June 12, 2008

DAILY CRIME UPDATE 12-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-06-2008

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 11/06/2008 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ©Ãd, gÀ¸ÀUÉƧâgÀ «vÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ J¯Áè PÀqÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ 1500 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. DªÁUÀ C°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV agÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£À ªÀÄ£À§AzÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÁAvÀvÉ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ UÉƸÀÌgÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §ÄnÖ 22 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥sÉÆÃmÉÆ UÁæ¥sÀgï ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀUÉƸÀÌgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 110/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 11-6-08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.¹.-1264 gÀªÀgÀÄ PÀÆr «ÃgÁf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ Cfð «ZÁgÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ZÀªÁítgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁf ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁªÀÄ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 205/E, 3 JPÀgÉAiÀÄ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ¥Ánð:- 1) ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZÀªÁít, ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð, eÁ-PÀëwæÃAiÀÄ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. 2) ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¥Ánð:-1) «ÃgÁf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-PÉÃgÀ D¥sÀ ªÀÄ£É £ÀA. 11 ¨ÁèPÀ £ÀA.9 ©.PÉ.n. ªÀĺÁvÀä ¸ÀƸÁAiÀÄn ºÀwÛgÀ ¥ÀÆ£Á(JA.J¸À). 2) gÀ¸ÀÆ®¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ-50 ¸Á-¤uÁð vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÉgÀqÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ §UÉÎ zÁªÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄÝzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/08 PÀ®A 151,107 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 110/ (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 11/06/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÉrØ zsÀ£Á²æà ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉÆüÁ FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÁ£ÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÀ£ÀUÉ ºÉzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ vÁ£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝ£É CAvÁ vÀ£ÀßAvÁ£É agÀÄvÁÛ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 129/08 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 11-06-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ (¦üAiÀiÁð¢) oÁuÉAiÉÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1532 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉãÉAzÀgÉ, §AqÉ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà DtzÉÆgÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉÆîªÀÅ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀj§âgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ MAzÉÆPÀÌAzÀÄ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ §UÉÎ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AqÉ¥Áà EªÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀj F »AzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀĪÀÅzÀPÁÌV ²æÃ. §AqÉ¥Áà EªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08/06/2008 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §rUÉ gÁqÀÄ E¤ßvÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §AqÉ¥Áà EªÀjUÉ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ ±ÀAPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/08 PÀ®A 107 CrPC £ÉÃzÀgÀAvÉÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 130/08 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 11-06-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ (¦üAiÀiÁð¢) oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1532 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà DtzÉÆgÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Áà EªÀj§âgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ MAzÉÆPÀÌAzÀÄ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉÆîPÉ ºÉÆUÀ¨ÉPÁzÀgÉ DgÉƦAiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉƦvÀ£ÀÄß ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ «£ÁPÁgÀt ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì«zÀÄÝ, ¢£ÁAP:À 08/06/2008 gÀAzÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ DgÉÆæ §AqÉ¥Áà EvÀ¤UÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÀ PÀĦvÀ£ÁzÀ §AqÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §rUÉ gÁqÀÄ E¤ßvÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/08 PÀ®A 107 CrPC £ÉÃzÀgÀAvÉÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.gï. ¸ÀA: 07/08 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 11-06-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀAqÀj ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á/ vÀÄUÁAªÀ (JZï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1630 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ «oÀ® ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¸ÀÄAlgÀ UÁ½ ©nÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÉÊgÀÄ PÀrzÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°ènÖzÀjAzÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 12/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ®Qëöä EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/06/2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¸ÉÃzÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äÃPÀªÁV §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 325 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 11/06/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀÄgÀPÀ¯É 50 ªÀµÀð G/ ªÁå¥ÁgÀ eÁ/eÉÆö ¸Á/eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì MªÀj vÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ Q±À£ÀgÁªÀ gÉÃtÄPÉ, gÁªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ J®ègÀÄ C°èAiÉÄà UÀ°èAiÀÄ°è EzÀÝ ºÉÆÃl®PÉÌ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á/eÉÆö£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á/eÉÆö£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÄ CtÚvÀªÀÄäjzÀÄÝ K£ÀÆ PÁgÀt¢AzÀ ¨sÁ°Ì eÉÆö£ÀUÀgÀzÀ°è M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¨Á¯Áf vÉ®AUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ®Ä EvÀ¤UÉ C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ã¹ ºÉÆÃqÉzÁUÀ C PÀ®Äè gÁªÀÄÄ®Ä EvÀ¤UÉ ºÀvÀÛzÉ £ÉÃgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ agÁqÀ®Ä C°èAiÉÄà EzÀÝ gÁªÀÄÄ®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÀ CAzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ£ÀÄ CUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ QñÀ£ÀgÁªÀ, gÁªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/08 PÀ®A 325 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 504, 323, 324, 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 11/06/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁªÀÄ£ÀgÁªÀgÀªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ ªÀiÁ°PÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd, ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉUÉ £À£Àß ºÉÆîzÀ°è£À ªÀÄtÄÚ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£Àß ºÉÆîzÀ°è KPÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉzÀÄ ªÀÄtÄÚ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝj CAvÁ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄUÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÀqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀªÀgÉ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 61/08 PÀ®A; 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 11-06-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄ£Áß @ ±ÀºÁ E§æ»A SÁ¢æ 2. EªÀiÁæ£À 3. ¸Éƺɯï vÀAzÉ ±ÀºÁ C° SÁzÀj J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ªÉƢݣï EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 113/08 PÀ®A: 324, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 11/06/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀiï] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. «ÄÃgÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ MAzÀÄ eÁ° ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ eÁj ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀ KPÉ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 238/08 PÀ®A: 279, 338 ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 11-6-08 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj. PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¢£Á®Æ £ÁUÀªÀiÁä, ©¹äïÁè, ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÉîègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/4295 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁeÁ PÀA¥À¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-6-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è £ÁªÉîègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉrØ EªÀgÀ ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ £À£Àß JqÀPÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ AiÀiÁªÀ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ÷ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 121/08 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 11/06/08 gÀzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ PÀ®è¥Áà EvÀ£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10/06/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀÆgÀ [PÉ] ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ PÉʪÀiÁr DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆà ¤°è¹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÀt PÉýzÀPÉÌ vÀPÀvÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É JµÀÄÖ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁåvÁÛ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, PÉÆqÀ¯É »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ¤UÉ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ GªÀiÁPÁAvÀ¤UÉ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, vÁ£ÁfUÉ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ mÉÆAQ£À®° ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, »ÃUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ GªÀiÁPÁAvÀ, vÁ£Áf, »gÀPÀ£À¨Á¬Ä, ¥Àæ¨sÀÄ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ©qÀ¨Áårj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ RvÀªÀiï ªÀiÁrj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ :-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 122/08 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 11/06/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ PÉƪÀÄmÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ »A¢£À nãï PÉƬÄzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ««zsÀ ¹UÀgÉÃlÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆÃ®Ø ¥ÁèPï 1] QAUÀ ¸Éêeï JgÀqÀÄ ¥ÀÄr C.Q. gÀÆ. 2220=00, 2] ¸ÀtÚªÀÅ 2 ¥ÀÄr C.Q. gÀÆ. 720=00 ªÀÄvÀÄÛ ©æøÀÖ¯ï ¹UÀgÉÃlÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 1720=00 »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 4660=00 £ÉÃzÀÄÝ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¹UÀgÉÃlUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 131/08 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAP:À 12/06/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà K¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PɸÀªÁgÀ ¸Á/ ªÉÆÃVð ¸ÀzÀå «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä PÀZÉÃj (²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É) ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÀA J.¦-23 JZ- 3193 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.