July 23, 2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 354,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-07-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£À zsÀ£ÀÆßgÉ ¸Á:vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-07-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀdgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¦ÃZÁgÉ, ªÀĸÁf vÀAzÉ «oÉÆèÁ PÀ®¨ÉÆãÉ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®©Ã vÉîAUÀ J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) EªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦ÃZÁgÉ EvÀ£ÀÄ gÀAr ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ºÉÆîzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ §®UÀqÉ gÀmÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ dVÎ F gÀArUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÁf PÀ®¨ÉÆÃ£É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ F gÀArUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÉʺÁQ £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀæPÁ±À vÀªÀÄzÉ E¸Áä¬Ä® EªÀ£ÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J gÀAr ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà ºÀƼÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ±ÁæªÀt UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAqÀ ±ÁæªÀt EªÀgÀÄ ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ£ÀÄ PɼÀÄw ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀzÀÄÝ §¹ÛAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆà CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ KPÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀPÉÌ K gÀAr ¤¤ßAzÀ F dUÀ¼ÀªÁVzÉ ¥ÀÄ£À: PɼÀÄwÛ CAvÀ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁä EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶ×à ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 448, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀzÁä UÀAqÀ UËvÀªÀÄ UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÁæªÀt FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ K gÀAr ¤£ÀUÉ ¸ÉÆÃPÀÌ ºÉZÁÑVzÉ ¤£ï £ÀªÀé£À ºÀqÁ “ CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉAqÀw gÁeÉñÀéj EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« J¼É¢zÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ a«ÄäzÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ±ÁAvÀ¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÁUÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß 80/08 PÀ®A.448, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 382 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¥sÀvÀÄæ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄúÀ§Æ§¸Á§, 50 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV ¸ÉêÀPÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É gÀlPÀ¯ï¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21-07-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ±Á¯É ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÆr JgÀa ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¨sÉÆÃUÀtÂUÀ¼ÀÄ C: Q: 2,500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ UÀAmÉ C: Q: 250/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ. MlÄÖ C:Q: 2750/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢::22/07/08 gÀAzÀÄ 10.30UÀAmÉUÉ DgÉƦ vÀ£Àß ¯Áj No KA-39/5638 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ PÀgÀÄuÁ DAzÁæ zsÁ¨ÁzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wrØAiÀiÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÁè¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA MH-25/B-9589 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀqÀ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ , DgÉƦ [ZÁ®PÀ ¯Áj No. KA-39/5638] ,Qè£Àgï ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187. L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ EªÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ aQvÉì RZÀÄð ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀÝjAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EmÁÖUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À CAwªÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄäUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ vÀªÀÄUÉ w½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ E®èzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÄgÁªÀt ºÉýPÉAiÀÄ°è ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀi UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà L£Á¥ÀÄgÉ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 12/08 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è 338 L.¦.¹. §zÀ¯ÁV 304 (J) L.¦.¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/07/2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃQì PÁå¨ï £ÀA: PÉ.J-38/866 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀgÀĤAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA: PÉ.J-38/193 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÉÄÃQì PÁå¨ï ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸À«ÄAiÉÆÃ¢Ý£ï ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀjavÀ 20 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀUÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/08 PÀ®A: 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23/07/2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ 2) ®Qëöä 3) UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉUÉ£ÉÆÃgÀ 4) ®Qëöä 5) GvÀÛªÀÄ 6) CdÄð£À ©gÁzÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á/ ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) gÀªÀgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/08 PÀ®A: 302 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀÄvÁgÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©Ãj vÁAqÁzÀ E§âgÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝ PÁå£À »ÃrzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄ fÃ¥À £ÉÆÃr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÁå£À C°è ©¸Ár Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß 85/08 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÄ 328 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/07/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÁåAPï ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÁVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉPÉAzÀÄ ©ÃªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ QæëģÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ¢£ÁAPÀ 22/07/2008 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR ªÁUÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-07-2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀzÁäfà ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɹzÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EªÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è eÉðUÉ ºÉÆVzÀÝPÉÌ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà PÁgÀt CAvÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ ElÄÖ PÉÆAqÀÄ UÉƼÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 21-7-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÀnÖ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-7-2008 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¨sÀAUÀÆgÀ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ±ÉÃnÖ£ÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ, “ K ¨sÉÆÃøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Àäß £À£Àß Q¯Á¥À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¸ÀÄwÛ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£É '' CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀrPÉ ¤£ÀßzÉõÀÄÖ zÉÊAiÀÄð£ÉÆà ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è EªÀvÀÛ RvÀªÀiï ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£É '' CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 341, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-7-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©Ã£Á ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð EªÀ½UÉ CgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.