June 6, 2008

DAILY CRIME UPDATE 06/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-06-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 05-6-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀAiÀiÁå ±Á¹Ûç »ÃgɪÀÄoÀ 40 ªÀµÀð ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ §¸ÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃgÀV¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ K gÀAr ¨ÉÆøÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁPÉà ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè N¯ÉÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÀzÁr vÀ£Àß §®PÁ°¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ EA¢¤AzÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05/06/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀÀ qÉÆAUÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃr£À PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:40, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ qÉÆAUÀgÀV EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ UÀÄwÛUɬÄAzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj mÁPÀÖj£À°è ªÀÄgÀÄ§Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî E£ÀÆß M§â ¸Á/ qÉÆAUÀgÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ 2000 UÀAqÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:115/08. PÀ®A:324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÀ 34 L¦¹

UÉÆâü»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ £ÀqÉªÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAeÉ ªÀAiÀÄ:29, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G:ªÁå¥ÁgÀÀ ¸Á/ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®ÄºÉÆÃVzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½zÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæÀPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á/ UÉÆâü»¥ÀàUÁð EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:113/08. PÀ®A:,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-06-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (J£ï) EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁPÉ aAvÉ CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126 PÀ®A 448, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄgÀ¥Áà 40 ªÀµÀð ¸Á/ ¥Á¥ÀªÁ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀgÁd ¥ÉÆ°¸ï ©¯Áè £ÀA 1529 gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉAnjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GZÉÑ ºÉƬÄÝgÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/08 PÀ®A 448,323,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ vÀUÁgÉ 36 ªÀµÀð G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ ºÀwÛgÀ ªÀiÁPÉðmï UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05, 06-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÀvÁÛ ªÉÄrPÀ® CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ±Élgï ¨ÉÆÃ®Ö vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ PËAlgÀzÀ°è ElÖ a®ègÉ £ÁtåUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 7000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 498 (J) 201 eÉÆvÉ 34 L¥À¹:-

¢£ÁAPÀ: 05/06/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁUÀ¢ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ1/4ÁzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀiÁä EªÀ1/2UÉ ªÀ£ÀߪÀiÁgÀ¥À1/2î UÁæªÀÄzÀ "dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉUÉ (r)UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, "dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£Á(r)Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀiÁä EªÀ1/2UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ"PÀ QgÀÄPÀÄ1/4À ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. "ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ §AzÀ ªÀiÁ"w§A¢zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ (¥ÁªÀðvÀªÀiÁä) EªÀ1/4ÀÄ ¨Á"AiÀÄ°è (c)zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ1/4É CAvÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ "dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr¹ w1/2¹gÀÄvÁÛ£É. "ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀ£ÀߪÀiÁgÀ¥À1/2î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CAPÀt 8gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄnÖºÁQ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/08 PÀ(r)A: 498(J), 201 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆ1/4Àî¯ÁVzÉ (.) WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ (.)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 05/06/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ : gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀeÉÃAzÀæ 23 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. zÀ°vÀ G: ªÉÄÃPÁå¤PÀ PÉ®¸À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4/5/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CmÉÆà £ÀA PÉ.J.- 39/6517 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧® PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 279 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-06-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁeÉAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (J) EªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉưøÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A 279, 339 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 04-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ,J®,¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀgÀ ªÉÄgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ JªÀÄ,J®,¹ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà gÀ« @ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ¸Á,, DtzÉÆgÀ EªÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄ PÀÄjvÀÄ DmÉÆ £ÀA. PÉJ 38-1811 £ÉÃzÀgÀ°è gÁwæ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® JjAiÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ PÉ,¦,n,¹,J® PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ UÀÄqÀì DmÉÆ mÁæ°AiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÃqÀ ¯ÉÊl E®zÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀÆwgÀĪÀ DmÉÆPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2008 PÀ®A 279.337, L¦¹ ºÁUÀÄ 187 L,JªÀÄ,« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 00.10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤gÀAd£À vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ UÁdgÉ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð G::¯Áj £ÀA PÉ.J-39-4552 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï ¸Á:JgÀAqÀV vÁ::§.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ°èzÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÃzÀAgÉ gÁ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ©¢ÝzÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½zÀ PÀÄqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀªÁzÀ ¸ÀA¨Áfà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ zɺÀªÀ£ÀÄß £ÉÆqÀ®Ä, ªÀÄÈvÀÛ£À£ÀÄß MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ«®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÁZÁjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ UÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ , vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É , ¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 ¦JA UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ , D£ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àvï vÀAzÉ F±ÀégÁgÁªÀ zsÀƪÀiÁ¼É ¸Á:: ®RtUÁAªÀ vÁ::¨sÁ°Ì CAvÁ UÉÆvÁÛVzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 110(f) ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 05/06/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ eÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: eÁ£Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £Á£ÀÄ eÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzï zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ d£ÀgÀÄ ºÀzÀgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ vÀ£Àß CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃvÀ¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ;05-06-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.1567 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄÖ CA¨ÉqÀÌgÀ ªÀÈvÀ, ¢Ã¥ÀPÀ mÁQÃd PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DAzsÀæ §¸Àì ¸ÁööåAqÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ JªÀÄ.N.© Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ DAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÁA±ÀAiÀÄ §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¹DgÀ¦¹ PÀ®A.109 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.