June 30, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE: 30-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-06-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28/6/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÁåAQ£À PÁå²AiÀÄgï ¹zÀݪÀiÁä EªÀgÀÄ ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ MAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ¥sÉÊ®UÀ¼À PɼÀVlÄÖ C®ªÀiÁjUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ . gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁVð£À Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ EgÀĪÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âÃtzÀ gÁr¤AzÀ dfÓ vÉgÉzÀÄ ¥sÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©Ã¸Ár ¯ÁPÀgï Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁPÀgÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ 45061=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉç® qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°gÀĪÀ 1670=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ NlÄÖ 46731=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¨ÁåAQ£À aÃ¥sï JÃUÀÄÓPÉÃnªï D¦üøÀgï ²æà d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

2) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28,29-6-08 gÀ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÁzÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C Q 119000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ C¨sÁgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2008 PÀ®A: 448, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄúÀvÁ§ ¸Á§ UÉÆÃPÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÆ) ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀ°AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¥sÀgɸÉÖÃgÀ 2) JAr. E¨Á滪ÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀÄÄ£À¶ 3) JAr. ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ gÁeɸÁ§ ªÁUÀzÀj 4) ªÉÆûAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀÄÄ£À¶ J®ègÀÆ ¸Á: UËArUÀ°è C¯Áè £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 504, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà £ÁazÉÃqÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è£À ¨É¼É ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀgÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ªÀÄgÁoÁ 2) Q±À£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ªÀÄgÁoÁ 3) ªÁªÀÄ£ï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ªÀÄgÁoÁ 4) gÁªÀÄZÀAzÀgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ J®ègÀÆ ¸Á; £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ¯ÉìÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 447, 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀjzÉÆâݣÀ §ÄdgÀÄUÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 227 £ÉÃzÀgÀ°è ©wÛzÀ ¨É¼É £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ©gÁzÁgÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ£ÀÄ ¤£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 447, 323, 324, 504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29/6/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß DPÀ¼ÀÆ ¹UÀÄwÛ¯Áè PÁt¹zÉ J£ÀÄ CAvÀ PÉýzÀ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ Hj£ÀªÀgÀÄ CAzÁUÀ vÀ£Àß HgÀÄ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ lªÀ¯ï PÀÄwÛUÉUÉ ºÁQ £É®PÉÌ PÉqÀ« ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ 3 vÉÆ¯É £Á£À, 4 vÉÆ¯É ¥Ánè , 1- 1/2 vÉÆ¯É UÀÄAr£À ¸ÀgÀ, 9 UÁæA vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 3 UÁæA Q« ºÀƪÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ 9 vÉÆ¯É 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ CA;Q: 97000/-gÀÆ UÀ¼À D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 28/08 PÀ®A; 394 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀqÁ¼É FvÀ£ÀÄ ¢:29/06/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ½PÉ §tªɬÄAzÀ PÀ½PÉ vÀgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀÄgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:11/08 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀgÀPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 29/06/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CAUÁAUÀ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ vÀ¯ÉAiÀÄÄUÉÆÃqÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ »rAiÀÄ ¨ÉÃqÉj CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj CAvÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 7/06/08 jAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀ£É ¥Ánð;-gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÉÆÃrèÁ eÉÆüÀzÁ§PÉ ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á; ²ªÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð;-¸ÀAdÄ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ²ªÀ¥ÀÆgÀ PÀ®¥ÉÆüÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ §gÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÀ®¥ÉÆüÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ £À£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/06/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/08 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.