July 9, 2008

DAILY CRIME UPDATE 09-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-07-2008

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 143, 147, 324, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 08-07-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UËqÀ¥Áà, 2. CA§ÈvÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Áà, 3. EgÀ¥Áà vÀAzÉ UËqÀ¥Áà, 4 UËqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà, 5. ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ EgÀ¥Áà, 6. VÃgÁ UÀAqÀ CA§ÈvÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° PÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆåìÄw §rUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆlÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¤ÃªÉ ºÉý¢ÝgÉAzÀÄ F §UÉÎ £ÀªÀÄä CA§ÈvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉøï DVzÀÄÝ EzÉ ¸ÀƼÉî ªÀÄPÀÌ¼É gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀäUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©lÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CA§d¥Áà ªÀiÁ° ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁ° ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ° PÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆåìÄw §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉ½îPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A: 143, 147, 324, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08/07/2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÆ) oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À²©£À ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹. 727, ¦¹ 1617 gÀªÀgÉÆA¢UÉ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ 100 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨ÁwäAiÀÄAvÉ E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÉÆۧ⠸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1620 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¹.ºÉZï.¹. 727 M§â¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1617 M§â¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) «zÁå±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¯ÁqÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw PÀ¯Á® G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï.) ªÀÄvÀÄÛ 2) ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ £ÁUÀªÀA² ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁw DAiÀÄð PÀëwæAiÀÄ G: mÉîjAUÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃl UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ¤AzÀ 900/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 2 EvÀ¤AzÀ 1900/- gÀÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8-7-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÁPÉÃgÀ vÀAzÉ JA.J.SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-©©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 8-7-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¢AzÀ vÀªÀÄä mÁæªÉÃgÁ £ÀA. PÉ.J-39/JA.-6649 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÉÊAiÀħC° ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀUÀqÉ ¨Ár ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/08 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 08/07/08 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà n.ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ®Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå vÉ®UÀvÉÆÃn, ¯Áj £ÀA J¦-16-n.AiÀÄÄ-6772 £ÉÃzÀgÀ ,ZÁ®PÀ ¸Á/ eÁUÀgÀ®Ä ªÀÄÄrªÁj vÁ/¥Á®A (J.¦) EªÀgÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä¬ÄAzÀ PÀ©ât vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÁPÉ£ÁqÀPÉÌ vÉgÀ¼ÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JJ¦-7961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ¯ÉÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊ.G¸Áä£À° ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt ¸ÀzÀå ±ÁºÁzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹, £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/7/08 1730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á; ±ÉlPÀgÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/7/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÃw vÀgÀ®Ä OgÁzÀ [©] UÉ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 8/7/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QèãÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢; 7/7/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PËqÀUÁAªÀ ªÀÄzÀå ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á; d£ÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀjAzÀ ¯Áj ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. 75/2008 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt : -

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8-07-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢AiÀÄ°è ¹¦¹ 1116 ©Ãl £ÀA 4 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ gɯÉé ¸ÉÖ±À£ÀgÉÆÃqÀ «Ä°lj ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÀÄ°£À°è C¸À§å jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CªÁZÀå ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄ EªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©l°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C£ÀxÀðPÁjAiÀiÁzÀ WÀl£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ¸Á : amÁÖ vÁ/f/ ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 151 £ÉzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09/07/08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(C.«) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 154/08 £ÉÃzÀÝgÀ°è CgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 0930 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ CªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ªÀÄvÉÛ «ZÁj®¸ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ¥Á±Á ±ÉÃR ªÀAiÀÄ22 ªÀµÀð G/CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á/gÀvÁߥÀÄgÀ ZËPÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸À) JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß §A¢¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁPÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.