July 31, 2008

DAILY CRIME UPDATE-BIDAR 29-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2008.

ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À rQ̬ÄAzÀ zÁgÀºÉÆÃPÀ£À zÀĪÀÄðgÀt.

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 132/08 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. alÄUÀÄ¥ÁàgÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀVzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ vÀPÀët UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr C°è ºÁdgÁjzÀ ¸ÁQë d£ÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA: JªÀiï.JZï: 13 J£ï-4133 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ²Ã®ªÀAvÀ ªÀQî EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ZÁ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

±Á¯Á «zsÁåyðUÉ ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤AzÀ rQÌ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß: 164/08 PÀ®A: 279, 338 ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¨Á® PÁ«ÄðPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ «zÁåyðAiÀiÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð ¸Á/ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯É, PÉÊ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀ PÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÉ ºÁUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀUÀ®¯Éè ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀ £Átå PÀ¼ÀªÀÅ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 138/2008 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À, 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄAUÀÄgÀÄ, 5 UÁæªÀÄzÀ 2 GAUÀÄgÀÄ, MAzÀÄ eÉÆvÉ gÀhÄĪÀÄPÁ 5 UÁæªÀÄzÀÄ §AUÁgÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 66,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀî §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ..

¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 120/08 PÀ®A: 143, 147, 148, 448, 186, 323, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 27/07/2008 gÀAzÀÄ 0900 ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. qÁ// ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉƼÀPÀÄAzÉ, ªÉÊzÁå¢üPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ SÉÃtÂÃgÀAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¹AUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£À EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EªÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðUÉ CªÀªÀiÁ£À DVzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃªÀÅ D¸ÀàvÉæ vÉgÉzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛâÝj D¸ÀàvÉæ §AzÀ ªÀiÁr E®è¢ÝzÀgÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

n.«. PÉç¯ï UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ JA¦èA¥sÉÊAiÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 138/08 PÀ®A; 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28-07-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-wAUÀ½AzÀ PÉç®UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ «zsÁå£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁA¨É ©°ÖAUï ºÀwÛgÀ 3 JA¦è¥sÁAiÀÄgÀ , ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃrUÉ PÀÆr¹zÀ 2 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ, UÁA¢ü UÀAd JjAiÀiÁzÀ°è gÉÆÃrUÉ PÀÆr¹zÁ 2 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ, SÁfPÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è gÉÆÃrUÉ PÀÆrzÁ 5 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä¨Á¬Ä PÀªÀÄoÁuÉ ¸ÀÆÌ¯ï «zsÁå£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 15 JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj JA¦è¥sÁåAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà QæëģÁµÀPÀ PÀÄrzÀÄ ªÉÊQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 16/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: §¸ÀAiÀiÁå 28 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ JzÁÝUÀ OµÀ¢ ¨Ál® JAzÀÄ w½zÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ «µÀzÀ ¨Ál®£À°è QæëģÁµÀPÀ OµÀzÀÝ ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃgɹzÁÝUÀ 0910 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

ªÀiÁAeÁæ £À¢ ¤Ãj£À ¸ÀĽUÉ ¹®ÄQ ¨Á®PÀ£ÉƪÀð£À ªÀÄgÀt.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 28/07/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25/07/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀvÁÛwæ EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV, zÀ£ÀUÀ½UÉ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £À¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀĽUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.