June 10, 2008

DAILY CRIME UPDATE 10/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-06-2008

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 10-06-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ J¸À.J¸À.J®.¹ ¥ÀjÃPÉë §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨ÁeÉƼÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À §AzÀAvÉ MzÀgÀĪÀÅzÀÄ, aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ¨sÀAiÀÄ ©üÃwªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 08-06-2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §AqÉ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà DtzÉÆgÉ. ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw:- °AUÁAiÀÄvÀ PÉ®¸À MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:- £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/6/08 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ D¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆ®zÀ°èzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÆUÀÄwzÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¥ÉÆ°è¸ÀjUÉ ºÉüÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÉÝ, ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÉî¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ 2105 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, 2.ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ 3.Qwð vÀAzÉ PÁ±À¥Áà 4. ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ PÀ¢ÝzÁ£É CAvÁ ¥ÉÆ°è¸ÀjUÉ ºÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀgÀ°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ¨ÉgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà Qwð EªÀgÀÄ E§âgÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀ°è ¤ªÀÄUÉ fÃAªÀvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ©ÃªÀÄgÁªÀ ¥Ánî vÀÄPÁgÁªÀÄ §rUÉÃgÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆr©r¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2008 PÀ®A,323,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 235/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ CfÃd¸Á§ vÀ£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ vÁºÉÃgÁ© UÀAqÀ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ EªÀjUÉ §qÀ ¥Àj¹Üw EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉÆ® PÀqÀwUÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ FUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ, £À£Àß ºÉÆ® £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸À ©r CAvÁ ¤£Éß PÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 9-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ §gɬĹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/08 PÀ®A. 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279, 304(J) eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09/06/08 gÀAzÀÄ §.PÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà GªÀÄUÁð ªÀAiÀÄ-49ªÀµÀð G::ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ §AUÁè¢AzÀ gÁdÄ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÉ.E.© ¥ÀªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀ£ÀߥÁà GªÀÄUÉð EªÀgÀjUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §`PÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä £ÁzÀ UÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè¢AzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸ÀPÁ¼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ,ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ , JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ , JgÀqÀÄ vÉÆqÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî®VzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/06/08 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉUÉ §.PÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.JªÀiï.r. gÀ»ªÉƢݣï vÀAzÉ JªÀiï.r.vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ¨ÁeÉ ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð eÁ::ªÀÄĹèA EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢::09/06/08 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è ¤®AUÁzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¤®AUÁPÉÌ ºÉÆV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ fÃvÀÄÛgÀªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ C¸ÀÖgÀ°è fÃvÀÄÛ zsÁ«ÄgÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÆ MAzÀÄ ºÉƸÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj PÁgÀ£ÀÄß vÀA¢zÉÝ£É ¤ÃªÀÅ £ÉÆrj CAvÁ w½¹zÀÝ , ¸ÀzÀj ¸À¥sÁj PÁgÀ£ÀÄß £ÉÆr CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) £À¹gÉƢݣï (2) E¸Áä¬Ä®(3) ±ÉÃgÀÄ (4) ±À©âÃgï ºÁUÀÆ (5) fÃvÉæAzÀæ¹AUÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀªÁV ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß fÃvÉAzÀæ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀ½î UÁæªÀÄ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwzÀÝAvÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸À¥sÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ«®èzÉ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆn vÀ¦à DAzÁæ ¨Á¯Áf zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀgÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 10.00 UÀAmÉ AiÀiÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £À£ÀUÉ JqÀPÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ N¼ÀUÉ PÀƽvÀ £Á¹gÉÆzÀÄÝ£ï @ C£Àìgï vÀAzÉ £ÀÆgÉÆ¢Ý£ï ¨ÉÆUÉÎ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ , vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀ zÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/06/08 gÀAzÀÄ 0900 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¸Á// ¨Á§¼ÀUÁAªÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZÀ-04/¹J-8746 £ÉzÀÝgÀ°è «ÄxÉïï D¬Ä¯ï ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄÄA¨ÉÊ ©lÄÖ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ ¨ÉÃUÀ EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ mÁåAPÀgÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 70/08 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤ÃAiÀÄAvÀæt DYÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà zsÀƪÀÄä£À߸ÀÆgÉ CAUÀr ¸ÀA 9-6-305 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ eÉƦÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤ÃAiÀÄAvÀæt DYÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀ¼ÀUÉÆAqÀ CAUÀr ¸ÀA 9-6-24 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ eÉƦÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤ÃAiÀÄAvÀæt DYÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ºÁj gÁªÀ ¥ÁAqÀgÉ CAUÀr ¸ÀA 9-6-116 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ gÀÈvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉAzÀæ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ eÉƦÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸É¤ëAiÀįï PÀªÀiÁr¸ï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤ÃAiÀÄAvÀæt DYÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀjQ±À£À eÁdÄ, ²æà ªÀĺÉñÀéj mÉærAUïPÀA¥À¤ CAUÀr ¸ÀA 9-6-20 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ gÀÈvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉAzÀæ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ eÉƦÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2)UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ UÀuÉñÀégÀ mÉærAUï PÀA¥É£É gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà CAUÀr ¸ÀA 9-6-89 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ eÉƦÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ §UÀªÀAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà CªÀzÀvïÛ¥ÀÄgÀ
CAUÀr ¸ÀA 9-6-288 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ eÉƦÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ «í.J£ï PÉÆlÄÖªÀÄ CAUÀr ¸ÀA 9-6-43 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ eÉƦÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ £ÀAzÀUÁAªÀ ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ, UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üzÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦ÛÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ ¤Ã® PÀAoÉ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ¹. ¨ÁèPï CAUÀr ¸ÀA 21 ¸ÉƪÉÄñÀégÀ mÉærAUÀ PÀA. ¸Á UÁA¢ü UÀAeï ©ÃzÀgÀ. vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£ÀPÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦ÛÛà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäRAiÀÄå CAUÀr ¸ÀA 9-6-14 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£ÀPÀÈvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

10) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ªÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ±ÀégÀ & PÀA. PÀ«ÄõÀ£À JeÉAl ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

11) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÁ®zÉÆÃrØ ªÀÄ ¸À¥Áß næÃrAUÀ PÀA. ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
12) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ÃªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ §¸ÀªÀ±ÀégÀ næÃrAUÀ PÀA. CAUÀr ¸ÀA 9-6-179 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

13) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¥Ánî CAUÀr ¸ÀA 9-6-236/303 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

14) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-
¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §ÄAiÀiÁå ¯ÉÆÃPÁ£ÀAzÀ mÉæÃrAUÀ PÀA¥À¤ ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

15) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÊ dUÀzÀA¨Á mÉæÃqÀgÀì ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

16) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ gÁfÃAzÀægÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ¸ÉÃjPÁgÀ ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

17) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ±ÉAPÀæ¥Áà UÀÄ£Àß½ CAUÀr ¸ÀA 9-7-222 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

18) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¥Ánïï C±Àé¤ C±ÉÆæêÀeÉ¤ì® CAUÀr ¸ÀA 9-6-243 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

19) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DeÉÕ 1985 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ PÉñÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ©ÃgÁzÁgÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ ¥sÀnð¯ÉdgÀì CAUÀr ¸ÀA 9-6-32/1 ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ jAzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄ CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀAUÀæºÀ¹lÖ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A PÀ®A 41 ¹.DgÀ.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 457,380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á¬Ä avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV¹zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DmÉÆà ¤°è¹zÀ vÀPÀët CzÀgÀ°è PÀĽvÀ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀĽwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L. (C.«) ¦.¹.-1098, 838, 891, 1264 gÀªÀgÉîègÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÉÄãÀ ¥ÁmÁ, eÁPÀ, gÁqÀ, jAUÀ ¥Á£Á ªÀUÉÊgÉ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¸À®Ä FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ £ÁUÀ®Qëöä zsÁ¨Á »AzÉ EgÀĪÀ SÁ¸ÀV §¸ÀÄìUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀ UÉÆÃzÁªÀÄzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ºÁf vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸Á-£ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. 2) ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀC° alUÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð G-¥Á£À qÀ¨Áâ ¸Á-ªÀÄ£ÁßJSÉýî. 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð G-ºÉÆmÉî PÉ®¸À ¸Á-xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. 4) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸Á-vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 0700 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A 41 ¹.DgÀ.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 457,380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.