July 31, 2008

DAILY CRIME UPDATE-BIDAR, 30-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-07-2008.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-07-08 gÀAzÀÄ 02-45 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ CfêÀÄ, R¢ÃgÀ¸Á§, C§ÄÝ® PÀjêÀÄ, ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀiï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä Z謃 gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 656/- gÀÆ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ n.«í.J¸ï. JPïì,J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ¥ÀªÀgÀ £ÀA. PÉ.J-38-JZï-394 D.Q. 7000/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2015 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ªÀÄ°èPÁdÄð£À J2 ¸ÀAvÉÆõÀ J3 zÀ£ÀgÁd J4 ªÀÄĸÁÛ¥sÁ J5 ²ªÁf J6 ¸ÀwñÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉïï JA§ E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 1270/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MlÄÖ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð§®â£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁqÀÓ£À°ègÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ©ÃVzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28-07-08 gÀAzÀÄ 2030 jAzÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÁqÀÓ gÀƪÀÄ £ÀA. 18 £ÉÃzÀgÀ°è ¥sÁ夣À PÀ©âtzÀ gÁr£À ºÀwÛgÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV PÀ°è¤AzÀ¤AzÀ §rzÁrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.140/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§uÉ gÀªÀgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà£À ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀgÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÀ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À zÁzÁVÃj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.


CAUÀr UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÉüÉAiÀÄĪÀ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnUÁV PÉÊ-PÉÊ «ÄïÁ¬Ä¹zÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÄ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 341, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà UÀÄ£Àß½ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà, ¢£ÀPÀgï, ¸ÀwÃµï ºÁUÀÆ ¥ÀÆtÂðªÀiÁgÀªÀgÉ®Äè DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrUÉ ªÁå¥ÀgÀ ºÉZÀÄÑ CUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ F jÃw DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄëUÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ °A¨Áf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀ:45 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÁoÀ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/¨sÁlÖ¸ÁAUÀ« gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢UÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄuÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §AzÀgɬÄAzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉà MAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÄÊ-PÉÊ H£ÀUÉƽ¹PÉÆAqÀ ¢éà ZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ PÉÆÃAr¨Á gÀªÀgÀÄ C«£Á±À EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïZï-24/©-3403 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ZÁAqÉñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C«£Á±À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁ×V vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À¤UÀÄ PÀÆqÁ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è, §®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj rQ̬ÄAzÀ ¢éà ZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ¥Ánî ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¢AzÀ CªÀgÀ PÁAPÉæÃl PÉæñÀgÀ ªÀIJäUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/JZÀ-7390 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð gÉÆÃqÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 DgÀ.n.N. ZÉPÀÌ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-39/4213 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ §® CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnîgÀªÀjUÉ §® vÀ¯É, ºÀuÉ, §®ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀzÁ¸À EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39 E.9861 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ²ªÀzÁ¸À gÀªÀgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹vÁÛ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÁUÀ E§âgÀÄ MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAvÀæ-vÀAvÀæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ªÉÆøÀªÀiÁqÀĪÀ «¥sÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁr ¥ÉưøÀgÀ CwyAiÀiÁzÀ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 3 (J) eÉÆÃvÉ 21 mÉæøÀgïmÉÆæêï PÁ¬ÄzÉ 1878.

¢£ÁAPÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà ¸Á/ ¹¹ð (J) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ£À ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¹¹ð (J) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀÄgÁvÀ£À ªÀÄ£É EzÉ. ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 2/54 J. EªÀgÀÄ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä CfÓ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä G¸Áä£À UÀAd£À°ègÀĪÀ gÁªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÀÄ£ÁgÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ r.gÁWÀªÁZÁj vÀAzÉ §gÀªÀÄAiÀiÁå, 48 ªÀµÀð, ¸Á/ UË°UÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä HgÁzÀ ¹¹ð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVzÁÝV w½¹ C°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ EgÀĪÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆ«ðPÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß CqÀV¹nÖgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À §½PÀ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ 3 d£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥ÀÄeÁ, ªÀÄAvÀæ dAvÀæ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©PÉ E®èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀgÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£À±ÉAiÀÄ CªÀÄ°£À°è ¨ÉèÃr¤AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀåUÉ AiÀÄvÀß

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/08 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²æÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ-22 ¸Á-PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ £À±É ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, £À±É ªÀiÁr DUÁUÀ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ£ÀªÀ£ÁVzÀ£ÀÄß. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-7-08 gÀAzÀÄ £À±É ªÀiÁr PÉÆýªÁqÁzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄ£ÉUÉ w½¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀ£ÀÄ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ (D¥Á¢vÀ) EªÀ£ÀÄ £À±É ªÀiÁr ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆüÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.