June 29, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 29-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÆAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ DAzÁæ §¸Àì £ÀA.J¦-10 gÀhÄqï-7232 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ SÁ° §¸Àì£ÀÄß vÁd¯Á¥ÀÆgÀ zsÀjAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸Àì£ÀÄß ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ §¸ÀÄì ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ, CmÁè¸À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ, UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀØ gÀÆAUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ CAzÁdÄ 50.55 ¸Á«gÀ gÀÆ. ºÁ¤ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ UÉÆÃqÉ NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 261/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀzÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-mÉÊ¥ÀgÉÊnAUÀ PÉ®¸À ¸Á-ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ SÁ¸ÀV mÉÊ¥ÀgÉÊnAUÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtPÀÄt PÁæ¸À¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ©¢ÝzÀ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ EzÀ£ÀÄ. CªÀjUÉ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄÄ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-39/5875 EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É gÁºÉ £ÀA.9gÀ ºÀtPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ, ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ-J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ) G-PÀ°è£À ªÀIJãÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2008 PÀ®A-457 , 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/6/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÁåAQ£À PÁå²AiÀÄgï ¹zÀݪÀiÁä EªÀgÀÄ ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ MAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ¥sÉÊ®UÀ¼À PɼÀVlÄÖ C®ªÀiÁjUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁVð£À Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ EgÀĪÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âÃtzÀ gÁr¤AzÀ dfÓ vÉgÉzÀÄ ¥sÉÊ®UÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á¦°AiÀiÁV ©Ã¸Ár ¯ÁPÀgï Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁPÀgÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ 45061=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉç® qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°gÀĪÀ 1670=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ NlÄÖ 46731=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¯ÁPÀgÀ Qð ºÁQ CzÉà C®ªÀiÁjAiÀįÉè EnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¨ÁVî£À Qð PÀÆqÁ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁåAQ£À ºÉÆgÀ ¨sÁUÀzÀ MAzÀÄ QlQAiÀÄ JgÀqÀÄ gÁqÀUÀ¼ÀÄ UÀgÀUÀ¸À¢AzÀ PÀlÖ ªÀiÁr ºÁUÉ ©nÖzÁÝgÉ. gÁqÀ PÀlÖ ªÀiÁrzÀ QlQ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀåÀ£ÀÄ M¼ÀUÉ §gÀĪÀÅÀzÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄt¹zÀÄÝ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè. ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À aÃ¥sï JÃUÀÄÓPÉÃnªï D¦üøÀgï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¨ÁåAQUÉ §A¢gÀĪÀ¢Ý¯Áè. F §UÉÎ ¨ÁåAQ£À aÃ¥sï JÃUÀÄÓPÉÃnªï D¦üøÀgïgÁzÀ ²æà d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 498(J), 504,506,eÉÆvÉ,149.L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4
r.¦.JPÀÖ 1961 :-

¢£ÁAPÀ; 21-02-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ®à£Á gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ, MqÀªÉUÉƸÀÌgÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 1 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆArzÀÝgÀÄ vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CqÀÄUÉ PÉ®¸À §gÀ¯Áè, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À §gÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 326,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀPÉÆæâݣï vÀAzÉ §¹gÀ¸Á§ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ CªÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ C¯Áè§Pïë ªÀÄvÀÄÛ jAiÀiÁd E§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÝ PÁgÀt CzÉà «µÀAiÀĪÁV §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 102/08 PÀ®A 326,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £À«Ää§âgÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤£ÉÃPÉ ©vÀÄÛwÛ¢ÝCAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É F ºÉÆ® £À£ÀßzÀÄÝ EzÉ ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ ©vÀÄÛvÉÛ£É CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ZÀ§PÁ¢AzÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà ZÀ§PÀ¢AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄîUÀqÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/08 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 341, 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw GvÀÛªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸Á; ºÀ®¹(J¯ï) EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©vÀÄÛªÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è JPÉ ©vÀÄÛwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ JlÄ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è , JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî vÀAzÉ zsÉƼÀ¥Áà ¸Á:ºÀ®¹(J¯ï) ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/08 PÀ®A 341, 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

4) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 147,341,323,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ 2030 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀAw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÀAeÉÆüÀSÉÃt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀmÉÖAiÀÄ dUÀ¼À vÉUɬÄw CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀjAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 103/08 PÀ®A 147,341,323,504,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 64 gÀ°è PÀ©âUÉ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ PÉÆAr¨ÁgÁªÀ ¨ÁZÉ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆÃgÀªÉïï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀgÉAmï ±ÁSï ºÀwÛzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§®vÁÌgÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 260/08 PÀ®A 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà £ÀmÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á-PÉƽªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀt ªÀiÁrzÀ ZÀgÀAr PÉ®PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä UÀÄvÉÛzÁgÀ EªÀgÀÄ QgÁ¬ÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è MAzÀÄ ºÀÄrVAiÀÄÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ M¼À PÉÆuÉAiÀÄ°è EtÄQ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj £Á¯ÉUÀ¼À ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¦æAiÀiÁAPÀ EªÀ½UÉ §®ªÀAvÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ vÀAVAiÀÄgÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä EªÀgÀÄ agÁrzÀÝjAzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è £Á¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æÃzÉ« ¸ÀzÀj ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä gÀªÀgÉ®ègÀÆ D D¥Á¢vÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ » ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¨Á «ÄAiÀiÁå ¥sÀvÀÄæªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ZËr ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/08 PÀ®A. 376 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 58/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-06-08 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ §UÀzÀÆj UÁæªÀÄPÉÌ ¥Ánð 1 gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj £Á®PÉÌ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð 2 gÀªÀjUÉ zÁj ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ«zÀÝ PÁgÀt ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¥Ánð 2 gÀªÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj CqÉ vÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 28-06-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ §UÀzÀÆj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛ¢ÝzÀÄ DzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAw §AUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀAzÀÄ ¦üJ¸ïLgÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¦¹-862, 1319 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr ²ªÁgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 12 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzsÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄqÀPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß J¼ÀÄ d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr gÀªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäAzÀjzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ® ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ HgÀ°è PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀ wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ gÉÊvÀjUÉ «vÀj¹zÀ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÉ ¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ PÉ.¦.J¸ï.J¸ïUÉ gÉÊvÀgÀÄ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀjUÉ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀ E¯Áè ¸ÉÖçÃPï ªÀiÁrgÉAzÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0825 UÀAlUÉ gÉÊvÀgÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÀÛ vÀqÉ ªÀÄĵÀÌgÀ PÉÊPÉÆArzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀƸÉÊn PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ PÉîªÀjUÉ ¹UÀzÉà EzÁÝUÀ ªÀÄÄUÀÝ gÉÊvÀjUÉ UÉÆçâgÀPÁÌV gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ vÀqÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¹zÁÝgÉAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÀ¯ÁzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï §/§¬ÄAzÀ ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ C¸ÀàzÀ ¹PÉÌgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÉÊvÀjUÉ UÉƧâgÀPÁÌV ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ E½AiÀÄĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄwÛzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÁvÉ ¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ zÀPÉÌ GAmÁV UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀå¸ÉÜAiÀÄ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀiËTPÀ CzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀ ªÀgÉUÉ ¨sÀªÁ¤©d®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀ£É ¥Ánð;-ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ qÉÆA¨Á¼É ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á; ¨sÀªÁ¤©®UÁAªÀ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð;-¨Á¯Áf vÀAzÉ PÀıÀ¨Á ¨Á¨Éæ ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;¨sÀªÁ¤©d®UÁAªÀ EªÀgÀÄ w¥Éà eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄÄ £À£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®PÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/08 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/08 PÀ®A 96(¹) 96 (¹) PÉ.¦.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 29-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-891 C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦.¹.-1098 ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ ¥ÉãmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 0330 UÀAmÉUÉ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánî EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ, ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr C¯Éè PÀA¥ËAqÀzÀ¯Éè vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆV C¯Éè ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÀA¥ËAqÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ §§¯Áå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀd£ÀzÁgÀ ºÉ¼ÀªÁ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EzÀÄÝ, CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÀÄPÀr EzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß KPÉ »r¢¢Ý CAvÁ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 109 ¹.DgÀ.¦.¹., UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 393 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/08 PÀ®A. 96 (¹) PÉ.¦.DPÀÖ. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


6) ºÀĪÀÄ£Á£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 263/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ-®A¨ÁqÁ G-PÀÆ° ¸Á-PÀ®ÆègÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ 1215 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.