June 11, 2008

DAILY CRIME UPDATE ON 11-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-06-2008

PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/06/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ DAiÀÄĪÉð¢PÀ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À²©£À ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹. 727, ¦¹ 1505 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1220 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ¸ÀzÀj DAiÀÄĪÉð¢PÀ D¸ÀàvÉæ¢AzÀ 50 ¦üÃmï CAvÀÀgÀzÀ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ PÉüÀUÉ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ ¸ÀzÀj DAiÀÄĪÉð¢PÀ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À²©£À ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ J®ègÀÆ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¹.ºÉZï.¹ 727 CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉƺÀäzÀ vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:¨sÀƸÁgÀ PÉ®¸À ¸Á: T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr CªÀ£À C¢ü£À¢AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 250/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 109/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:09/06/08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ¸Á/ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ, vÁ/ ¨sÁ°Ì. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ, vÁ/ ¨sÁ°Ì FvÀ£À CtÚ vÀªÀÄägÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:08/06/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÃUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:118/08. PÀ®A:324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ:09/06/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ, vÁ/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á/ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ CtÚ vÀªÀÄägÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:08/06/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÃUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:120/08. PÀ®A:324, 504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹:_

¢£ÁAPÀ: 10-06-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÉêÁ£ÀAzÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¨ÉøÁAiÀÄ eÁ: J¸ï.¹ (ºÉÆðAiÀiÁ) ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ gÉõÁä EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ :30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©nÖzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀå ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 55/08 PÀ®A 341,323, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.119/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 09/06/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ M§âgÁzÀ dnAUÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¤Ã®A£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ dnAUÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÁzsÀĨÁ ºÀÄt¸À£Á¼É, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ. vÁ/ ¨sÁ° ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ mÁåA¥ÉÆ £ÀA:PÉ.J-39-2003 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÉüÀV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁåA¥ÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:119/08. PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 10-6-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ E¸ÁèA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G-J¯ï.L.¹ JeÉAl eÁå-QæñÀÑ£À ¸Á-PÀĪÀiÁgÀ aAZÉƽî UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10-6-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzsÀ dAiÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀA¢PÉÃgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-39/E-9588 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® JtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ÷ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA. 236/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 10-06-08 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÉZï¹ 670 ¦¹ 1256 eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1730 UÀAmÉUÉ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥Ánð ¸ÀAUÀ¥Áà @ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀ±ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¥Ánî E§âgÀÄ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ JgÀqÀ£É ¥Ánð ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨sÁgÀA¨sÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÉgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÃ¸ï ªÀÄvÀÛ PËAlgÀ PÉøÀ §UÉÎ zÉéõÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/06/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzɪÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð G: C¦à DmÉÆ £ÀA KA-39/3664 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ::PÉÆý ¸Á::wæ¥ÀÆgÁAvÀ FvÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA9gÀ ªÀÄÆ®PÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ PËrAiÀiÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÆAzÉ ºÉÆV J¯ÁèzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ , ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ PÉʪÀiÁr ¤°è¹ CªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 65/08 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.