July 24, 2008

DAILY CRIME UPDATE 24-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ WÀªÁ£É gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw jÃdªÁ£Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr aÃjzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæüvÀ¤UÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ N.¦ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §A¢¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧½gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀ MAzÀÄ JªÉÄä PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ C.Q. 20000/- gÀÆ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 5/2008 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ WÀl£É :-

¢£ÁAPÀ-23/7/08 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¸Á§ C°èªÁ¯É ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-KtPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-22/7/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ¼É ©¢ÝzÀjAzÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨ÉÆÃgÁ¼É EvÀ£ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ±ÀAPÀgÀ vÉÆÃUÀgÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ£À CyðAUÀ ¥ÉÊ¥À£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÉÆÃnAUÀ ªÉÊgÀUÀ¼À°è PÀgÉAl E½zÀÄzÀjAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ DPÀ½UÉ PÀgÉAl vÀUÀ° ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ zÁjUÉ CAnPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨Éð ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀvÀÛ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð¢zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q-20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå-5/08 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ WÀl£É £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-7-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DªÁUÀ ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ zÉÆqÀتÀgÀÄ »ÃUÉ ¨ÉʨÉÃr ¤ªÀÄUÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ K gÀAr CtÚ¤UÉ ¨ÉʨÉÃqÀ CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CazÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ WÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉ PÉʬÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ ªÀiÁrzÁ CµÀÖgÀ°è ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà DAiÀÄð ºÀjd£À, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¨ÉãÀVqÀzÀªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §AzÁUÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÉ CªÀgÀÄ PÉüÉÆt CAvÁ CAzÀgÀÄ ºÁUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢: 23-7-08 gÀAzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A. 504 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 140/2008 PÀ®A 147,148,323,324, 504 ,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/7/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨ÉÆgÀªÉ¯ïUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ°AUÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝj JAzÀÄ PɼÀ®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä .CtÚ- vÀ«ÄäÃA¢gÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/03/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀįÁ§±Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À±Á ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ZÀmÁß¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/08 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ C¥ÉÆæÃd£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÉÃUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. .8/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/07/2008 gÀAzÀÄ 1330 ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ fÃvÀªÀÄ®è vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¥sÀÆ®¹AUÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ F vÁAqÉAiÀÄ zÁzÁ UÀÄAqÁ E¢Ý¤ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀÆ E®è £Á£ÀÄ ºÉ½zÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ J®ègÀÆ PɼÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉzÀj¹ CªÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/91, 11/97,40/2000, 70/05 ºÁUÀÆ 78/2008 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆæ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ 1931 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CªÀÄgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀjUÉ CgÉÆævÀ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9448605326 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ “ If u Trouble my brother I will kill u, u can’t escape from me Blady basted Brother” CAvÀ J¸À.JA.J¸À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr §AzÀÄ Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ EAVèõÀ PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-

ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ «oÀ×® PÉƽºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁªÀÄwzsÉð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV HgÀ°è d£ÀgÀ £ÉªÀÄä¢ ¨sÀAUÀGAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁUÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 135/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 289/08 PÀ®A 118 JdÄåPÉñÀ£À PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-7-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀPÁðj L.n.L PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ «zÁåyðAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £Á£Éà EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀ®à£Á WÉÆÃUÀ¯Éà ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀPÁðj L.n.L PÁ¯ÉÃd ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj «zÁåyðUÉ »rzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj «zÁåyðAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/08 PÀ®A. 118 KdÆåPÉñÀ£À JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.