June 8, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 08-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-06-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 7-6-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°èzÀ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀAPÀæAiÀiÁå vÀAzÉ ²ÃªÁ£ÀAzÀAiÀiÁå 36 ªÀµÀð, G ®PÀÑgÀgÀ ¸Á D®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ aÃmÁÖ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ C. Q 20,500/- ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆmÁÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 06/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ: 07-06-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ- 26 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄÄqÀ©ªÁr ¸ÀzÀå C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeï ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 3 ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjzÀÄÝ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æäªÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ CgÉ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ zÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ¯É ¸Àj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 07-06-08 gÀAzÀÄ C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeï ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 6/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÉæêÀÄ®vÁ EªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EzÀÄÝ CAzÁdÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀÛ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤ªÁðºÀPÀ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀå ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ EAr rÃ¥ÉÆzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀÛ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ, DPÉUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÁPÀj¸ÀÄwÛzÀݼÀÆ. F gÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ D¸ÀàvÉæ, SÁ¸ÀV OµÀzsÀ PÀÄr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAvÀæ ªÁ¢UÀ½AzÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ°¯Áè. DzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj gÉÆÃUÀzÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ F »AzÉ JgÀqÀÄ ¸À® DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀÛ¼ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ-7/6/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÉúÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀ PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÀÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1100 UÀAmÉUÀ £ÀqÀÄzÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ªÀÄÈvÀÛ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-6/08 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


J¸É¤ëAiÀįï PÀªÉÆÃrn¸ï PÁAiÉÄÝ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1965 :-

¢£ÁAPÀ 07-06-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ ²æÃ. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÉ¥Áà ºÉÆüÀPÀgÀ 56 ªÀµÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà GqÀvÁ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀzÁäªÀ½ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è AiÀÄÆjAiÀiÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÁUÀÆ ªÀģɬÄAzÀ 1) AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀ 50 PÉ.f ªÀżÀî 110 aî C.Q 27500=00 2) 17.17.17 UÉƧâgÀ 50 PÉ.f ªÀżÀî 300 aî C.Q 17000=00 3) 18.18.10 50 PÉ.f ªÀżÀî 280 aî C.Q 106800=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 506(2) eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 07/06/08 gÀAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/06/08 ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ®QëªÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 54ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀgÀV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÉëzÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀætÚ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À vÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506(2), eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2008 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 07/06/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÁ; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀjAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀ®Ä §ºÀ¼À CqÀZÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUɬÄj CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀ£ÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É F PÀqÉAiÀÄ zÁj ¤ªÀÄä¥ÀàAzÀÄ E¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀiÁäPÀwÛ vÀAzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉUÉ §rUɬÄAzÀ PÉÊUÀ¼ÀªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆægÀÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 07/06/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ 68 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÁ; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ T½ ºÁPÀ®Ä PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁQ T½ MqÀÄØwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ°èAiÀÄ ²æêÀÄAvÀ ªÀiÁ£É EªÀjUÉ vÀAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ®PÀëöätgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] FvÀ£ÀÄ ZÉÆâ ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ T½ MqÀØvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀªÀiÁäPÀwÛ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ Q«AiÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


eÁw ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ïn DåPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 07/06/08 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà «ÄvÀæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀiÁxÀðAqÀ EvÀ£ÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É C¯ÁèzÉ J¯ÉÆà ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ UÀªÀð §A¢zÉ JAzÀÄ eÁw ¤AzÉ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ §VÎ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ E¯ÁèªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß HgÀ°è EgÀ¯ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ vÉUÀ½gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/08 PÀ®A 3(1),(10) J¸À¹/J¸Àn DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 128/08 PÀ®A 110(E ªÀÄvÀÄÛ f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/06/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1603 gÀªÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁ ¨sÁ°Ì zsÀļÀ¥Él UÀ°èAiÀÄ°è §AzÁUÀ DgÉÆæ ±À«ÄAiÉƢݣÀ vÀAzÉ d°®«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G.PÀÆ° PÉ®¸À eÁ.ªÀÄĹèA ¸Á/¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.