June 17, 2008

DAILY CRIME REPORT 17-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-06-2008


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 106/08 PÀ®A: 279, 337 ,338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 16/06/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dAiÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: gÀÆ¥À¯Á £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ UÀr ¤AUÀzÀ½î vÁ B aAZÉÆý f¯Éè UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 2) ¥ÁAqÀÄ 3) fêÀiÁ¨Á¬Ä 4) gÀhÄgÁ¨Á¬Ä 5) zÉêÀ¨Á¬Ä 6) ªÀÄÄ£ÀĨÁ¬Ä EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-32/5568 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ ©lÄÖ alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ¥ÁgÀªÀiÁä ¨sÀtªÉÄ EªÀgÀ PÀ°è£À Rt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÉÆÃgÁªÀÄ @ ªÉƺÀ£À vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÉÄîÌAqÀ EvÀgÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 240/08 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 16-06-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥ÁàgÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28/05/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÁAdj¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §eÁjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä qÉAl® PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ C¦à DmÉÆ £ÀA. PÉ.J-39/6242 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ®Qëöät gÉrØ ¸Á/ ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®PÁ°£À £Á®Ì£É ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨ÉÃgÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EgÀĪÁUÀ ºÉaÑ£À G¥ÁZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛÃ£É DzÀÝjAzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 27/08 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 16/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. a£ÀߪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ gÁdäªÀiÁ E§âgÀÄ PÀÆr £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA: PÉJ-32 JZï-2008 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) UÁA¢ü UÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 114/08 PÀ®A; 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 15-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ UÀÄuÁ¥ÀÆgÉ EªÀgÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä¸Áé«Ä CmÉÆÃZÁ®PÀ 2) CgÀÄt PÁA§¼É 3) ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ 4) ®¸À¯ïPÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV §A¢zÀjAzÀ KPÉ »ÃUÉ §gÀÄwÛÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀgÀÄ ``¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É`` gÉÆÃqÀ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯ÁèªÉ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj¤ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ.

CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 132/08 PÀ®A: CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À 1992 gÀ 18(J) ªÀÄvÀÄÛ kerosene Restriction on use & fiction of selling price order 1993 gÀ 3(1) ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1955:-

¢£ÁAPÀ: 16-06-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨É½UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/06/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl£À°è gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ gÀ¸ÉÛ ©.J¯ï. ¹AzÉÆî ±ÉÆà gÀƪÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉ.J-38/1384 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 40 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ªÁºÀ£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°èøÀ oÁuÉAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À 1992 gÀ 18(A) ªÀÄvÀÄÛ kerosene Restriction on use & fiction of selling price order 1993 gÀ class ªÀÄvÀÄÛ 3&7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1955. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/08. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 135/08 PÀ®A: 295, 427 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 16/06/08 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Á® «. ¥ÀÄj ¸Á/ ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ PÀÄA¨ÉñÀégÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀÄA¨ÉñÀégÀ ¥À«vÀæªÁzÀ zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤¢üAiÀÄ D¸ÉUÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æêÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ 2] PÉñÀªÀ ºÉÆüÀ¸ÀA§gÉ 3] dUÀ£ÁßxÀ ¸ÉÆãÀ¨Á ªÀÄvÀÄÛ 4] ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨sÉÆÃd£É J®ègÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀÄA¨ÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß CUÉzÀÄ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁzÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¥À«vÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr d£ÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀßAlÄ ªÀiÁr¯ÁVzÉ. PÁgÀt vÀ¦à¸ÀÞgÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÁzÀ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.