June 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE 24-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÁeÉÆâݣï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-8377 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¥sÀ¸ÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ »ÃUÉ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JgÀAqÀV EAzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¥sÀ¸ÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛ MAzÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4030 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 68/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/08 gÀAzÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/2951 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AUÁè¢AzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32/n-2249 mÁæ° £ÀA PÉJ-32/1909 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀPÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, JqÀPÁ°£À »ªÀÄärUÉ ºÀwÛ PÉÆAiÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀAvÉ DmÉÆzÀ°è PÀƽwÛzÀ E£ÉƧ⠱ÉÃR C«ÄãÀ vÀAzÉ gÁå±À£À ¸Á§ ±ÉÃR. EvÀ¤UÉ JqÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 69/08 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. CdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð. G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà ºÁUÀÆ RĶðzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ HlPÁÌV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁUÀ®Qëöä zsÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr gÁwæ 2120 UÀAmÉUÉ zsÁ¨Á¢AzÀ ©lÄÖ ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/JZÀ-7918 £ÉÃzÀ£ÀÄß RĶðzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ MAzÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄ®è¥Áà EªÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §® Q« vÀÄ¢ ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ RĶðzÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 2230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀqÉAiÀÄgÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉƪÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 6/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/06/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀįÉèù gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÀw ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ qÀæAzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¹®Ä ElÄÖ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀæA PÀgÀV ºÉÆÃV PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©¹ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 23/06/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 6/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw C£ÀĸÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ eÁzÀªÀ ®A¨ÁqÁ ¸Á-£ÁªÀzÀV vÁAqÁ 2] Q±À£À vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ eÁzsÀªÀ ®A¨ÁqÁ ¸Á-£ÁªÀzÀV vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ 3] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á¯Áf eÁzÀªÀ ¸Á-£ÁªÀzÀV vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-75/08 PÀ®A-504,323,324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2008 PÀ®A. 323, 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀ¸ÀÆ®©Ã UÀAqÀ d°Ã® ±ÉÃR gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ aªÉÄäUÁAªÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ E§âgÀÆ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl §AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ CzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛ gÀAr, ¨sÉÆøÀr CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è, JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CfÓ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1015 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw D±Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀl ü ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl EªÀj§âgÀ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr £À£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ® ºÉ§âgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀwÛ¬ÄzÀ E£ÉßÃgÀqÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/08 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 324,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:23/06/08 gÀAzÀÄ 0900 ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²ªÁf ºÀd£Á¼É EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:23/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Éß ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:131/08 PÀ®A:324,323,504,,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2008 PÀ®A. 143,144,147,447,323,324,326,504,506,307eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.2 gÀ°è d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÁèlUÁV ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß mÁæöålÌlgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀĤUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ PÉýzÀPÉÌ F ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀÄäzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzÀ E¯Áè CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ¸ÀªÀwUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀÄ fAeÁªÀÄĶ֪ÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°, gÁr¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¤ªÉÄä®èjUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1320 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 22/05/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢Ã°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉéÃvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw) ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J.- 38, f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀgÉÆqÀ£É C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÁj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ : ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¹AzÉ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð ,eÁw ; J¸ï.¹. zÀ°vÀ G: CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ JgÀqÀ£É PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉƦvÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CvÀ¤UÉ ¤°è¹ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À°¯Áè ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀĪÀ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÁºÀ£À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. : 130/08.. PÀ®A. : 107 ¹.DgÀ.¦.¹

¢£ÁAPÀ 011-06-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÉÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà §AqÉ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà CtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà §AUÀÆgÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ E§âgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ EgÀÄvÀzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉ ºÉÆUÀ¨ÉPÁzÀgÉ DgÉƦAiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀ «gÀÄzÁÝ «£ÁPÁgÀt ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 8/6/2008 gÀAzÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉƦAiÀÄÄ ºÉÆrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄ fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §rUÉ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §AUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀ jAzÀ §®ªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ1700 UÀAnUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀzÀ£ÀÄ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.