June 26, 2008

DAIYL CRIME REPORT UPDATE 26-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 120/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L ¦ ¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ zÉUÀ®ÆgÀ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA JªÀiï JZï 20/r6115 §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 24/J¥sÀ-7180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀj§âgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ §¸Àì£À°zÀÝ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 120 PÀ®A 279, 337, 338 L ¦ ¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÀégÁd ªÀÄeÁÝ mÉÃA¥ÉÆ £ÀA J¦-23-«/6436 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÊ£ÀgÀ UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁå©Ã£À ±ÉÆ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 70/08 PÀ®A 279 IPC £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀĨÁ¬Ä gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨Á¼ÀÆ£ÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÉÃgÉ PÀÆrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ PÀrØ VjzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÉ Gj ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0705 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/06/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÆgÀ - ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÉÆUÀĪÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¤AwzÀÄÝ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á/ §gÀÆgÀ vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀASÉå 100/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 364(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄAdÆgÀ G¯ï ºÀPï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CdUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ DqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ GªÉÄñÀ £ÁAiÀÄÌ, ªÀÄAUÉñÀ £ÁAiÀÄÌ, ±ÁAw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĪÀiÁÛd J®ègÀÆ ¸Á: ±ÁAw £ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E«ÄÛAiÀiÁeï G¯ï ºÀPï EvÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr, ºÀt ¤Ãr ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 364(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/06/2008 gÀAzÀÄ 1100 ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JA.J®.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É 1200 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¹AUÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ºÁ®ºÀ½î vÁAqÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀmÉÖUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£À ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀÄ KPÉ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹PÀÌ°è ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:24/06/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ »rzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:133/08 PÀ®A:324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ qÉÆtUÁAªÀ [JªÀiï] UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀnÖ¢Ý CAvÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ KPÉ Nr¹¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV CzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 25/6/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1900 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/08 PÀ®A.324,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 109 ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ E¨Á滪Àiï vÀAzÉ ¹gÁd ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: a¢æ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.n.L ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ CvÀ¤UÉ E°è JPÉ ¤Aw¢ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤qÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 255/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-1098 gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÉ¼ÀĪÁ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/06/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉzÁqÀÄvÁÛ-§qÉzÁqÀÄvÁÛ PÀ®ºÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Ánð £ÀA: 1 :- 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ:28, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 2] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ:19, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 3] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ:28, eÁ:QæòÑAiÀÄ£ï, G:PÀÆ° PÉ®¸À, 4] ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ:35, eÁ:QæòÑAiÀÄ£ï, G:PÀÆ° PÉ®¸À, J®ègÀÆ ¸Á/ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ. ¥Ánð £ÀA: 2 :- 1] fêÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ:26, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 2] ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ:28, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 3] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ:22, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 4] ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ:50, eÁ:QæòÑAiÀÄ£ï, G:PÀÆ° PÉ®¸À, J®ègÀÆ ¸Á/ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®ºÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JAlÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:132/08. PÀ®A: 160 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 323, 504, 506(2), 341, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/01/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁd dªÀiÁzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ªÉÄÊ¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA 12/08 £ÉÃzÀÄÝ ¹éPÀj¹ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 112/08 PÀ®A 323,504,506(2), 341, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 119/2008 PÀ®A 63 PÁ¦ gÉÊl AiÀiÁPÀÖ 1957 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ zÀUÀqÀÄ SÉÃvÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ PÀȵÁÚ UÁæ«Ät ¨ÁåAPÀ PÁA¥ÉèPÀìzÀ°è DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥sÀįÁj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥Àj²°¹zÀÄÝ PÁå¸ÀÖgÉÆïï PÀA¥À¤AiÀÄ D¬Ä®£ÀÄß qÀÄ¥À°PÉmï jwAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ wý¹zÀÝPÉÌ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr D¬Ä¯ï qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/08 PÀ®A 63 PÁ¦ gÉÊl AiÀiÁPÀÖ 1957 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ.