June 16, 2008

DAILY CRIME REPORT 16-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-06-2008

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 67/08 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 16/06/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® d§âgÀ EªÀgÀ PÉÆlÖ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ M.D ±À¦AiÉƢݣï EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ F¢æñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆÃlð gÉÆÃqÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ LrAiÀÄ¯ï ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸ÀPÁ¼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ F¢æõÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ , KqÀUÀqÉ PÁ¥Á¼ÀPÉÌ, JzÉUÉ, JqÀUÀqÉ PÉÊUÉ, JgÀqÀÄ vÉÆqÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 92/08 PÀ®A: 279, 337, 338 ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 15/06/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À EªÀgÀÄ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀÄoÁt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ lA.lA DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J-38-1297 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀluɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15-06-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀvÀåAzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G: PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä°è£À°è £ËPÀgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ¢°Ã¥À E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 39 E 8684 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä®£À°è vÀªÀÄä £ËPÀj ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ L.©.r ¸ÀgÁ¬Ä PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ L.©.r UÉÃn£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA. J.E.J¸À 5805 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¢°Ã¥À EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 134/08 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 15/06/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¯ÁèªÀŢݣï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14-15/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ¨ÁdÄ CAUÀrAiÀiÁzÀ gÁAiÀÄ® ¹ÌçãÀ ¦æAlgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® j¥ÉÃj CAUÀrAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ, MAzÀÄ ¸ÉàöʸÀ ªÉƨÉÊ® CA.Q. gÀÆ. 3000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

1) §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 93/08 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ 15/06/08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV C°è gÀvÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ §zÀÄÝ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â£ÀÄ NqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¹¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ §UÀzÀ® oÁuÉ C,¸ÀASÉå 93/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 94/08 PÀ®A: gÀ¸ÀUÉÆçâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÉÄÝ 1985 PÀ®A 7 ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7:-

¢£ÁAPÀ 15/06/08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉñÀªÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀ¸ÀUÉÆçâgÀ ¥ÀjëPÀëPÀgÀÄ §UÀzÀ® gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TÃvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ CzÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj °TvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄÃAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ DgÉÆæ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà PÁ¨Á ªÀÄ£É £ÀA 4-11/2 ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt FvÀ£À «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉÆçâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÉÄÝ 1985 PÀ®A 7 ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 gÀ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 15/06/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ºÀÄ¥Àà¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjV §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀAmÉÃ¥Áà PÀÄAmÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃuÁÚ CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½zÁUÀ DgÉÆæ PÀAmÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ `J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉÉ £À£Àß ªÉʪÉQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ¤£ÁåPÉ CqÀ §gÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 116/08 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 15/06/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt [©] UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ¨sÉÆøÀ¯É ºÁUÀÆ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ¤UÉ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ M¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.