June 21, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 21-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-06-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2008 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 21-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÀzÀ QñÀ£À ¥ÀªÁgÀ, ¹ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ QñÀ£À, ¸ÀAdÄ vÀAzÉ QñÀ£À, ²ªÁf QñÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ°è QñÀ£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ¤ªÀÄä PÁPÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆîªÀ£ÀÄß ¥Á®¢AzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀªÀ£Éà PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀÛgÀgÀÄ PÀÆqÁ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ£À ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 75/08 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÄ 328 L.¦.¹:-

¢£ÁAP:À 21/06/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀªÀgÁzÀ JZï.¹-649, RÄvÀĨÉÆÃ¢Ý£ï ¦.¹-1293 §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀ¼À¸ÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÀ½î ¨sÉnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ RavÀ ¨Áwä§A¢zÉãÉAzÀgÉ, ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ «.J¸À.J¸À.J£À. ¸ÉƸÉÊn ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ vÀPÀëtªÉà ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà ªÉÄÃvÉ 2) ²æà ¨Á¯Áf ¸Á/ ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±ÁtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áèöå¹ÖPÀ PÁå£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÉƸÉÊn ºÀwÛgÀ DvÀ£À£ÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä C.Q. 500/- gÀÆ ¨É¯É G¼Àî ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2008 PÀ®A: 32, 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 21-06-2008 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ RZÀw ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÉÆAUÀ½, ªÉĺÀPÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ¥ÉæêÀÄ ¹AUï DqÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 E-491 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÁl£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 180 JªÀÄ.J¯ï. 48 ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 777-60 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.