June 15, 2008

DAILY CRIME UPDATE 15/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-06-2008
C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 103/08 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-

ºÀ½îSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ©.J¸À.J¸À.PÉ J¸À.J¥sÀ ºÀwÛgÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼ÀzÀ ºÉZÀ.¹ 646, 563, 582 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹ 206 gÀªÀgÉÆqÀ£É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ zsÁ¨sÁzÀ ªÀÄÄAzÉ fÃ¥À ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä zsÁ¨sÁzÀ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ CuÁÚ gÉrØ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PËAlgÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁåfPÀ «¹Ì 180 JªÀÄ.J® 37 ¨Ál® C.Q 1184=00 gÀÆ £ÁPËl ©AiÀÄgÀ 650 JªÀÄ.J® 32 ¨Ál® C.Q 1920=00 »ÃUÉ MlÄÖ 3104=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15/06/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ PÀÄ¥Éà eÁw PÀÄgÀħ G. J®.L.¹ JeÉAl ¸Á/ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/06/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß J®.L.¹ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉʸÀÆÌ® »AzÉ ªÀÄ£É EgÀĪÀ J®.L.¹ C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁj ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀ£Ár 0845 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39 JZÀ. 7385 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃqÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EAf£À £ÀA JZÀ.J.10 E J 8 f J 23769 , Zɹì¸ï £ÀA JA.©.J®.JZÀ.J.10 E.eÉ 8 f.J 18385 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 30000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/08 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 71/08 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 14/06/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©Ãd vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C©üªÀÄ£ÀÄå ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj JPÉ §AzÀ ªÀiÁr¢ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ vÁ£ÀÄ JPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢j CAvÁ «ZÁj¸À°PÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä zÁj §AzÀ JPÉ ªÀiÁr¢j CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÀÄ ¸ÀºÀ CzÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/08 PÀ®A: 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 72/08 PÀ®A: 147, 148, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 14/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ C©üªÀÄ£ÀÄå EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4-d£ÀgÀÄ CªÀgÀ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §AzÀgÉ ¤Ã£À£ÀÄß fêÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊAiÀÄ°zÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 279 L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/06/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA J¦-02/qÀ§Æè-4689 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦.PÉ. ²PÁëªÀ° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ-19/fJ-4003 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£ÀgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÄ 34 ªÀµÀð EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©Ã£À ¥ÀÆwð qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 74/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 15/06/08 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÁZÀuÁÚ£ÀégÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ 10 £Éà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉî DUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃqɬĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀåzsÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 9/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¥sÉÆÃdðj ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 420, 471 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14-06-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ©.¹ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ zÀAqÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆèPÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ PÀÄ. ¤¯ÁA©PÁ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ dªÁºÀgÀ EªÀ¼ÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ «zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÉñÀPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀbÉÃjUÉ Cfð ºÁQzÁUÀ J¯Áè zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀgÀ²Ã°¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀAwzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥sÉÆgÀdj ¸À» ºÁQ ¹Ã® ºÁQ gÀf¸ÀÖgÀ ¸ÀASÉå 5/1030/08-09 ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-06-08 gÀ ªÀgÉUÉ gÀf¸ÀÖgÀ ¸ÀASÉå 730 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ. F »AzÉAiÀÄÆ UÁæªÀÄ zÀ°è ªÀÄgÀt ¥ÀvÀæzÀ°è ¥sÉÆgÀdj ¸À» ªÀiÁrzÀ §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ ¯ÉPÁÌ¢üÃPÁj w½¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ JgÀqÀ£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÄÝ CfðzÁgÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ zÀ±ÀgÀxÀ mÉÊUÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ 200=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥ÀvÀæzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀªÀjUÉ vÀ®Ä¦¹ ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃUÀ£É PÉÆr¹PÉÆqÀ®Ä PÉÆÃjzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¹ zÀ±ÀgÀxÀ JA§ÄªÀªÀ£É eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ ¥sÉÆÃgÀdj ¹Ã® ºÁQ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 420, 471 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/08 PÀ®A: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ zÀÄWÀðl£É:-

¢£ÁAPÀ: 14/6/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀ ºÀÄ®Äè ZÀ¥ÀàgÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À 32 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ, ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ vÉÆð ¨sÀAUÁgÀ, ¨É½î, JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì¯ï-50 ºÁUÀÆ MAzÀÄ JªÉÄä ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À E§âgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CAzÁdÄ 1 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.


2) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 114/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAP:À 14-06-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §£À¹ ZÀªÁí£À EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹ JjAiÀiÁzÀ°è gÉÊvÀjUÉ ©Ãd «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ±Ànð£À UÀÄAr ©aÑPÉÆAqÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ, MzÀgÁUÀÄqÀĪÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦.J¸ï.L. OgÁzÀgÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 115/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 14-06-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹ JjAiÀiÁzÀ°è gÉÊvÀjUÉ ©Ãd «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ±Ànð£À UÀÄAr ©aÑPÉÆAqÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ, MzÀgÁUÀÄqÀĪÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦.J¸ï.L. OgÁzÀgÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.