄß GvÁࢸÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃrzÀ PÉ®¸ÀzÀAvÉ ¥sÁåQÖçAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥Áè¹ÖPÀ UÁæ£ÀÆ®ìUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃRj¸ÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ªÉÆÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°UÉ ZÀÄaÑgÀÄvÀÛzÉ. PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÁ«ÄðPÀjUÉ CªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ¥ÁzÀgÀPÉë CxÀªÁ PÉÊaïÁ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. F WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄtªÁUÀzÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ DzÀ UÁAiÀÄ DgÉÆævÀ£À CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉìUÁV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 3-4-08 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁV ¢£ÁAPÀ 26-5-08 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/07/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ NtÂAiÀÄ°è ¸Áܦ¹zÀ qÁ// ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ PÀPÀ̸À ªÀiÁr ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀPÀ̸À KgÀa, ªÀÄÆwðAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¥ÁzÀgÀPÉë PÉÆlÄÖ, ªÀÄÆwðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÀ£ÀßqÀPÀªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀÄÆwðUÉ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. F PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.«oÀׯï vÀAzÉ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 119/08 PÀ®A 295 L.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 295/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-7-08 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-7-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃlPÉÌ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ gÀªÀgÀ JwÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV JwÛ£À JqÀgÉÆArUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄeÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆÃð¢Ý£À PÁgÀ £ÀA.PÉ.J-32/J-7585 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹gÀĪÀgÀÄ. zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/08 PÀ®A 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-7-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÁ¯ÉÃf£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃ. «ÄÃgÁeÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÀvÀæ §gɸÀÄwÛzÁÝUÀ 1100 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ CAUÀ gÀPÀëPÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁQÃgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ «ÄgÁeÉƢݣÀ gÀªÀgÀ JqÀUÀqÉ ¤AwÛzÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ DAiÀÄÄzsÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ C®ÄUÁr¹zÀÝjAzÀ D DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÀ a«ÄäzÀ UÀÄAqÀÄ £É®PÉÌ vÀUÀÄ° ²æÃ. ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÀÄPÀätgÁªÀ WÁªÀ¼ÀÌgÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ JqÀUÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ §qÉzÀÄ JqÀUÁ°£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAUÀgÀPÀëPÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁQÃgÀ EªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzsÀÝjAzÀ PÀ®A. 338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.