July 1, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 01-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-07-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 14/2008 PÀ®A 279,427 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/06/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ gÁªÀĨÁt oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29,30/6/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É »A¨sÁUÀzÀ°è EzÀÝ «zÀÄåvÀ PÀA§ Dgï.¹.¹. JvÀÛgÀ 9 «ÄÃlgÀ £ÀA JA.L.J¯ï.M. 11114 ¢£ÁAPÀ 22/12/1998 C.Q. 7586/- gÀÆ £ÉÃzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 265/08 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30-6-08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ ¥Àj¹ÜÃwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²æà ªÀÄ.¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzÀ ªÉÆd£À ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G-DmÉÆà J¯ÉÌnæñÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 30-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥sÁgÀÆPÀ EªÀ£ÀÄ ºÀÄqÀVUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÀ£Àß «ÄvÀæ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ J¦-9/JJA-7317 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ 3.35 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁ ºÀwÛgÀ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-39/2861 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ:30/06/08 gÀAzÀÄ 1230 ¨ÉÃzÀgÀ ¸ÀgÁPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÉÆî vÁAqÁzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ RlPÀaAZÉÆý ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ£ÁVzÀÄÝ, ¢£Á®Ä vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É RlPÀaAZÉÆýUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É RlPÀaAZÉÆýUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁ®ºÀ½î ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-39-546 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »A¢£À ¹n£À°è PÀĽwzÀÝ ªÉÊf£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁ [J] FvÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:137/08. PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 264/08 PÀ®A 447 504 341 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-6-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. CuÁÚgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ CzsÀð£ÉÆgÀ ¸Á-¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 31 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CzsÀð£ÉÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ w¥ÀàªÀiÁä EªÀ½UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ C½AiÀÄ£ÁV ¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨Á¥ÉÆgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ® fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ w¥ÀàªÀÄä EªÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ CªÀ¼À ¨sÁUÁ¢ d£ÀgÁzÀ CAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ CzsÀ£ÉÆgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÉrØ , eÉÊ¥À®gÉrØ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀnÖ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ºÀÆrPÉ ªÀiÁr¢Ãj CAvÁ ºÉý HgÀ d£ÀgÁzÀ ªÉÄʯÁj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PáqÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà CªÉÄÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ºÉÆ® vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éè ºÀÆvÀÄ ºÁQvÉÛêÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. : 113/08 PÀ®A 354 ,324,504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 30/06/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAvÉÆõÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁd¥Áà ªÀ¼ÀTAr 40 ªÀµÀð G B PÀÆ° PÉ®¸À eÁ B QæñÀÑ£À ¸Á B PÉÆqÀA§® vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt F ¢ªÀ¸À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀįÉè EzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ¥ÁAqÀ¥Áà eÁt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®ªÉÃj EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ E§âjUÀÆ ¨ÉêzÀÄ J¼ÉzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, CµÀÖgÀ°è PÀ®ªÉÃjAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà eÁt eÁw B QæñÀÑ£À EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É J.gÀAqÉ ªÀÄUÀ¼É £ÀªÀÄä vÀAVUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¸ÀzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÉlÄÖ §®UÀtÂÚ¤AzÀ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw £ÀqÀÄªÉ §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2008 PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/6/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] §£À¹ vÁAqÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸Á¬ÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀįÁ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸Àƽ gÀAr ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À UÁ°vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. 72/2008 PÀ®A. 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 30-06-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ¨Áa¥À¼Éî oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¨Á¯Áf EªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ 2000 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÉÆîzÁ§PÀ UÁæªÀÄzÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÁf gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw C¤vÁ EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ£À°èAiÉÄà EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw C¤vÁ EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ¢AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ G½zÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAlUÉ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É E°è EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ §¹ì£À°è PÀĽvÁUÀ CªÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä P˸À®å¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ¨Á¯Áf EªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀæjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ ºÀÄ®¸ÀÆgÀUÉ §gÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf, vÀAzÉ §½gÁªÀÄ, CªÀ¼À vÁ¬Ä P˸À®å EªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ vÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ C¤vÁ EªÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä «£ÀAw ªÉÄÃgÀUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/08 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 05/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 30-06-2008 gÀAzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ gÀUÀmÉ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-06-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAlUÉ ¦.J¸À.L. ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ±ÉÃPÀ ºÁf¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä n«J¸ï ZÁA¥ï ¸ÀA: PÉJ-39/E-6409 £ÉÃzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉòzÁgÀÄ 46 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÉÆzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 14-84 ¥ÉÊ¸É EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁPËl ©gï 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÉÆAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 56-67 ¥ÉÊ¸É »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 2042-72 ¥ÉÊ¸É QªÀiÁäwÛ£À ªÀiÁ®Ä vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 328 L¦¹ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/07/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨Áwä w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì ¥ÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1255 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¨Á vÀAzÉ £À©¸Á§ £À© ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄĹèA G/jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á/ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è 2 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 200/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĪÀÄw §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1420 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 146/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E. JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÄeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 266/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30-6-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ CqÀvÀ §eÁgÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ “CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ” JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ CqÀvÀ §eÁgÀPÉÌ PÁ®Ä £ÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ QgÀt vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ªÁ¸ÀV ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zsÉÆéü ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ-zsÀ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà UÁzÁ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, ºÀjñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ JPÀ¨Á® vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ CªÀjAzÀ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MlÄÖ ºÀt 2100/-gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. 8 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ 2130 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:30/06/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ¹AUï oÁPÀÆgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï PÀtf gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:30/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï ¸Àlgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è£À ªÀÄÆgÀÄ C®ªÀiÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÃ¥sï neÉÆÃj ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï qÁæ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.14,178=00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:136/08. PÀ®A: 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30-06-08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAlUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1528 zÉëzÁ¸À gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ HgÀ CUÀ¹AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ eÉÆÃgÁV agÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ §j ¸ÉÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ E¢Ýj CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1130 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/08 PÀ®A 110 (G) £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30-06-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1528 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½î -¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 28-06-2008 gÀAzÀÄ EªÀgÉqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2008 PÀ®A 324, 504,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2008 PÀ®A 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR¯ÁvzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¨sÀAiÀÄ©üÃw GAmÁUÀĪÀAvÉ jÃwAiÀÄ°è DqÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀgÀhĤPÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀܽAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1245 UÀAlUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/08 PÀ®A : 447 L¦¹ ¸ÉPÀë£ï 19, ¢ J¤¶AiÉÄAmï ªÀiÁ£ÀĪÉÄAlì
ªÀÄvÀÄÛ CPÁð¯ÁfPÀ¯ï ¸ÉÊmïì ªÀÄvÀÄÛ jªÉÄãïì DåPïÖ 1958 ªÀÄvÀÄÛ gÀƯïì 1959 :-

¢£ÁAPÀ 29-6-08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà D£ÀAzÀ wÃxÀð. ¹¤AiÀÄgï PÀ£ÀìgïªÉµÀ£ï C¹¸ÀÖAmï CPÁð¯ÁfPÀ¯ï ¸ÀªÉÃð D¥sï EArAiÀiÁ ©ÃzÀgÀ ¥sÉÆlð ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀzÀ°èzÀÝ EAVèµÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-6-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ CºÀäzÀ E¨Áæ»ÃA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ¸Á¨ï EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ «ÄÃgÁUÀAd gÉÆÃr£À GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ°è gÉÆÃr¤AzÀ CAzÁdÄ 100 «ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è archaeological E¯ÁSÉAiÀÄ ¤¨sÀðA¢vÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV PÀlÖqÀ PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÉ, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:19/06/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ 500 ©½eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ 03 UÁr vÉÆUÀj ºÉÆnÖUÉ [zÀ£ÀPÉÌ w£Àß°PÉÌ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ] Gj [¨ÉAQ] ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:135/08 PÀ®A: 435 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.